عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 206

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با استفاده از روش علم سنجی در پی بررسی ساختار طبقه بندی رشته ها و همپوشانی آن ها در طبقه بندی موضوعی ISI، به منظور شناسایی خطاهای نظام مند ناشی از آن در مطالعات علم سنجی است. جامع? پژوهش کلیّ? مقالات نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس در سال 2007 به عنوان سال پایه به همراه استنادهای آن ها در طول سال های 2007 تا 2011 می باشد. یافته های پژوهش نشان داد بین مقالات نمایه نامه استنادی جامع علوم، علوم اجتماعی، و هنر و علوم انسانی همپوشانی برقرار است. نمایه نامه استنادی علوم ا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی پژوهش های منتشر شده در هفت مجله از مجلات در حوزه ی علوم تربیتی کشور و یافتن شکاف های موجود میان مقالات و اولویت های پژوهشی در این حوزه و بررسی دلایل احتمالی آن انجام شده است. جهت حصول به این هدف تعداد 7 فصلنامه از مجموعه فصلنامه های حوزه علوم تربیتی که 4فصلنامه از آنها از فصلنامه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و 3 فصلنامه از فصلنامه های غیر وابسته به وزارت آموزش و پرورش بودند، انتخاب شد. سپس عناوین مقاله ها با روش تحلیل محتوا بررسی شده و با اولویت ه ...

چکیده مقدمه:انقلاب اطلاعاتی وصنعتی موجب پدید آمدن دوران جدید عصر اطلاعات و جامعه علمی شده‌است، ازاین‌رو، نگرش‌های علمی افراداز ضرورت‌های حیاتی حضوردراین عرصه واز جمله مفاهیمی است که بر پایه پیشرفت درزمینه علوم تجربی امکان‌پذیر است؛بنابراین مهارت‌های حرفه‌ای معلمان امکان همگامی جامعه با تحولات سریع علمی، صنعتی وآماده‌سازی آینده‌سازان برای حضور در جامعه پویای اطلاعاتی را فراهم می‌آورد. هدف: این پژوهش درصدد ارزیابی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان علوم پایه سوم راهنمایی وتأثیر آن بر ...

اضطراب و عدم تمرکز در دنیای امروز به صورت یک نگرانی اجتماعی در آمده و با معضلات روانشناختی و اجتماعی متعددی همراه است. با توجه به آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران 12 درصد از مردم کشور ما درگیر اضطراب فراگیر و تشویش روزمره می باشند و آمار مشکلات عصبی وروانی در کشور ما رو به ازدیاد می باشد ، و بر طبق آمار مطالعه ملی ابتلای همزمان گزارش شده است که از هر چهار نفر یک نفر واجد ملاک های تشخیصی لااقل یک اختلال اضطرابی می باشد و میزان شیوع دوازده ماهه این اختلال ها 7/17 درصد است. ...

بررسی برداشت مدیران،دانش آموزان و مربیان پرورشی از نقش یک مربی پرورشی مطلوب و مقایسه آن با وضعیت موجوددر مدارس شهرستان شیروان ...
نمایه ها:

برخی اندیشمندان برای مقابله با احتمال کم‌رنگ شدن نقش کتابخانه‌ها به عنوان یک منبع اساسی برای دسترسی به اطلاعات وجود کارآفرینی درون‌سازمانی را ضروری می‌دانند. از این رو، این پژوهش تلاش کرده ضمن بررسی میزان کارآفرینی درون‌سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، وجود رابطه بین دو عامل توانمندی سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران با کارآفرینی درون‌سازمانی را بررسی کند. نمونه مورد نظر این پژوهش (86 نفر) به صورت تصادفی ...

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهی انگیزشی نظام مند بر جهت گیری هدف، انسجام درونی،رضایت زناشویی مردان انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مردان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد و همچنین مرکز مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی بودند که 20 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصاد ...

هدف این پژوهش ارائه الگوی طراحی برنامه‌درسی رشت? علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور بوده است. روش پژوهش برای بررسی وضعیت موجود طراحی برنامه درسی رشته علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور، روش تحلیل اَسناد و تحلیل محتوا بوده است. روش پژوهش برای ارائه الگوی طراحی برنامه درسی، روش پژوهش نظریه‌ای بوده است. جامعه پژوهش، شامل اَسناد دانشگاه پیام نور، تمامی کتب درسی رشته علوم تربیتی و تمامی اعضای هیأت علمی رشت? علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور بوده است. نتایج نشان داد که، بر اساس تحلیل اَسنا ...

چکیده در این پژوهش محققین به بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کاهش رفتارهای وسواسی و اضطرابی نوجوانان می پردازند. این تحقیق از نوع توصیفی می باشد. با استفاده از طرح آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری، 20 نوجوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد که طبق ملاک های راهنمای تشخیصی آماری نسخه چهارم که دارای رفتارهای اضطرابی و وسواسی بودند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و چهار گروه آزمایش و کنترل جایگ ...