عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بهره‌وری مناسب و بهینه از منابع طبیعی و دام کشور و بویژه توجه به مدیریت دام در مرتع به منظور حفظ منابع تجیدشونده داخلی، شناخت پتانسیل‌های تولیدات مواد غذائی و منابع ذخایر ژنتیکی موجود در کشور، تولید پروتئین مورد نیاز در جهت قطع وابستگی، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال برای دامداران، از اهداف عمده این طرح است . با پروار بره‌های از شیر گرفته شده می‌توان ضمن کاهش بار مراتع از دامهای مازاد، از پتانسیل موجود در آنها نیز حداکثر استفاده را نمود و همچنین با احداث مراکز پرواربندی در جوار ...
نمایه ها:
بره | 
مرتع | 

بالغ بر 500 هزار راس گاومیش در کشور وجود دارد که بخشی از مواد پروتئینی حیوانی کشور را تامین می‌نماید. لذا حفظ و شناسایی و کوشش در جهت استفاده بهینه از این حیوانها (اصلاح نژاد) در تامین گوشت و شیر ضروری می‌باشد. خودکفایی مواد پروتئینی حیوان یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی است و شناسایی توانمندیهای این حیوان، حفظ منابع ژنتیکی و استفاده بهینه از آنها ضروری است و می‌تواند در اقتصاد گاومیش‌داران مناطق گاومیش دارای نقش بسزایی داشته باشد. ...
نمایه ها:
حیوان | 

در قالب دو آزمایش تعداد 90 راس بره نر از سه نژاد شال، سنجابی و لری-بختیاری در یک دوره پروار مورد آزمایش قرار گرفتند و جیره پایه با مقادیر صفر، 50 و 100 واحد بین‌المللی به ازا هر کیلو وزن زنده با ویتامین A و مقادیر صفر، 15 و 30 واحد بین‌المللی از ویتامین E (به ازا هر کیلوگرم جیره) در 5 گروه از هر سه نژاد مورد مصرف قرار گرفت . پس از دوره پروار میزان ویتامین A و E در پلاسما، کبد و بافت دنبه و رشد روزانه مورد بررسی قرار گرفت . ویتامین A در نژاد سال به دلیل تن کمتر و وزن اولیه کمت ...
نمایه ها:

در این طرح تعداد 200 قطعه جوجه یک روزه بومی که از جهادسازندگی استان تهیه شده است در دو گروه و در هر گروه با چهار تکرار با استفاده از دو نوع جیره غذائی (جیره غذائی مرغان تخمگذار و جیره غذائی مرغان گوشتی) به مدت 10 ماه پرورش داده خواهند شد. در طول دوره آزمایش تمام کارهای ضروری (واکسیناسیون و غیره . . .) طبق روش صحیح مرغداری بر روی حیوانات اعمال خواهد شد. در طول دوره آزمایش حیوانات هفته‌ای یک بار وزن‌کشی شده و بصورت آزاد (Ad.lib) تغذیه خواهند شد. در 3/5-4 ماهگی تعداد 10 قطعه خرو ...

تعداد 6 راس میش غیرآبستن و 6 راس قوچ از یک گله گوسفند نژاد سال با تغذیه یکسان و معرف آزاد نمک و آب مورد بررسی قرار گرفتند و ماهیانه خونگیری از رگ گردن برای تعیین میزان ویتامین A و ویتامین E از آنها انجام گرفت . تعیین میزان ویتامین‌ها با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLA) انجام گرفت . میش‌ها در فصل پائیز مقادیر بیشتری از میزان ویتامین A در پلاسمای خون نشان داد. غلظت ویتامین A و E در هر دو جنس میش و قوچ مقادیر مشابهی را نشان داد. در پایان آزمایش میش‌ها از نظر ذخیره ...
نمایه ها:

جهت بررسی عوامل محیطی و ژنتیکی موثر بر صفات اقتصادی در گاو گلپایگانی از اطلاعات جمع‌آوری شده طی سالهای 69 الی 74 استفاده گردید. در بررسیهای انجام شده میانگین حداقل مربعات وزن تولد، وزن از شیرگیری، طول دوره آبستنی تعداد روزهای غیرآبستن، فاصله آمیزش متوالی، طول دوره شیردهی و سن اولین زایش در گاو گلپایگانی به ترتیب برابر 15/4+-1/66 کیلوگرم، 68/2+-14/6 کیلوگرم، 284/2+-3/25 روز، 110/2+-170 روز 382+-20/8 روز و 170/2+-48 روز و 856/3+-35 روز برآورد شد. ...
نمایه ها:
گاو | 

23 گوسفند مغانی (نر) در این طرح استفاده شدند. دام آزمایشی به سه گروه شاهد (4 راس ) تزریق عضلانی ویتامین E به مقدار 100 واحد به ازا هر کیلوگرم وزن (10 راس ) و مصرف خوراکی ویتامین E به میزان 100 واحد بین‌المللی به ازا هر کیلوگرم وزن زنده (9 راس ) تقسیم شدند و مصرف هر دو روش تزریقی و خوراکی برای یکبار در ابتدای آزمایش انجام گرفت . خونگیری از گروه شاهد، عضلانی و تزریقی در ساعات صفر، 2 و 4، 8، 12، 24 و روزهای 2 و 3، 4، 7، 10 و 14 روز از ناحیه گردن انجام گرفت . 4 راس از گروه خوراکی ...
نمایه ها:

راندمان تولیدمثل شتر در کشور بدلیل فصلی بودن جفتگیری و زایش شتر که هر دو نیز در زمستان می‌باشد بسیار پائین بوده و قریب به 15 تا 20 درصد گزارش شده است ، ادامه این روند و کشتار جمعیت این دام و ترک این حرفه موجب اقتصادی نبودن آن شده است ، لذا در این طرح که ابتدا در دو استان یزد و سمنان بعنوان الگو اجرا خواهد شد با مواد غذائی قابل دسترس و موجود در استانهای فوق جیره‌های غذایی ارزان قیمت تهیه شده و در دو زمان جفتگیری و زایش دامهای مولد تغذیه خواهند گردید و اثرات این تغذیه در افزایش ...

با توجه به روند افزایش جمعیت در کشور کوشش در افزایش تولیدات محصولات طیور از کارهای مهم و اساسی است . برای جیره‌نویسی و تغذیه طیور در کشور از اطلاعات ارائه شده در جداول ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی و احتیاجات غذایی طیور ارائه شده توسط سازمانهای بین‌المللی استفاده می‌شود که با نیازهای طیور موجود در کشور مطابقت ندارد. لذا موجب به هدر رفتن مواد مغذی مواد خوراکی و کاهش راندمان تبدیل خوراک به گوشت و تخم‌مرغ می‌گردد که از لحاظ اقتصادی ضرر و زیان بسیار زیادی را به دنبال دارد. طی این پ ...
نمایه ها:
گیاه | 
طیور |