عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
      
این پژوهش به دنبال بررسی هماهنگی بین ساختار سازمانی واستراتژی کسب وکار در بانک صادرات استان مازندران است .مدل این پژوهش به بررسی این رابطه با توجه به 2 نقطه مرجع استراتژیک یعنی کانون توجه ومیزان انعطاف پذیری می پردازد. در این مدل محیط به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شد . برای این منظور سه فرضیه مطرح شد که عبارتند از : 1.بین وضعیت موجودووضعیت مورد انتظار ساختارسازمانی بانک صادرات استان مازندران اختلاف معناداری وجود دارد. 2. بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار استراتژی ...
نمایه ها:

تحقیق حاضر کوششی جهت بررسی موانع سازمانی موثر بر بازارگرایی می باشد . در این پژوهش سعی شده است تا مهم ترین عواملی که مانع از استقرار بازارگرایی می شوند را مورد بحث و بررسی قرارداده و تفسیر نماییم . زیرا امروز بازارگرایی ، قلب بازاریابی مدرن به حساب می آید و با افزایش روزافزون رقابت ، تبدیل بازارهای محلی به بازارهای جهانی و تنوع نیازها و خواسته های مشتریان و تنوع فرهنگی ، اجتماعی و . . . در بازارهای مختلف ، نیاز روز افزون به بازارگرایی احساس می شود . متغیر وابسته در این تحقیق ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی‌های رقابتی عام پورتر و ساختار سازمانی می‌باشد. از بین استراتژیهای رقابتی، از استراتژیهای مایکل پورتر استفاده شده است. یعنی استراتژی رهبری هزینه ، استراتژی تمایز و استراتژی تمرکز و از انواع طبقه بندی های ساختار سازمانی، از تقسیم‌بندی معروف برنز و استاکر(ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی)استفاده شده است. همچنین جامعه آماری مورد بررسی شامل مجموعه ای از مدیران و کارشناسان شرکت بیمه ایران در سطح استان مازندران بوده که تعداد آنها جمعا" 80 نفر بو ...