عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6498

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف طرح فوق تعیین میزان بینندگان سریال"نفت پر" دسترسی به نظرات بینندگان این برنامه دررابطه باجنبه های مختلف سریال مذکور ودسترسی به میزان رضایت بینندگان می باشد.براساس نتایج حاصله شاخص رضایت درمورداین سریال (بطور کلی ) نمره 61 از 100 می باشد که معادل "متوسط" است . ...

دراین طرح وضعیت برنامه های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و بطور کلی وبرنامه رادیویی "مجلس و مردم " وسریال "سالهای دور ازخانه " ومهمترین جزازنظر پاسخگویان درطی 24 ساعت گذشته موردبررسی قرارگرفته است .نتایج بدست آمده حاکی ازآنست که رادیو 19 درصد شنونده داشته و میزان رضایت ازبرنامه های آن ( 72ازصد) می باشد وتلویزیون 71 درصد بیننده داشته و میزان رضایت ازبرنامه ها درمجموع ( 65ازصد) می باشد. برنامه های "خانواده " وسریال تلویزیونی "سالهای دور ازخانه " درمقطع موردبررسی بهترین برنامه ه ...

این طرح باهدف تعیین میزان شنونده ومیزان رضایت آنها نسبت به این برنامه انجام شده است .نتایج بررسی حاکی ازآنست که بطور کلی 20 درصد جامعه موردبررسی به نحوی شنونده این برنامه بوده اند76. درصد بوده اند رویدادهای مطرح شده دربرنامه را مهمترین رویدادهای سیاسی هفته بوده است .میزان رضایت شنوندگان از اجزا برنامه بیش از 60 درصد بوده است . ...

دراین طرح وضعیت برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بطور کلی و برنامه رادیویی "عصر جمعه بارادیو" وسریال تلویزیونی "پائیز صحرا" ومهمترین خبرازنظر پاسخگویان درطی 24 ساعت گذشته موردبررسی قرارگرفته است .نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که رادیو 30 درصد شنونده داشته و میزان رضایت ازبرنامه های آن ( 73ازصد)می باشد برنامه های "صبح جمعه باشما" و "پائیز صحرا" بهترین برنامه ها ازنظر شنوندگان و بینندگان بوده است . ...

دراین طرح وضعیت برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بطور کلی وبرنامه رادیویی "خانواده " وبرنامه تلویزیونی "سالهای دورازخانه " ومهمترین خبرازنظر پاسخگویان درطی 24 ساعت گذشته مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج بدست آمده حاکی از آنست که 18 درصد شنونده داشته و میزان رضایت ازبرنامه های آن (69ازصد) می باشد و تلویزیون 61 درصدبیننده داشته ومیزان رضایت ازبرنامه ها (56ازصد) می باشد.برنامه های "خانواده " وسریال "زندگی مدرس " درمقطع موردبررسی بهترین برنامه ازنظر شنوندگان و بینندگان ب ...

این بررسی باهدف دستیابی به نظرات مردم درباره برنامه "تفسیر سیاسی روز" انجام گرفته است ونتایج حاصله حاکی ازآنستکه 46 درصد جامعه موردبررسی به نحوی شنونده این برنامه بوده اند.میزان رضایت بینندگان ازبرنامه (71ازصد) بوده است وبیش‌از 50درصد جامعه موردبررسی نظرات مثبت به اجرا برنامه ابراز داشته اند. ...

هدف طرح فوق تعیین میزان بینندگان ورضایت آنهاازسریال تلویزیونی "مدرس " وهمچنین دستیابی به نظرات آنهادررابطه بامحتوا،فرم ،نقاط قوت و ضعف سریال مزبورمی باشد.بر اساس نتایج حاصله میزان رضایت بینندگان ازبرنامه برابر با(66نسبت به )100 بوده است که درحد "متوسط" ارزیابی می شود. ...

هدف :تعیین میزان مطلوبیت برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دربین مردم دراین گزارش میزان بیننده ومیزان تماشای تلویزیون وهمچنین شنونده رادیو ومیزان گوش کردن ،رادیو،به تفکیک روز عادی و روز جمعه ارائه شده است . ...

هدفاز انجام این بررسی ،تعیین میزان بیننده تلویزیون ورضایت ازبرنامه های آن در مجموع تعیین میزان شنونده رادیو ورضایت ازبرنامه های آن درمجموع بوده است .دراین طرح میزان بیننده ومیزان تماشای تلویزیون ونیز میزان شنونده رادیو ومیزان گوش کردن به آن ،به تفکیک روزعادی وروز جمعه ارائه شده است . ...