عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 137

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی انبوهه UAs و سپس خواص الکترونی و مغناطیسی نانولایه‌های UAs/Ge با یک و دو ضخامت UAs مورد بررسی قرار گرفته‌ است. محاسبات بر مبنای نظریه تابعی چگالی با استفاده از روش امواج تخت بهبود یافته خطی بعلاوه اوربیتال‌های موضعی (APW+lo) با استفاده از کد محاسباتی wien2k انجام شده‌ است. برای تخمین پتانسیل تبادلی همبستگی از تقریب شیب تعمیم‌ یافته GGA و (GGA+U) استفاده شده‌ است. چگالی حالت‏های الكترونی تركيب UAs در حضور و غياب برهم‏كنش اسپی ...

در این تحقیق مطالعات نظری برخی ترکیبات مس در فاز گازی انجام و سطح نظری مناسب برای پیشگویی هندسه مولکولی و انرژی ترکیبات مس معرفی شد. ترکیبات مورد مطالعه با توجه به دردسترس بودن مقادیر تجربی و اطمینان از صحت آنها انتخاب گردیدند. هدف از این تحقیق، بررسی نقش مجموعه‌های‌پایه معرفی شده برای فلزات واسطه در محاسبات هندسه مولکولی و انرژی ترکیبات مس مورد مطالعه است. این محاسبات با استفاده از روش‌های ازاساس و نظریه تابعیت چگالی انجام شده است. در خصوص هندسه مولکولی، ترکیبات مورد مطالعه ...

یک روش ساده وحساس برای جداسازی وتغلیظ گونههای جیوه ازنمونههای آبی توصیف شده است.کاتیونهای جیوه(II) ومتیل جیوه ازمحلول نمونه برروی میکروستون پرشده باکادیون تثبیت شده برروی نانوذراتTiO2پوشیده شده باسدیمدودسیلسولفات در7pH~جذب شدند.جیوه جذب شده باmL2 محلول هیدروبرمیکاسیدmol L-1/10 شسته شد ویون Hg2+توسطجذب اتمی بخارسرد تعیین گردید. درحالیکه جیوه کل باقلع(II)کلریددرحضور یون‌‌‌های کادمیم برای تبدیل متیل جیوه بهجیوه معدنی اندازه‌گیری شدند.باحجم mL200 ازنمونه فاکتورپیش‌تغلیظ100 به دست ...

در این مطالعه، یک الکترود حساس و انتخابگر برای اندازه‌گیری کمی نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید، بر پایه 5 و6 – دی‌هیدروکسی بنزوفوران (DHBF) و نانوذرات روتنیم اکسید (RuON) تثبیت شده روی سطح الکترود کربن شیشه‌ای (DHBF-RuON-GCE) ساخته شد. ثابت سرعت انتقال الکترون، ks، و ضریب انتقال الکترون، ?، بین RuON و DHBF مطابق روش لاویرون در pHهای مختلف تعیین گردید. اکسایش الکتـــروکاتالیستی NADH در سطح DHBF-RuON-GCE توسط روش‌های ولتامتری چرخه‌ای، کرنوآمپرومتری و ولتامتری پالس تفاضلی مورد ب ...

در این مطالعه یک روش ساده و حساس برای تغلیظ مقادیر ناچیز اورانیم و اندازه‌گیری با دستگاه تزریق در جریان-اسپکتروفوتومتری ارائه شده‌است. این روش بر اساس تغلیظ پی‌در‌پی اورانیم با روش ترکیبی استخراج فاز جامد-میکرواستخراج مایع-مایع پخشی (SPE-DLLME) می‌باشد. به این منظور محلول نمونه از روی ستون آلومینای بازی عبور داده شد تا اورانیم و بعضی دیگر از کاتیون‌ها از ماتریس نمونه جداسازی شود. سپس اورانیم جذب شده با mL 0/5 نیتریک اسید mol L-1 0/2 شسته و پس از خنثی‌سازی محلول، به آن سدیم بن ...

نمک‌های آرن‌دی‌آزونیوم، ماده اولیه در واکنش سندمایر، واحدهای ساختاری مهمی در سنتز مواد آلی کلاسیک محسوب می‌شوند. در این پایان‌نامه هدف سنتز انواع ترکیبات آلی با استفاده از پلی(4-وینیل پیریدین) مشبک شده بر اساس واکنش سندمایر می‌باشد. از معرف‌های ذکر شده به دو روش استفاده شده است: در روش اول از معرف پلیمری حامل یون نیتریت برای تبدیل انواع متعددی از آریل‌آمین‌ها به نمک آرن‌دی‌آزونیوم استفاده شده است. نمک‌های آرن‌دی‌آزونیوم تهیه شده در مرحله بعد، بوسیله انواع نوکلئوفیل‌ها شامل آن ...

حلقه پیرول یکی از مهم‌ترین ترکیبات هتروسیکل است که در بسیاری از ترکیبات طبیعی، مواد شیمیایی و داروهای مختلف مانند پورفیرین‌ها, گلوبین‌ها ویتامین‌ها شرکت دارد. بدلیل اهمیت مشتقات پیرول در این پایان‌نامه سعی شد تا روش‌های سنتزی جدیدی برای این ترکیبات در شرایط ملایم و ایمن ارائه شود. اولین استراتژی یک واکنش سه جزئی بین مشتقات آریل گلی اکسال، ترکیبات β-دی کربونیل و نمک آمونیوم کربنات است که در حضور کاتالیست منیزیم برمید شش آبه و همچنین در شرایط بدون کاتالیست برای سنتز مشتقات پی ...

از آنجا که جهش‎ها عامل بیماری‎های ژنتیکی می‎باشند، شناسایی دقیق و سریع آن‎ها در درمان بیماری اهمیت بسیار دارند. در این تحقیق سعی شده است از حسگرهای الکتروشیمیایی (نوترال‎رد و متیلن‎بلو) در تشخیص جهش‎های ژنتیکی استفاده شود. در روش‎های الکتروشیمی اصلاح الکترود عامل بسیار مهمی است. اصلاح الکترود با استفاده از نانو ذرات فلزی روش مفیدی است که باعث افزایش سطح و حساسیت و انتخاب‎پذیری الکترود می‎شود. هدف این تحقیق به دست آوردن روش مناسبی برای هیبریداسیون DNA و برش آن از طریق روش هضم ...

با توجه به وجود حلقه‌ی ایمیدازول در محصولات طبیعی و ترکیبات فعال دارویی، روش‌های مختلفی برای سنتز این نوع هتروسیکل‌ها طراحی شده است .هدف از این پروژه تهیه‌ی مشتقات ا‌یمیدازول‌های 2،4،5-سه استخلافی می‌باشد و در این پژوهش سنتز این نوع ا‌یمیدازول‌ها با استفاده از واکنش‌گر تری‌کلرو ملامین (TCM) به‌ عنوان واکنش‌گری ارزان، غیر سمی، با قابلیت استفاده‌ی مجدد و در ‌دسترس، در شرایط بدون حلال و در دمای ℃ 110 مورد بررسی قرار گرفته است. در این شرایط، واکنش تراکمی بنزیل با آلدهیدهای مختلف ...