عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 652

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: این پژوهش به منظور مطالعه‌ی تجربیات دانشجویان جدیدالورود دانشکده‌ی علوم‌تربیتی و روانشناسی در خصوص آشنایی با رشته‌ی تحصیلی خود در سالتحصیلی 89-90 و ارتباط آن با نگرش آنها، انجام شده‌است. روش: با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش حاضر، از روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدار شناختی آن استفاده شده‌است. اعضای نمونه‌ی این مطالعه 37 دانشجو از رشته‌های مختلف بود که به صورت هدفمند انتخاب شده‌بودند. در این پژوهش محقق با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته تلاش کرده‌است تا دیدگاههای افراد م ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی کارورزی رشته علوم تربیتی از دیدگاه اساتید و دانشجویان است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان ترم چهار به بالای دانشگاه تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و دانشگاه پیام نور تبریز در مقطع کارشناسی در رشته‌های مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی و آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی تشکیل می‌دهد. تعداد دانشجویان بر حسب آمار بدست آمده از دانشگاه‌ها 540نفر و تعداد اساتیدی که دا ...

پژوهش حاضر به بررسی میزان انطباق برنامه‌ی درسی رشته‌ی علوم تربیتی با گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی با نیاز بازارکار می پردازد که به صورت کیفی انجام پذیرفته است. در این راستا اهداف تحقیق شامل میزان پاسخگویی برنامه‌ی درسی رشته‌ی علوم تربیتی با گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی به نیاز دانشجویان، تعیین میزان رضایت مدیران سازمانهای استخدام کننده‌ی فارغ‌التحصیلان از دانش، مهارت و نگرش کسب شده توسط فارغ التحصیلان، و تعیین میزان رضایت دانش‌آموختگان این رشت ...

این پژوهش با هدف کلی تعیین میزان انعکاس مفاهیم بهداشتی درکتابهای درسی علوم تجربی، فارسی و تعلیمات اجتماعی پایه‌ی سوم راهنمایی و تعیین میزان انعکاس مفاهیم بهداشتی از نظر معلمان کتب مذکور در پایه‌ی سوم راهنمایی، انجام پذیرفت. جامعه آماری با حجم نمونه یکسان و تعداد کل معلمان علوم تجربی، فارسی و تعلیمات اجتماعی 64 نفر است. این پژوهش در دو بخش نظرخواهی از معلمان علوم‌تجربی، فارسی و تعلیمات اجتماعی شهرستان مرند و تحلیل محتوای کتب مذکور توسط پزوهشگر انجام یافته است. روش جمع‌آوری اطل ...

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارزیابی سبک‌ها و عادت‌های مطالعه در محیط دیجیتالی بر اساس نظریۀ تغییر بنیادین، ابعاد آن شامل تعامل، ارتباط، دسترسی و در صورت امکان گسترش نظریۀ تغییر بنیادین انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، ۱۵۰ نفر از دانشجویان جدیدالورود ۱۳۹۵ کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌‌شناسی دانشگاه تبریز به‌ویژه آن‌هایی که اخیراً وارد فضای دیجیتالی شده‌اند، بودند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی ۲۱ نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. داده‌ها ب ...

این پژوهش به دنبال شناسایی موانع اجرای برنامه درسی فرایند محور علوم از دیدگاه معلمان است.هدف کلی مشخص کردن موانع اجرای برنامه درسی فرآیند – محور علوم تجربی دوره ی راهنمایی از دیدگاه معلمان می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی مدارس دخترانه شهر تبریز که در سال تحصیلی 88-87 مشغول به تدریس هستند و تعداد آنها 213 نفر است . برای تعیین حجم نمونه معلمان از فرمول کوکران استفاده شده که در نهایت حجم نمونه 140 نفر است . به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز ...

سواد علمی یکی از اهداف مهم آموزش علوم شناخته شده است. موضوعی که برای پیشرفت و رشد علمی هر جامعه‌ای از ضرورت‌ها محسوب می‌شود. راهبردهای فراشناختی نیز ابزار قدرتمندی در افزایش مهارت‌های خود آموزی و تسهیل توانایی‌های یادگیری می‌باشند. بنابراین هدف این تحقیق عبارت از تعیین تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی برسواد علمی و همچنین بر هریک از زیر مجموعه‌های سواد علمی دانش آموزان دختر در درس علوم می‌باشد. روش تحقیق از نوع شبه تجربی می باشد. دو گروه از دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی به ص ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربه دبیران علوم دوره دبیرستان از ماهیت علم و چگونگی انعکاس آن در کتاب‌های درسی است. این تحقیق از نوع کیفی و پدیدارشناسی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران علوم( فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی) دوره متوسطه شهر تبریز می‌باشد. بنابراین براساس روش نمونه‌گیری هدفمند، مصاحبه‌های نیمه سازمان یافته با 30 دبیر علوم در شهر تبریز در خصوص ماهیت علم و چگونگی انعکاس آن در کتاب‌های درسی صورت گرفت. جهت دستیابی به روایی سوالات مصاحبه از نظرات اساتید صاحب‌نظر ا ...

این پژوهش به دنبال مشخص کردن ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و تنش شغلی با میزان فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش از کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور که در سال تحصیلی 90-91 مشغول به تدریس بودند، تشکیل شده است که تعداد آن برابر با 213 نفر می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده که در نهایت حجم نمونه 136 نفر به دست آمد. در پژوهش حاضر برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد (پرسشنامه فرس ...