عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1052

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کم آبیاری توام با مدیریت مصرف کود یک راهکار مناسب برای حفظ منابع آب، محیط زیست و دستیابی به عملکرد مناسب می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تلفات آب و کود نیتروژن، مقدار محصول و کارآیی مصرف آب در آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر و ثابت و مقایسه آن با آبیاری جویچه ای معمولی، بر روی گیاه چغندرقند در لایسیمترهای کشت دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز طی در سال های 1389 و 1390 انجام شد. سه روش آبیاری در چهار سطح نیتروژن صفر، 80، 160 و 240 کیلوگرم در هکتار اعمال گردید. نتایج نشان داد ا ...
نمایه ها:

آب منبع طبیعی بسیار مهمی می باشد. آب تاثیر مهمی در زندگی و فرهنگ انسانی، کارکردهای فیزیولوژیک و فعالیتهای اقتصادی دارد. اما در تعداد زیادی از کشورهای درحال توسعه خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک تقاضا برای آب بیش از منابع تامین کننده سنتی آب هستند این امر باعث بوجود آمدن مسائل در سرتاسر جهان شده است. در گذشته مسائل آبی از طریق مداخله گری های ابزاری و به صورت خاص از طریق فعالیتهای مهندسی و یا اندازه گیری شاخصهای بیو فیزیکی و یا اکولوژیکی و در حالت ایزوله از زمینه های اجتماعی صور ...

خشکسالی تولید علوفه مراتع را کاهش و دامداران عشایری را مجبور به کاهش اندازه گله و خرید علوفه اضافی جهت مقابله با کمبود علوفه می کند. علاوه بر این، فرآیند تصمیم سازی جوامع عشایری معمولا در شرایط عدم حتمیت و نوسانات قیمت گرفته می شود. بنابراین خشکسالی و نوسانات قیمت از مهمترین چالش‌های پیش روی عشایر برای مدیریت دام- مرتع هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر در سه بخش سازماندهی شد. بخش اول با پیش‌بینی قیمت دام، علوفه و تولید علوفه مرتع، سروکار دارد. بخش دوم اثرات خشکسالی و نوسانات قی ...
نمایه ها:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ-های ‌تریتیکاله (Triticosecal Wittmack) آزمایشی در مزرعه‌ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز در سال زراعی 93- 1392 طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف تنش خشکی (آبیاری مطلوب، تنش خشکی از مرحله‌ی گلدهی، تنش خشکی از مرحله‌ی شیری شدن و تنش خشکی از مرحلهی خمیری نرم)، به عنوان فاکتور اصلی و 5 ژنوتیپ تریتیکاله (رقم سناباد، رقم ET 83-3، لاین شماره 20، ...

ویروس‌ها از جمله عوامل زیانباری هستند که به‌طور معمول باعث کاهش عملکرد و خسارت اقتصادی می‌شوند. در نیمه جنوبی کشور ویروس‌های موزائیک ایرانی ذرت و کوتولگی زبر ذرت از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. درچند سال اخیر ویروس کوتولگی زبر در استان فارس که بزرگ‌ترین استان تولید کننده ذرت می‌باشد بصورت طغیانی درآمده و خسارت فراوانی وارد کرده است. شیوع این بیماری یافتن ارقام و لاین‌های مقاوم یا متحمل را ضروری می‌سازد. براین اساس با توجه به فراهم بودن شرایط آلودگی طبیعی به ویروس کوتولگی زبر ...
نمایه ها:
ویروس | 
VIRUS | 

با توجه به تغییر اقلیم، ممکن است خطرپذیری زراعت در شرایط دیم بالا رود. فراهمی رطوبت و نیتروژن دو عامل کلیدی در زراعت دیم است. به منظور بهبود کارآیی استفاده از رطوبت، استفاده از مواد تنظیم کننده رشد (نظیر کلرمکوات کلرید) از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور، برای بررسی واکنش چهار رقم گندم دیم (آگوستا، نیک نژاد، آذر2 و فاین 15) به کند کننده رشد (کلرمکوات کلرید) و سطوح کود نیتروژن (صفر، 40 و 80 کیلوگرم در هکتار)، پژوهشی در دو سال زراعی 86-1385 و87-86 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ...

در این پژوهش از تراکتور 399MF همراه با تریلری به وزن 1400 کیلوگرم به منظور بررسی فشردگی خاک و عملکرد تراکتور استفاده شد. تراکتور به منظور اندازه گیری سرعت پیشروی، لغزش چرخ ها و مصرف سوخت لحظه‏ای به حسگرهای شفت انکودر و جریان سنج مجهز گردید. آزمون مزرعه‏ای در زمین خاکورزی شده با بافت لومی رسی در دانشکده کشاورزی شیراز درچهار سطح سرعت(12/8و6/4-3/2-1/6) ، سه سطح دنده (سنگین، متوسط و سبک) و دو سطح چرخ محرک (4WD-2WD) با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کا‏مل تصادفی ...

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک دو رقم ذرت در سال‌های زراعی 91-90 و 92-91 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در منطقه باجگاه انجام شد. این آزمایش در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کاملا تصادفی انجام شد. آزمایش در سال اول با 5 تیمار: دو سطح کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل (kg/ha 100 و kg/ha 200) و دو سطح کود زیستی بارور 2 و بارور 3 (g/ha 100 به صورت بذرمال) و یک شاهد (بدون کود) در 3 بلوک، ...
نمایه ها:
ژن | 

به منظور ارزیابی ویژگی‌های رشد، عملکرد و صفات کمی و کیفی میوه، ژنوتیپ‌های تمشک جمع‌آوری شده از چهار گونه مختلف از سراسر کشور پژوهشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. نمونه‌های جمع‌آوری شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار در یک کلکسیون فضای باز کشت شدند. برخی صفات شامل: طول و عرض برگ و طول دمبرگ، طول، ضخامت و تراکم خار روی شاخه، طول میانگره و تعداد گره، عملکرد، خصوصیات کمی و کیفی میوه و تاریخ گل‌دهی و میوه‌دهی اندازه‌گیری شدند. مقایسه میانگین ژنوتیپ‌ها ...