عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 458

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، مدل یابی و اعتبار سنجی مولفه‌های معلم اثربخش دوره ابتدایی ایران به منظور ارائه چهارچوب مفهومی برنامه درسی تربیت‌معلم بوده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده ها، آمیخته بوده است. در قسمت نخست، از روش کیو استفاده‌شد و جامعه آماری آن شامل اساتید صاحب‌نظر و افراد خبره حوزه‌ی تعلیم و تربیت که در سال تحصیلی 95-94 در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و مراکز پژوهشی-آموزشی مشغول به تدریس و پژوهش بوده‌اند. تعداد 20 نفر از این افراد به‌صورت ترکیبی از نمو ...

بایزید بسطامی یکی از مشهورترین و برجسته‌ترین عارفان ایرانی است که رد پای سخنان و مقامات او در جای جای متـون عـرفانی و ادبی ما آشـکار است. این مسئله نشان‌دهنده تـأثیر عمیق شخصیت، آرا و اندیشه‌های او بر عرفان و نیز ادبیات عرفانی است. این پژوهش به بررسی و بازشناسی شخصیت و آرای بایزید بسطامی می‌پردازد و به دنبال بررسی تأثیر شخصیت و آرای او در عرفان و خصوصاً ادبیات عرفانی است. از آنجا که بایزید بسطامی از برجسته‌ترین عرفای ایرانی است، باید نقش او در زمینه عرفان مورد بحث و بررسی قرا ...

پژوهش حاضر با این هدف انجام شد که تفاوت های زبانی زنان و مردان را در حوزه‌ی ادبیات مقاومت با تکیه بر مکالمات دو رمان" دا" و" پایی که جا ماند" بررسی کند. بدین منظور ابتدا چند عامل از حوزه‌ی واژگان و چند عامل هم از حوزه‌ی نحو به عنوان مبنای پژوهش تعیین گردید. نتایج حاصل از استخراج هریک از متغیّرها از دو رمان که به تفکیک جنسیت صورت گرفت، نشان داد که نویسندگان هر دو رمان( زن‌نگاشته و مردنگاشته) تا حدودی زبانی منطبق با نظریه‌ی زبان شناسان را برای شخصیت های زن و مرد رمان هایشان به ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین صلاحیت های شناختی پداگوژیکی معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش،روش مطالعه اسنادی ، توصیفی- پیمایشی وهمبستگی بوده است.جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان علوم تجربی و دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان بویراحمد شامل 72 معلم و11286 دانش آموزمی‌باشد.حجم نمونه وجامعه معلمان یکسان بوده است.نمونه آماری دانش آموزان نیز به صورت تصادفی طبقه ای ازبین دانش آموزان پایه های ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع به کارگیری روش تدریس حل مسئله از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر تهران انجام شد. جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی مناطق 19 گانه شهر تهران که در سال تحصیلی 91- 1390 مشغول به تدریس درس علوم تجربی در مدارس ابتدایی می باشند است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد و همچنین ابزار جمع اوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی ان توسط تعدادی از معلمان علوم تجربی و اساتید محترم راهنما و مشاور مورد تایید قرا ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش به شیوه همیاری بر رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی منطقه چهاردانگه بوده است، روش تحقیق در این مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه می باشد، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی منطقه چهاردانگه در سال تحصیلی 93-1392 می باشد، حجم نمونه متشکل از 60 نفر دانش آموز پسر سال سوم راهنمایی است که 30 نفر آن ها گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه بود ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی ایران با عملکرد علوم آن‌ها در مطالعه تیمز و پرلز2011 انجام شده است. مطالعه مذکور که در سال 2011 مطابق با سال تحصیلی 90-89 در جهان صورت گرفته است در ایران نمونه آماری دربرگیرنده 5758 نفر بوده است که داده‌های مربوط به عملکرد آن‌ها از طریق سایت تیمز و پرلز و مسئولین این دو پروژه در ایران در اختیار محقق قرار گرفته است. پژوهشگر داده‌های مربوط به عملکرد علوم تمامی‌دانش‌آموزان ایرانی را در مطالعه تیمز و همچنین ...

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به سواد تغذیه انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه کتاب‌های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی (6 جلد) در سال تحصیلی 93-1392 بوده است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و به دلیل محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون استفاده شده و وا ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه- محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است، روش تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه می باشد، جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش آموزان پسر پایه هفتم دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان درسال تحصیلی 93- 1392 می باشد، حجم نمونه متشکل از67 نفر دانش آموز پسر پایه هفتم است. ابزارهای اندازهگیری آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. در ابتدا از هر دوگروه آزمایش وگواه، پیش آزمون پیشرفت تحصیلی به عمل آمد، سپس متغیر آز ...