عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 104

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج نشان داد که آرسنیک تاثیر معنی‌داری بر ارتفاع بوته، تعداد کپسول در بوته، عملکرد تک بوته و عملکرد بیولوژیک دارا بوده و سبب کاهش آنها گردید. در این بین میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان CAT و GPX و کربوهیدرات محلول در برگ گیاه گلرنگ همراه با افزایش سطح مصرف آرسنیک، افزایش یافت. تیمار آرسنیک همچنین بر میزان جذب عناصر دانه و تعداد دانه در کپسول و میزان کلروفیل a و b و کارتنوئید و نیز فلئورسانس کلروفیل و آنزیم APX تاثیر معنی داری نداشت. تیمار کودی نیتروژن نیز بر میزان آنزیم ...

گلرنگ (Carthamus tinctorius L. ) متعلق به خانواده مرکبات (Asteraceae ) است. به دلیل مقاومت بالای گلرنگ در مقابل استرس‌های محیطی، گلرنگ می‌تواند به عنوان گیاه مدل جهت مطالعه مکانیسمهای دفاعی مختلف مورد مطالعه قرار گیرد. یکی از راهکارهای مهم گیاه برای مقابله با تنش شوری انتقال سدیم به داخل واکوئل می باشد که این کار توسط آنتی پورتر غشای واکوئلی (NHX ) صورت می گیرد. در این تحقیق بیان ژن NHX در گیاه گلرنگ تحت تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور گیاهان 14 روزه رقم نیمه مقاوم ...

به منظور بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی و عملکرد ارقام بهاره گلرنگ آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در فروردین ماه سال 1390 به صورت طرح اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی آبیاری در دو سطح کنترل و تنش خشکی (قطع آبیاری تا رسیدن پتانسیل آب خاک به 1/8- مگاپاسکال و سپس آبیاری مجدد) و فاکتور فرعی 5 رقم گلرنگ بهاره شامل: گلدشت، زنده‌رود، سینا، MEC191 و MEC85بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اعمال تنش خشکی تأثیر م ...

مگس گلرنگAcanthiophilus helianthi Rossi ، یکی از آفات مهم گلرنگ در منطقه اصفهان است. در این تحقیق تراکم جمعیت مگس گلرنگ و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن روی ده ژنوتیپ گلرنگ به نام‌های مکزیکی37، مکزیکی38، مکزیکی39، مکزیکی50، مکزیکی51، kw2، لاین5، لاین411، پدیده و گلدشت در مزرعه آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1391 و 1392 مطالعه شد. همچنین، شاخص‌های خسارت و شاخص-های عملکرد ده ژنوتیپ مورد مطالعه تحت شرایط مزرعه‌ای نیز مطالعه گردید. تراکم جمعیت لاروها و شفیره‌ها در ...

به منظور مطالعه‌ی امکان افزایش عملکرد دو رقم گلرنگ بهاره با کاربرد هورمون سایتوکینین (BAP)، آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه‌ی تحقیقاتی دانشگاه زنجان در بهار سال 1391 اجرا شد که در آن ارقام گلرنگ بهاره در دو سطح (گلدشت و زنده‌رود) و غلظت‌های مختلف هورمون سایتوکینین در پنج سطح (صفر، 25، 50، 75 و 100 میکرومولار) در زمان گلدهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد هورمون سایتوکینین باعث افزایش معنی‌دار تعداد طبق فر ...

به منظور بررسی اثرکاربرد غلظت های علف کش هالوکسی فوپ- آر- متیل استر در مراحل مختلف رشد علف-های ‌هرز برگ باریک درگلرنگ، آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 91-90 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در منطقه باجگاه به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد‌. فاکتور‌اصلی دز علف کش سوپرگالانت در سه سطح1، 0/8 و 0/6‌ لیتر در هکتار، فاکتور ‌فرعی با و بدون مویان و فاکتور ‌فرعی فرعی زمان اعمال علف کش درسه سطح2 برگی، ‌6 برگی‌ و پنجه ز ...

به منظور بررسی اثر تیمار محلول‌پاشی سایتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گلرنگ در شرایط تنش و کنترل آزمایشی در بهار سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا گردید. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل سه عاملی بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. فاکتور اول تنش خشکی در دو سطح (شاهد و تنش خشکی)، فاکتور دوم ارقام بهاره گلرنگ در دو سطح (گلدشت و زنده‌رود) وفاکتور سوم محلول‌پاشی با هورمون سایتوکینین در دو سطح (عدم محلول‌پاشی و محلول‌پاشی) بود. محلول پاشی با هور ...

خشکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی باعث افزایش خطرات جدی در میزان راندمان و تولید محصولات زراعی می‌گردد. به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر رشد و عملکرد دانه و همچنین بررسی تحمل به خشکی ارقام گلرنگ بهاره با استفاده از شاخص‌های تحمل، این پژوهش در مزرعه و آزمایشگاه در بهارسال 1391 انجام گرفت. درمزرعه، آزمایش به صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. رژیم آبیاری شامل سه سطح بدون تنش( شاهد)، قطع آبیاری از مرحله 50 درصد گل‌دهی تا رسیدگ ...

به منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی متانول در شرایط کم آبیاری بر ویژگی‌های کمی و کیفی گلرنگ، آزمایشی در سال زراعی 92-91 به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی در سد سیستان انجام شد. دوره آبیاری شامل: آبیاری کامل، قطع یک مرحله آبیاری در زمان تکمه دهی و دانه بندی به عنوان عامل اصلی و سطوح محلول پاشی متانول شامل: شاهد (عدم مصرف متانول)، 7، 21، 35 و 49 درصد حجمی به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد کم آبیاری تاثیر معن ...