عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این تحقیق ، بررسی رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتریکی اندام های فوقانی ، تحتانی با بعضی از عوامل آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر می باشد. ...

هدف از انجام این تحقیق تدوین نورم آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر سال اول نظام جدید بیرجند و مقایسه آن با نورم های موجود می باشد.دراین تحقیق ضمن تدوین نورم های استاندارد آمادگی جسمانی برای دانش آموزان دختر 14 و 15 ساله شهرستان بیرجند ، نورم های بدست آمده با نورم های ملی و استانی مقایسه گردید. ...

هدف این مطالعه دستیابی به سبکهای شناختی دانش آموزان، اضطراب ریاضی و شناخت رابطه آنها با عملکرد ریاضی بوده است. سیصد و چهل و یک نفر از دانش آموزان پسر اول دبیرستان در منطقه هفت تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. ...