عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 969

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
دراین طرح که بصورت بلوکهای کامل تصادفی اجرامیگردد.جمعا8 رقم درچهارتکرارمورد بررسی قرارمیگیرند.بررسی همه ساله (ازسال 8 تا )12ازمحصول هرکرت آزمایش جداگانه برداشت وبعدازتوزین نسبت به انجام محاسبات آماری بروش تجزیه واریانس‌اقدام خواهدشد. ودرپایان طرح بهترین رقم یاارقام که ازنظرخواص کمی وکیفی برارقام موردکشت منطقه برتری داشته باشدانتخاب ومعرفی میگردند. ...

گزشاهی ازابتدای کاشت تاحدود 10 سال پس‌ازاستقرار برای تثبیت شن گونه بسیارموفقی بوده ،وطی سالهای مذکور بسیار سبزوپربرگ وشاداب است .ولی ،پس از گذشت 8 تا 10 سال درختان گزکم برگ وپژمرده شده وشاخه های آنهاتدریجا خشک میشود وبطوری که به بیماری قارچی مبتلا میگرددطرح مذکور برای تشخیص علت پژمردگی ومرگ ومیرگزشاهی پیشنهاد میشود،وبدین ترتیب که دردوقطعه مشابه به فواصل کاشت 3x3 متراست باتنک کردن یکقطعه فواصل کاشت را به 6x6 مترافزایش داده وبااندازه گیری میزان رشدارتفاعی وقطری و همچنین قطرتاج ...
نمایه ها:
گیاه | 
اهواز | 
کمبود | 
رطوبت | 
خاک | 

آلرژی ری نیتیس وحساسیت تنفسی درتمام دنیا درحال افزایش است و دراکثر کنفرانسهای پزشکی راجع به آنها بحث شده و نتیجه گرفته اند که نسبت به این بیماریها باید توجه بیشتری شود،خصوصا درکشورهای صنعتی متخصصین اینطور نظر میدهند که آلرژی ری نیتیس وهی فور درخوزستان خصوصا دراهواز روزبروز بیشتر میشود.فاکتورهائی که باعث افزایش این بیماری میشود عبارتند:اشخاص مبتلا به شوره بدن حیوانات و گرده گلها همچنین فاکتورهای دیگر مثل مواد ازکارخانه ها.دوده های شیمیائی ذرات نفتی و غیره نشریات نشان داده اند، ...

دربیماریهای انگلی نه تنها استفاده ازروش‌های میکروسکپی وعلائم اختصاصی بیماری امکان تشخیص نوع‌آلودگی رامیدهند،بلکه متدهای مختلف سرولوژی نیزوسیله مهم برای تائید وجودآلودگی میباشند.اهمیت روشهای سرولوژیکی مخصوصا هنگامی محسوس میشود که بعللی آزمایش میکروسکپی بمنظور تشخیص عنصرآلودگی منفی بوده ویااینکه علائم اختصاصی آلودگی انگلی درتردبیمار مشاهده نشود.درچنین موارداست که اغلب نتایج سرولوژی کمک می کنندکه سرنوشت بیمارمبنی برتشخیص بیماری تجویز دارو ویاعمل جراحی تعیین میگردد،علاوه براینها، ...

هدف از اجرای این طرح بدست آوردن مقادیر ضرایب محلی تشعشع (a و b ) در رابطه ( a+b ) Rg=Ra می باشد. در رابطه اخیر Ra میزان تشعشع خورشیدی دریافت بر روی سطح عمود بر اشعه خورشیدی در بالا اتمسفر ، N تعداد ساعات آفتابی ممکنه برای منطقه مورد نظر و در دوره زمانی مورد نظر ، n تعداد ساعات آفتابی واقعی در منطقه مورد نظر و Rg میزان تشعشع خورشیدی رسیده به زمین می باشند.مقادیر Ra و N را می توان از جداول هواشناسی مربوطه برای دوره های زمانی دلخواه بدست آورد. با بدست آوردن مقادیر a و b و داشتن ...

از آنجا که تولیدمثل نقش ویژه و اساسی در بقای نسل هرموجودی را به عهده دارد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و در این رابطه آگاهی و شناخت فاکتورهای تولدمثلی به عنوان ابزارهای اصلی در اصلاح نژاد و اصلاح خصوصیات تولیدمثلی دامها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در ایران در مورد این فاکتورهای اساسی بر روی گاومیشها تا بحال هیچ کاری صورت نگرفته است و این اولین بار می باشد که چنین تحقیقی صورت می گیرد .لذا نتایج آن می تواند پایه های خوبی برای کارهای اصلاح نژادی در گاومیشها باشد. ...

بمنظور شناخت و تجزیه عوامل موثر در عملکرد و تکامل گیاه از روشهای تجزیه و تحلیل رشد استفاده می کنند. بررسی روند رشد گیاه برای آگاهی از اثرات مراحل نمو بر عملکرد در طول دوره رشد گیاه موثر می‌باشد ، بنابراین بررسی رشد گیاه جهت شناخت بیشتر آن و همچنین افزایش بهره برداری و تولید ضرورت این پژوهش را نشان می دهد. در این مطالعه روند رشد گیاه ، بررسی و منحنی رشد آن برای یک دوره کامل تعیین می گردد که با توجه به شناخت و منحنی رشد بدست آمده می توان عملیات لازم زراعی را در زمانهای مناسب و ...

اخیرا این میکروارگانیسم در ارتباط با مسمومیت غذایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته علاوه براین باکتری در رابطه با مسمومیت‌هایی که در بعضی از کشورها دیده شده توسط محققین در همان مناطق از مواد غذایی مثل گوشت - شیرخام و پاستوریزه و آب آشامیدنی یافت شده ارتباط این میکروارگانیسم با مسمومیت غذایی بخاطر علایمی مثل شکم‌درد ، تب و اسهال است دراین کار تحقیقاتی تلاش می‌شود که با تشخیص و جداسازی این میکروارگانیسم از مواد غذایی متداول بتوان در راه تشخیص بعضی از مسمومیتهای ناشناخته کمک نمود و ع ...
نمایه ها:
شیر | 
گوشت | 
اهواز | 
آب |