عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه تاثیر الیاف غیرعلوفه‌ای فرآورده فرعی آن به عنوان فیبر موثر در تامین فیزیولوژی شبکه و اثر این موضوع بر روی عملکرد حیوان مورد شک و تردید قرار گرفته است بطوری که می‌توان آن را به عنوان الیاف موثر در جیره در نظر گرفت و از طرف دیگر به علت کینتیک متفاوت در جیره‌های متفاوت در تعیین انرژی حیوانات تفاوتهای قابل توجهی را نشان می‌دهد و نیازمند مطالعه بیشتر جهت توسعه سطح معرف آن در نسبت خاصی از الیاف در جیره می‌باشد در این مطالعه سبوس گندم در سطوح درجه‌بندی شده با نسبتهای متفاوت ع ...
نمایه ها:
گندم | 

شناسایی مولکولی دامهای برتر از نظر اقتصادی با دقت و سرعت بالا توسط: -1 شناسائی نوع اللهای پروتئین‌های شیر و پیدا کردن ارتباط آن با صفات اقتصادی -2 شناسائی و بررسی میکروساتلایت‌ها و ارتباط آن با صفات اقتصادی، استفاده از این اطلاعات در آنالیز آماری و انتخاب دام برتر در برنامه‌های اصلاح نژاد، از اهداف عمده این طرح بشمار می‌آیند. ...

بهره‌وری مناسب و بهینه از منابع طبیعی و دام کشور و بویژه توجه به مدیریت دام در مرتع به منظور حفظ منابع تجیدشونده داخلی، شناخت پتانسیل‌های تولیدات مواد غذائی و منابع ذخایر ژنتیکی موجود در کشور، تولید پروتئین مورد نیاز در جهت قطع وابستگی، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال برای دامداران، از اهداف عمده این طرح است . با پروار بره‌های از شیر گرفته شده می‌توان ضمن کاهش بار مراتع از دامهای مازاد، از پتانسیل موجود در آنها نیز حداکثر استفاده را نمود و همچنین با احداث مراکز پرواربندی در جوار ...
نمایه ها:
بره | 
مرتع | 

بالغ بر 500 هزار راس گاومیش در کشور وجود دارد که بخشی از مواد پروتئینی حیوانی کشور را تامین می‌نماید. لذا حفظ و شناسایی و کوشش در جهت استفاده بهینه از این حیوانها (اصلاح نژاد) در تامین گوشت و شیر ضروری می‌باشد. خودکفایی مواد پروتئینی حیوان یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی است و شناسایی توانمندیهای این حیوان، حفظ منابع ژنتیکی و استفاده بهینه از آنها ضروری است و می‌تواند در اقتصاد گاومیش‌داران مناطق گاومیش دارای نقش بسزایی داشته باشد. ...
نمایه ها:
حیوان | 

در قالب دو آزمایش تعداد 90 راس بره نر از سه نژاد شال، سنجابی و لری-بختیاری در یک دوره پروار مورد آزمایش قرار گرفتند و جیره پایه با مقادیر صفر، 50 و 100 واحد بین‌المللی به ازا هر کیلو وزن زنده با ویتامین A و مقادیر صفر، 15 و 30 واحد بین‌المللی از ویتامین E (به ازا هر کیلوگرم جیره) در 5 گروه از هر سه نژاد مورد مصرف قرار گرفت . پس از دوره پروار میزان ویتامین A و E در پلاسما، کبد و بافت دنبه و رشد روزانه مورد بررسی قرار گرفت . ویتامین A در نژاد سال به دلیل تن کمتر و وزن اولیه کمت ...
نمایه ها:

در این طرح تعداد 200 قطعه جوجه یک روزه بومی که از جهادسازندگی استان تهیه شده است در دو گروه و در هر گروه با چهار تکرار با استفاده از دو نوع جیره غذائی (جیره غذائی مرغان تخمگذار و جیره غذائی مرغان گوشتی) به مدت 10 ماه پرورش داده خواهند شد. در طول دوره آزمایش تمام کارهای ضروری (واکسیناسیون و غیره . . .) طبق روش صحیح مرغداری بر روی حیوانات اعمال خواهد شد. در طول دوره آزمایش حیوانات هفته‌ای یک بار وزن‌کشی شده و بصورت آزاد (Ad.lib) تغذیه خواهند شد. در 3/5-4 ماهگی تعداد 10 قطعه خرو ...

تعداد 6 راس میش غیرآبستن و 6 راس قوچ از یک گله گوسفند نژاد سال با تغذیه یکسان و معرف آزاد نمک و آب مورد بررسی قرار گرفتند و ماهیانه خونگیری از رگ گردن برای تعیین میزان ویتامین A و ویتامین E از آنها انجام گرفت . تعیین میزان ویتامین‌ها با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLA) انجام گرفت . میش‌ها در فصل پائیز مقادیر بیشتری از میزان ویتامین A در پلاسمای خون نشان داد. غلظت ویتامین A و E در هر دو جنس میش و قوچ مقادیر مشابهی را نشان داد. در پایان آزمایش میش‌ها از نظر ذخیره ...
نمایه ها:

جهت بررسی عوامل محیطی و ژنتیکی موثر بر صفات اقتصادی در گاو گلپایگانی از اطلاعات جمع‌آوری شده طی سالهای 69 الی 74 استفاده گردید. در بررسیهای انجام شده میانگین حداقل مربعات وزن تولد، وزن از شیرگیری، طول دوره آبستنی تعداد روزهای غیرآبستن، فاصله آمیزش متوالی، طول دوره شیردهی و سن اولین زایش در گاو گلپایگانی به ترتیب برابر 15/4+-1/66 کیلوگرم، 68/2+-14/6 کیلوگرم، 284/2+-3/25 روز، 110/2+-170 روز 382+-20/8 روز و 170/2+-48 روز و 856/3+-35 روز برآورد شد. ...
نمایه ها:
گاو | 

23 گوسفند مغانی (نر) در این طرح استفاده شدند. دام آزمایشی به سه گروه شاهد (4 راس ) تزریق عضلانی ویتامین E به مقدار 100 واحد به ازا هر کیلوگرم وزن (10 راس ) و مصرف خوراکی ویتامین E به میزان 100 واحد بین‌المللی به ازا هر کیلوگرم وزن زنده (9 راس ) تقسیم شدند و مصرف هر دو روش تزریقی و خوراکی برای یکبار در ابتدای آزمایش انجام گرفت . خونگیری از گروه شاهد، عضلانی و تزریقی در ساعات صفر، 2 و 4، 8، 12، 24 و روزهای 2 و 3، 4، 7، 10 و 14 روز از ناحیه گردن انجام گرفت . 4 راس از گروه خوراکی ...
نمایه ها: