عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4346

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اختلاس و ارتشاء امروزه بعنوان معضل اصلی جامعه ما مطرح بوده و به دلیل گستردگی و وسعت ارتکاب آنها اثرات مخرب و زیانباری متوجه جامعه و خصوصا نسل جوان و سازنده ما می‌گردد. بدین سبب و بمنظور بررسی علل و عوامل ارتکاب بزه‌های اختلاس و ارتشاء مطالعه عمیق و جامعی از منابع داخلی و خارجی، مجلات حقوق و مطبوعات انجام و مصاحبه‌های حضوری با صاحبنظران و مقامات قضائی در اینخصوص صورت پذیرفت ، در این رساله سیر تاریخی قانونگذاری در این زمینه در ایران بررسی و قوانین سابق و لاحق مورد تجزیه و تحلیل ...

در این پژوهش دیدگاه شیخ محمداسماعیل محلاتی یکی از فقهای شیعی نسبت به مشروطیت به عنوان اندیشه نظامی اروپایی و چگونگی انطباق و هماهنگی این نظام با مبانی تئوریک و احکام شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است . محلاتی حکومت‌ها را به سه نوع حکومت معصوم (ع)، مشروطه و استبدادی تقسیم کرده است . نظام سیاسی آرمانی مورد نظر وی حکومت معصوم (ع) می‌باشد که به علت غیبت معصوم امکان دسترسی به آن وجود ندارد. از میان دو نوع دیگر، مطلوب‌ترین شکل عملی و قابل دسترسی مشروطه است . وی با توج ...

یکی از حقوق اساسی و طبیعی انسان، حق دفاع وی، در جهت حفظ حقوق فردی، اجرای عدالت و امنیت قضایی می‌باشد، این حق منبعث از اصل برائت بوده و از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می‌رود. وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است ، شخصی که با دلایل و قرائن کافی احضار و یا جلب شده استو بتواند آزادانه و آگاهانه، در یک فرصت مناسب با تهیه و تدارک وسایل دفاعی و با مساعدت وکیل منتخب ، در یک دادگاه قانونی به طور علنی با رعایت بی‌طرفی، بی‌غرضی و انصاف از خویش دفاع نماید و این ...

چکیده ندارد.

مطالعه قوانین ایران درباره کارگران کم سن درمقام مقایسه بامعیارهای بین المللی وپیشنهاد اصلاحاتی برای حمایت ازکارگران کم سن وبررسی نارسائیها واشکالات اجرای قوانین موجبی ...

برقراری همکاری علمی نزدیک بین دانشگاه تهران ودستگاههای ذیصلاح دیگر وتوسعه مطالعات مربوط به حقوق تجارت بین المللی درایران تهیه طرح قراردادهای نمونه بیع اقساطی ووام خارجی که نیازمندیهای حقوقی کشوررادراین زمینه مرتفع نماید.باتوجه خاص به مسائل بخش خصوصی ودولتی وبالاخره تربیت کارشناس حقوقی درزمینه روابط تجارتی بین المللی ...

شناساندن خصوصیات حقوق ایران به حقوقدانان جهان و مطالعات تطبیقی موضوع درحقوق سایرکشورها وکوشش دریافتی ،راه حلهایی تازه بااستفاده ازتجربیات واطلاعات سایر کشورها. ...
نمایه ها:
ارث | 
ایران | 

تئوری سازی ونظریه پردازی درباب توسعه سیاسی ونوسازی درموردجهان سوم یکی ازمسایل پیچیده ای است که ازمدتهاذهن محققین علوم سیاسی رابه خودمشغول کرده است شناخت این نظریات ونیزاستخراج متغیرهای گوناگونی که دربطن آن جاگرفته باعث روشنگری پیرامون این معضل شده است وباپی بردن به نارسائیهای هریک می توان نظریاتی راارائه دادکه پاسخگوی نیازهای اینگونه جوامع باشد ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
جنگ | 
کتاب |