عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14089

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح تحقیقاتی ،یکی بوده ومبتنی بروظایف قسمت تحقیقات صنایع چوب موسسه که اساسا" تعیین خواص وکاربردچوبهای ایران میباشد،که درچهارچوب آن وبتدریج همزمان با تجهیز آزمایشگاه ومتناسب باامکانات طرحهائی برای گونه های مختلف تهیه وبه مورداجرا گذاره خواهدشد دراین رابطه ،تاکنون چندطرح ازجمله تغییرات وزن مخصوص 10 گونه ازپهن برگان مهم جنگلهای شمال درسه منطقه ارتفاع جنگلهای اسالم وهمچنین خواص فیزیکی چوب گونه ممرز تهیه واجراگردیده است . ...

مطالعه در چگونگی آلودگی هاری در خفاش‌های ایران همیشه مد نظر کارشناسان بخش هاری بوده است ولی امکان فراهم نمودن کلیه نمونه های خفاش از سراسر کشور فراهم نشده است .در مطالعاتی که خارج از کشور شده بیشتر از همه خفاش‌های نمونه (E.Seratinus )آلوده تشخیص داده شده است واین نوع خفاش‌ها در بیشتر نقاط ایران بخصوص در شمال -شرقی و شمال غربی پراکنده هستند که احتمالا واجد این شرایطهستند ضمنا در مواردی ویروس جداشده از آنها از لحاظ آنتی ژنیکی باسوش کلاسیک هاری در حیوانات وحشی تفاوت داشته است .ا ...

ورود اسلام به شبه قاره پاکستان :از راه حملات لشکری (2) ازراه تجارت ،ازراه تصوف و صوفیان (2). روابط سیاسی ایران و شبه قاره قبل‌ازاسلام روابط سیاسی پس‌از اسلام (3). روابط فرهنگی ایران و شبه قاره پیش‌ازاسلام ، روابط فرهنگی ایران و شبه قاره پس از اسلام (4). گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی درشبه قاره (5) تاثیر زبان وادبیات فارسی و شبه قاره پاکستان وهند ...

بمنظور شناخت صحیح امکانات بالقوه وبالفعل زمینه های مختلف رشد وتوسعه اقتصادی ، فرهنگی ...اقدام به تنظیم وتدوین اطلس جامع ایران شده است .اطلاعات مذکور نه تنها نیازهای برنامه ریزان ومحققان رادرتمامی زمینه ها برآورده خواهدساخت بلکه بعنوان یک منبع اطلاعاتی غنی وکارآمد قادراست بهره های علمی فراوانی رادرسطح همگانی فراهم سازد.دردنیای امروز،اطلس تنها حاصل پیامهای جغرافیائی مناطق مختلف نیست بلکه اولیه ترین دستمایه شناخت وبرنامه ریزیهای علمی درتمام زمینه هااست . ...
نمایه ها:
ایران | 

بمنظور انتخاب بهترین ژنوثایپ از توده گردوهای جمع‌آوری شده ایران در چهار نقطه گردو خیز فوق‌الذکر از طریق مطالعه روی این مجموعه که قبلا" کشت گردیده میزان سازگاری و مقایسه آنها با شاهدها و یکدیگرامکان انتخاب برای تعدادی ازژنوتیپهای مناسب هرمنطقه فراهم میگردد.جمع‌آوری این توده ژنتیکی درسالهای قبل بااستفاده از بذور تک درختان انتخابی مناطق گردوخیز ایران و کشت نهال درچهار ایستگاه محل اجرای طرح انجام گردیده است .طرح کاشت به صورت Augmented design بااستفاده از 4 شاهد و 9 بلوک انجام شده ...

شناخت اقلیم دراکثر پروژه های عمرانی ،توسعه اقتصادی اجتماعی ومسائل آب و خاک کاربرد اساسی داردویک ضرورت ملی است نخستین اطلس دولتی ایران درسال 1344 درمقیاس 1:500000 تهیه شده وپس ازآن گزارش هم ارز مبتنی برداده های جدید تهیه نشده است اجرای این طرح به تهیه اطلس اقلیمی ایران به شناخت شرایط آب و هوائی کشوردرسیستم های مختلف طبقه بندی ونهایتاتدوین استانداردهای آب و هوائی مختلف برای مطالعات طرح‌های عمرانی کشور درزمینه های راه وساختمان ،کشاورزی ومنابع طبیعی بهترخواهدشد ...

طرح آمارگیری ازهزینه ودرآمدوخانوارهای شهری و روستایی ایران یکی ازطرحهای اساسی وباسابقه طولانی مرکزآمار ایران می باشد.اولین سال اجرای این طرح درمرکزآماردر واقع‌سال 1342 می باشدطرح مزبوربطورسالیانه جهت بدست آوردن اطلاعات کلی درباره میزان وانواع درآمدخانوارپا،انواع‌هزینه ،الگوی مصرف واهمیت مصرفی هریکازگروههای خوراکی وغیرخوراکی درهزینه های مصرفی خانوارهامی باشدازنتایج حاصل‌ازطرح هزینه ودرآمد خانوارهااستفاده های متنوع وزیادی دربررسیهای علمی می شودکه ازجمله آنها می توان تهیه شاخصها ...

دراین طرح تحقیقاتی مقاومت ها و خواص فیزیکی چوب های ایران در شرایط استاندارد و سبز اندازه گیری و بصورت اولی مدون می گردد که بعنوان راهنمای موارد مصرف انواع چوبهای ایران مورد استفاده قرار خواهدگرفت . ...
نمایه ها:
گیاه | 
ایران | 
چوب | 

مطالعه به نژادی وبررسیهای ژنتیکی درخصوص تنباکوهای ایران و بخصوص تنباکوهای اصفهان وفارس درسال 1361 ازطرف شرکت دخانیات ایران به بخش سلکسیون محول گشته و تهیه بذر خالص واصلاح خواص کمی وکیفی وتامین یکنواختی محصول بویژه نوع صادراتی آن ازاهداف نهایی طرح است که ادامه دارد ...
نمایه ها:
گیاه | 
ایران |