عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عنوان پایان نامه حاضر طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی تولید در صنعت سیمان می باشد. این پروژه با طراحی یک مدل ریاضی، در صدد پاسخگویی به سوالات اصلی این پایان نامه می باشد. در انجام این پایان نامه، در فصل یک به بیان موضوع تحقیق، اهمیت و لزوم تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق و فنون انجام کار و همچنین روش تحقیق پرداخته شده است. سپس در فصل ادبیات تحقیق به تعریف برنامه ریزی تولید، سلسله مراتب، مزایا، مراحل، استراتژیها، و تکنیکهای برنامه ریزی تولید و تعریف برنامه ریزی آماری پرداخته شده است. ...
نمایه ها: