عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تفاوت اثر تیمارهای کودی و تیمارهای مراحل آبیاری بر روی عملکرد دانه در سطح 5% معنی دار شده است. تیمار کودی ‏‎S1‎‏ با عملکرد معادل 4768 کیلوگرم در هکتار همراه تیمار ‏‎S2‎‏ در گوره اول و تیمار ‏‎S0‎‏ بدون مصرف عناصر ریز مغذی با عملکرد 4038 کیلوگرم در هکتار در گروه دوم رده بندی آماری قرار گرفته اند. اختلاف اثرات تیمارهای مراحل آبیاری معنی دار و تیمار 2 با عملکرد 5112 کیلوگرم در هکتار در گروه اول قرار گرفته است تفاوت اثرات تیمارهای آبیاری بر روی عملکرد کاه در سطح 5% معنی دار گردید ...

متوسط عملکرد در مزرعه شاهد ‏‎(NPK)‎‏، 3409 مصرف محلولپاشی ریز مغذی + ‏‎NPK‎‏، 4124 و مصرف خاکی ریز مغذی + ‏‎NPK‎‏ برابر 4080 کیلوگرم در هکتار بوده است با عنایت به نتایج حاصله، تیمار مصرف محلولپاشی عناصر ریز مغذی به اضافه ‏‎NPK‎‏ از عملکرد بالاتری برخوردار بوده است. ...

تعیین مهمترین مقدار عناصر ازت ‏‎(N)‎‏، فسفر ‏‎(P)‎‏ و پتاسیم (فرمول کوری ‏‎NPK‎‏) به منظور فراهم کردن رشد بهینه و مطلوب نهال پسته این طرح در گلخانه بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در دو مرحله به اجرا درآمد. مقایسات میانگین تیمارها با استفاده از آزمون را ممکن در سطح 5 درصد مشخص نمود که تیمار ‏‎N3P2K3‎‏ با مقادیر ‏‎K3=54 mg u/kgs , P2=46mg p2/kgs , N3-25 MG/KGS‎‏ تهیه تاثیر را بر شاخص های مورد ارزیابی مرتبط با رشد و نمو نهال پسته را دارا می باشد. ...
نمایه ها:
رطوبت | 
رشد | 
ریشه | 
ساقه | 
نهال | 
پسته | 
میزان | 
فسفر | 

محدود بودن ذخایر غذایی، افزایش روزافزون نرخ رشد جمعیت و پیش رفت هر روزه در زمینه بهره برداری از منابعی که تاکنون مورد توجه قرار نداشته اند محققان را بر این داشته است که در زمینه بیوتکنولوژی جلبک ها، جدی تر و فعال تر برخورد نمایند. طی سالهای اخیر، تحقیقات قابل ملاحظه ای بر روی استفاده از ریزجلبک های صورت گرفته است. ((دونالیلا)) جهت کشت انبوه بسیار مناسب می باشد زیرا این جلبک قادر است در محیط های فوق اشباع از نمک زندگی کند و امکان آلودگی با سایر میکروارگانیسم ها در این محیط ها ...

((اسپیرولینا)) یک جلبک سبزایی از خانواده ‏‎"Oscillatoriaceae"‎‏ می باشد. این جلبک به شکل یک ((ترایکوم مارپیچی تک سلولی)) است که مارپیچ آن معمولا منظم است. این جلبک از نظر کاربردی اهمیت بسزایی داشته و مصارف گوناگونی از نظر غذایی، کشاورزی، تولید ویتامین و سایر جنبه های کاربردی دارد. از همین رو کشت انبوه این جلبک در ممالک گوناگون انجام می پذیرد. در پژوهش حاضر تاثیر عامل شوری بر رشد و میزان پروتئین جلبک اسپیرولینا بررسی شده است. ابتدا گونه ‏‎"Spirulina Major"‎‏ به منظور انجام آزم ...

چکیده ندارد.

این آزمایش دو ساله بوده که در سال اول آن مصرف توام سولفات منگنز (22%)، سولفات منیزیم (1/0%) از طریق محلولپاشی باعث افزایش حداکثر عملکرد محصول به میزان 35 تن در هکتار شده است و در پایان دو سال تجزیه و تحلیل نهایی صورت می گیرد و نتایج مورد بحث قرار خواهد گرفت. ...

در این مطالعه اثر تغذیه زودرس بر طول مدت بستری و عوارض احتمالی آن مورد بررسی قرار می گیرد برای این منظور برای 45 نفر از بیمارانیکه آپاندکتومی شده اند 12 ساعت بعد از عمل تغذیه دهانی شروع می شود و برای 45 نفر دیگر (انتخاب تصادفی) تغذیه بعد از دفع گاز روده شروع می شود. نتایج دو گروه مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. ...

چکیده ندارد.