عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1958

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه پیش رو سعی دارد تاثیرداستان دیجیتالی را برروی مهارت نوشتاروانگیزش زبان آموزان بررسی کند. برای دست یابی به این هدف 60 زبان آموز در یکی از آموزشگاه های زبان در اصفهان انتخاب شدند. ابتدا آزمون تعیین سطح برای اطمینان از یکسان بودن سطح زبان آموزان گرفنه شد. سپس منتخبین به دوگروه تقسیم شدند، گروه آزمایش و گروه کنترل که هرگروه از 30 زبان آموز تشکیل می شد. قبل از شروع مطالعه ، یک آزمون تشخیص مهارت نوشتار و یک پرسش نامه انگیزش توسط زبان آموزان تکمیل شد. گروه آزمایش در طی این ت ...

در سال های اخیر، آموزش زبان دوم به طور چشم گیری متوجه رویکرد ارتباط-محور شده است. "عدم تمایل به برقراری ارتباط" بعنوان یک مانع جدی بر سر این راه، مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است. تحقیقات قبلی در این زمینه عمدتا بر روی یافتن رابطه مابین این مفهوم و برخی متغیرها (تفاوت های فردی) تمرکز نموده است. مطالعات اندکی به بررسی دیدگاه مدرسین یا زبان آموزان نسبت به علل این عدم تمایل در زبان آموزان پرداخته اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه مدرسین زبان و زبان آموزان درباره علل " ...

ارزیابی یادگیری گرا در برگیرنده نوآوری های بنیادی می باشد و همچنین به اصلاحات موضوعات سنتی در ارتباط با ارزیابی و یادگیری می پردازد. الگوی نامبرده آغاز کننده یک تعامل مکمل بین محققان، معلمان، و زبان آموزان می باشد. لذا آشنایی معلمان و زبان آموزان با الگوی ارزیابی یادگیری گرا منجر به ایجاد ارتباط بسیار نزدیکی بین آنها برای طراحی مواد ارزیابی و همچنین کاربرد آن به منظور ارتقا روند یادگیری و عملکرد موفق تر زبان آموزان می گردد. در این تحقیق هدف به کاربردن الگوی ارزیابی یادگیری گ ...

-1 تاثیر حدیث در علوم اسلامی و اهمیت آن : در صدر اسلام دانش دینی منحصر به متن قرآن و سخنان رسول اکرم بوده، و بعدا که علوم زبان و ادب و لغت و سیره و تاریخ و تفسیر و قرائت و فقه و اصول پدپد آمد، همه و همه با حدیث توام بوده است ، زیرا قرائت به سلسله سند به پیامبر (ص) می‌پیوست و تفسیر نیز بیشتر منقولات روایی بود. در علوم ادب هم اسلوب قرآن سخنان پیامبر (ص) و علی (ع) که سرآمد فصحای عرب به شمار می‌رفت ، مورد استشهاد دانشمندان زبان و علوم فصاحت و بلاغت بود و از این ره ...

فناوری نوین امکان رایانه ای کردن آزمونهای زبان دوم / خارجی را ممکن نموده است. از انواع این آزمونها می توان آزمونهای بین المللی مشهور از جمله TOEFL و BULATS را نام برد که از طریق تجهیزات رایانه ای برگزار می شوند. همچنین شبکه جهانی به طور روزافزون به منظور ارائه آزمونهای زبان به کاربران در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. نسل جدید آزمون TOEFL و DIALANG نمونه های بارزی از آزمونهای شبکه ای هستند. استفاده از فناوری رایانه ای در اجرای آزمون عوامل جدیدی را وارد حیطه ارزشیابی می ...

اگرچه فرسودگی به یک مسأله ی مهم در حوزه ی آموزشی تبدیل شده است. با این حال، تاکنون تلاش چندانی برای بررسی آن درمیان دانشجویان زبان انگلیسی و ارتباط اش با دیگر متغییرهای موثر درکاهش منشا های آن نظیر هوش هیجانی صورت نگرفته است. بدین جهت، تحقیق پیش رو برای بررسی اهداف زیر طراحی شد: (الف) تعیین میزان فرسودگی تحصیلی و هوش هیجانی در میان دانشجویان زبان انگلیسی، (ب) بررسی رابطه ی میان فرسودگی تحصیلی و هوش هیجانی در این دانشجویان و(ج) بررسی عوامل هوشی پیش بینی کننده ی فرسودگی تحصیلی ...

پژوهش حاضر تاثیر "بازخورد فرازبانی و بازنگری در صحت نوشتار زمان گذشته باقاعده و بی قاعده زبان آموزان ایرانی" بررسی کرده است. برای این منظور، ۵۶ زبان آموز ترکی زبان (۴کلاس دست نخورده) در این مطالعه شرکت کردند. در این پژوهش شبه تجربی یک پیش آزمون ، تیمار، و یک پس آزمون استفاده شده است. این تحقیق هفت جلسه بطول انجامید. در جلسه اول از تمامی زبان آموزان آزمون مهارت (KET) گرفته شد. بعد از آزمون مهارت هر کلاس بصورت تصادفی به گروهای بازخورد فرازبانی (۱۳نفر) ، بازخورد فرازبانی بهمر ...

این تحقیق در وهله ی اول سعی بر آن دارد تا تأثیر تقویت شنیداری دروندادی بر یادگیری و ماندگاری تشدید کننده های انگلیسی را بررسی کند. هدف دیگر این تحقیق، بررسی تاثیر غوطه ورسازی شنیداری دروندادی بر یادگیری و ماندگاری تشدید کننده ها است. شصت و سه دانش آموز سال دوم دبیرستان در این تحقیق شرکت کردند. شرکت کنندگان به دو گروه آزمایشی ) تقویت شنیداری دروندادی، غوطه ورسازی شنیداری دروندادی( و یک گروه کنترل تقسیم بندی شدند. سه دسته آزمون )پیش آزمون ، پس آزمون و آزمون ماندگاری که مش ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی متقابل بین استراتژی های یادگیری واژگان و دامنه ی لغات در پنج رشته‌ی مختلف دانشگاهی از دانشگاه شهید با هنر کرمان است. بدین منظور،از پرسشنامه استزاتژی های یادگیری واژگان که توسط سودمندافشار و دیگران(2010)تهیه و مختص جامعه ایرانی است استفاده شد. این پرسشنامه براساس اکسفورد(1990); اشمیت و اشمیت (1993); وگو و جانسون(1996)تنظیم شده است.همچنین از تست دامنه لغات اشمیت (2001) استفاده شد.شرکت کنندگان، 190 دانشجوی دوره کارشناسی بودند که در رشته های مهندسی، پز ...