عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 212

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه مصرف مسکن مفنامیک اسید و تمرینات منتخب بر توان هوازی و کاهش درد قاعدگی دختران بالغ غیر ورزشکار شهرستان ورامین انجام شد. در این راستا تعداد 30 نفر از دانش آموزان بالغ مقطع راهنمایی که، حداکثر دو سال از منارک آنها گذشته و درجه دیسمنوره آنها متوسط و شدید بود انتخاب شدند که، میانگین سنی آنها 53/0 ± 81/13 سال، میانگین سن منارک 0/55± 12/56سال، میانگین وزن 4/24± 50/93 کیلوگرم، میانگین قد 0/05 ± 1/60 متر، درصد چربی 4/67 ± 22/63و میانگین شاخص توده ی بدن آنها 3 ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین توانمندسازی و بهره‌وری معلمان تربیت بدنی شهرستان‌های استان تهران بود. روش تحقیق همبستگی و نوع تحقیق کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان‌های استان تهران بالغ بر 1528 نفر در سال تحصیلی 92-91 بود. نمونه آماری به صورت تصادفی در دسترس و با توجه به جامعه آماری فوق الذکر و جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان ، 314 نفر از معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران انتخاب ‌شدند و پس از پاسخ دادند به پرسشن ...

چکیده هدف از این پژوهش مقایسه ترکیب بدنی و اندازه های آنتروپومتریک دختران دانش آموز 14-11 ساله شهرستان های تهران بود. تحقیق از نوع علی پس از وقوع بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی، راهنمایی مناطق پاکدشت، دماوند، قرچک و اسلامشهر که در سنین، 13-12-11 و 14 ساله درسال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند و تعداد آن ها برابر با 193131 نفر بوده که بر اساس جدول مورگان 384 آزمودنی انتخاب شدند.که در 4 گروه 24 نفری در هر منطقه و در هر رده سنی بصورت جداگانه ان ...

مطالعه حاضر که از نوع علی پس از وقوع و مقایسه‌ای بود، با هدف مقایسه تراکم استخوان در زنان یائسه که درگذشته ورزشکار رشته‌های ورزشی با و بدون تحمل وزن بودند، اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان ورزشکار یائسه شهرستان تهران بود که از بین آنها بيست زن ورزشکار یائسه در دو گروه با و بدون تحمل وزن به صورت هدفمند انتخاب شدند. گروه با تحمل وزن (هندبال و بسکتبال،10 نفر ) با میانگین سن 2/7± 54/50 سال ،قد 4/69±60/ 163 سانتی‌متر و وزن 9/02±70/50 کیلوگرم و گروه بدون تحمل وزن (شنا، 10 نفر) ب ...

هدف از اجرای تحقیق حاضر مقایسه تمرین بدنی و ترکیب آن با سه نوع الگوی یادگیری مشاهدهای؛ مشاهده زنده اجرای الگویماهر، مشاهده ویدئویی اجرای الگویماهر و خودالگودهی بر اکتساب و یادگیری مهارت تیراندازیباکمان میباشد. به منظور دست یابی به اهداف تحقیق،40 دانشآموز پسر دوره راهنمایی شهر پیرانشهر(62/0±24/13 سال) به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کردند. پس از آموزش مقدماتی شرکت کننده ها وارد مرحله پیش آزمون و سپس به مدت 3 هفته به صورت یک روز در میان 9 جلسه، به تمرین مهارت تیراندازی‌با‌ ...

هدف کلی تحقیق حاضر ، تاثیرانواع بازیافت فعال(شنای ملایم) و غیر فعال(نشستن) و سونای خشک بردفع لاکتات خون پس از شنای 100متر کرال سینه در مردان جوان بود. به همین منظور 10 نفر آزمودنی از بین معلمان تربیت بدنی به صورت داوطلب، با میانگین (سن 22/2±4/27 سال، قد 12/6±2/177 سانتی متر ، وزن 01/4±70/72 کیلو گرم ، شاخص توده بدنی 40/1±18/23 کیلوگرم بر متر مربع ) انتخاب و در یک گروه قرار گرفتند. آزمودنی ها در 3 روز مختلف با 48 ساعت فاصله زمانی ، یکی از روش های بازیافت فعال(شنای ملایم) و غی ...

هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی رابطه ی خودکارآمدی با نگرش دختران نسبت به فعالیت جسمانی و مقایسه ی آن در مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی بود. بدین منظور از بین کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی و غیر دولتی آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 240 نفر دانش آموز (120 نفر از مدارس دولتی و 120 نفر از مدارس غیر دولتی) انتخاب شدند. نگرش دانش آموزان به فعالیت بدنی با استفاده از سیاهه نگرش کودکان به فعالیت بدنی (واعظ موسوی و همکاران) و ...

هدف از این پژوهش بررسی اثر خستگی عملکردی بر تعادل پویا و مقایسه آن در دختران دانش آموز ورزشکار و غیر ورزشکار 18-15 ساله بود.بدین منظور 15 نفر دختر ورزشکار به صورت تصادفی ساده از جامعه دانش آموزان ورزشکار عضو کانون ورزشی شهرستان نقده نتخاب گردید، که میانگین و انحراف معیار سن، وزن، قد و شاخص توده بدن آنها به ترتیب برابر 1/10±16/07 سال ،6/75±53/10 کیلوگرم، 4/63±164/03 سانتی مترو 2/43±19/47 کیلوگرم بر متر مربع بود. تعداد 15 نفر دختر غیرورزشکار به صورت تصادفی ساده از بین دانش آموز ...

هدف این پژوهش بررسی اثر 6 هفته مصرف مکمل اسیدلینولئیک مزدوج به همراه تمرینات مقاومتی بر ترکیب بدن، قدرت و سطح لپتین سرم در مردان غیر ورزشکار بود. بدین منظور36 دانشجوی مرد غیر ورزشکار واجد شرایط، به صورت تصادفی به سه گروه مکمل+تمرین با میانگین سن و شاخص توده ی بدنی به ترتیب 91/0±75/22سال و 91/2±88/22 کیلو گرم بر متر مربع، دارونما+تمرین با میانگین سن و شاخص توده ی بدنی به ترتیب 13/1±31/22سال و78/3±58/21 کیلو گرم بر متر مربع، و مکمل با میانگین سن و شاخص توده ی بدنی به ترتیب 65/ ...