عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3236

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در دو بخش طراحی و اجرا گردیده است: بخش اول تحقیق، با هدف تعیین عوامل مهم موثر بر بهره برداری نیروی انسانی در شرکت ساپکو و تبیین میزان اهمیت هر یک از آنها طراحی و اجرا گردیده است .در بخش دوم با توجه به مبانی نظری اندازه گیری بهره وری در بخش خدمات (که در این تحقیق مورد نظر است) شاخص بهره وری در بخشهای مختلف معاونت ساخت شرکت، با استفاده از روش ماتریس اهداف محاسبه شده است. ...

لایه های نازک مواد آمورف ( بی شکل) که بین دو الکترود فلزی ساندویچ شده اند، هنگامی که تحت یک میدان الکتریکی قوی قرار می گیرند، خواص الکتریکی جالبی از جمله : کاهش چندین مرتبه مقداری مقاومت در مشخصه جریان - ولتاژ نمونه، ناحیه مقاومت منفی ، گسیل الکترون به خلا ، الکترولومی نسانس و خاصیت کلیدزنی حافظه ای از خود نشان می دهند. اخیرا علاقه زیادی به خواص الکترونی کاتدهای سرد به صورت ساختارهای فلز- عایق - فلز، به خاطر کاربردهای صنعتی فراوان آنها از جمله : گیجهای مورد استفاده در سیستمها ...
نمایه ها:
دما | 
فلز | 
عایق | 
طول | 

ماحصل این پژوهش حاکی از آن است که هیچگونه رابطه همبستگی میان مقادیر گریپ قدرتی اندازه گیری شده توسط دو دستگاه داینامومتر و اسفیگمومانومتر وجود ندارد در نتیجه چنین به نظر می آید که تعمیم اطلاعات به دست آمده از یک دستگاه به دستگاه دیگر میسر نمی باشد. در بررسی تاثیر عامل جنسیت بر روی قدرت گریپ همانند سایر تحقیقات به این نتیجه رسیده ایم که جنسیت به عنوان یک متغیر تاثیر گذار بر روی قدرت گریپ می تواند مطرح باشد ( این امر در مورد هر دو دستگاه صادق بوده است). در مورد تاثیر غالبیت نیم ...

ملکولهای سورفاکتانت در محیط اسیدی اجتماعاتی موسوم به ((همی میسل)) ، یا ((ادمیسل)) بر سطوح آلومینا تشکیل می دهند. ترکیبات غیریونی یا هیدروفوب نامحلول می توانند در مراکز هیدروکربنی این میسل ها حل شوند. در کار انجام شده ‏‎PAN‎‏ بر روی آلومینای پوشیده شده با سورفاکتانت تثبیت گردید و به عنوان جاذب در ستون پیش تغلیظ، برای اندازه گیری مقادیر کم نیکل و اورانیل استفاده شد.اثر پارامترهای مختلف از قبیل ‏‎pH‎‏، سرعت جریان عبور نمونه، سرعت عبور حلال استخراج کننده، نوع و مقدار حلال بازیابی ...

تعیین مس در نمونه های آبی در یک محدوده غلظتی بین مقدار ضروری و مقدار مس مورد توجه قرار گرفته شده است. آنالیز گونه شناسی نمونه های آبی براساس فرمهای سمی شناخته شده مانند مس یونی متمرکز شده است. بنابراین به دلیل ارزش حیاتی مس در صنعت و سیستم های بیولوژیکی و بعنوان یکی از آلاینده های محیط زیست تعیین مقادیر جزئی آن بسیاری مهم شده است. معمول ترین تکنیکها برای تعیین یون مس عبارتند از: اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای، کوره گرافیتی، اسپکتروفتومتری، آنالیز عاری سازی با جریان ثابت، و پتان ...

سلنیوم بعنوان یک عنصر شیمیایی نافلز، بدلیل نقش دوگانه اش، از یک طرف بعنوان یک ریز مغذی ضروری و از سوی دیگر بعنوان یک ماده سمی، بسیار مورد توجه زیست شناسان قرار گرفته است و این توجه باعث ایجاد یک احساس نیاز به روشهای تجزیه ای معتبر جهت تعیین مقدار سلنیوم شده است. یک روش ارائه شده جهت تعیین مقدار سلنیوم، براساس دیفرانسیل پالس کاتدیک استریپینگ ولتامتری ‏‎(DPCSV) می باشد. ما در این مطالعه تاثیر عوامل گوناگون از قبیل پتانسیل مرحله تغلیظ، مدت زمان مرحله تغلیظ، غلظت مس، ‏‎pH‎‏ الکتر ...

کراون اترها، پلی اترهای حلقوی هستند که خواص انتخاب گری و تشکیل کمپلکسهای پایداری با انواع کاتیونها را دارند. کمپلکس های تشکیل دهنده در فاز آلی محلول بوده و از این رو امکان استخراج آنها با حلال های آلی وجود دارد. در این کار تحقیقاتی ابتدا با استفاده از کراون اترها سرب استخراج شده و سپس بروش طیف سنجی نوری مورد اندازه گیری قرار گرفت. پارامترهایی نظیر ‏‎pH‎‏ ، غلظت ... بهینه شده و استخراج سلکتیو سرب در حضور چندین کاتیون دیگر انجام گرفت. ...

اسپاستیسیته یکی از شایع ترین ویژگیهای ناتوان کننده اختلالات حرکتی همراه سندرم نورون محرکه فوقانی و مشکلات کلینیسین ها و تراپیست ها در درمان بیماران مبتلا به بیماری های نورولوژیک است. اسپاستی سیته یک اختلال حرکتی با افزایش وابسته به سرعت در رفلکس کششی تونیک(تون عضلانی) و تشدید جهش های تاندونی ناشی از تحریک پذیری زیاد رفلکس کششی به عنوان یک جز سندروم نورون محرکه فوقانی است. اندازه گیری اسپاستی سیته برای توصیف عینی و دقیق شدت آن و وسعت اختلالات حرکتی همراه ضروری است. ...
نمایه ها:

بسیاری از سیستم‌های مهم اقتصادی و علمی جالب همانند آب دریا و سیالات بیولوژیکی دیگر مشتمل بر الکترولیتها و ترکیبات آنها است که اندازه‌گیری سرعت امواج اولتراسونیکی و فشار بی درو آنها اطلاعات بسیار خوبی در مورد ساختمان این محلولها می‌دهد که موارد استفاده زیادی در تجزه و تحلیل مواد در صنعت دارند. از جمله این محلولها می‌توان به آب خالص اشاره نمود که تنها محلولی است که دارای سرعت صوت ماکزیمم (TSVM) در 74 سانتی‌گراد و فشار بی درو مینیمم (TACM) در 64 است . حضور محلول‌ها در آب باعث دگ ...