عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 376

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چالشهای ناشی از محدودیتهای اتکا به کشاورزی به عنوان فعالیتی مخاطرهآمیز، دلالت بر آن دارد که توسعهی روستایی نبایستی بر فعالیت سنتی کشاورزی متکی باشد. تنوع معیشتی میتواند گزیداری مناسب برای غلبه بر شرایط نامساعد زندگی در مناطق روستایی باشد. متنوع کردن اقتصاد روستایی بر مبنای منابع دست یافتنی به سمت فعالیتهای غیر کشاورزی، در تأمین راهبرد معیشت، بقاء و توسعه نقش دارد. منظور از تنوع معیشتی پدیدهای است که به واسطهی آن خانوارهای روستایی به سمت مجموعهای از فعالیتهای )تولیدی و خد ...

بررسی دیدگاه اعضای نظام اطلاعات کشاورزی نسبت به محصولات ارگانیک؛ مورد بخش مرکزی شهرستان بویر احمد چکیده در سال‌های اخیر رویکردهای مختلفی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و کاهش اثرات منفی برنامه‌های توسعه مد نظر قرار گرفته‌اند. یکی از این رویکردها، کشاورزی ارگانیک می‌باشد. کشاورزی ارگانیک به عنوان یک سیستم تولید تلقی می‌شود که در آن از کود‌های مصنوعی، آفت-کش‌ها و تنظیم‌کننده رشد و افزودنی‌های خوراکی کمترین استفاده به عمل می‌آید. در کشور ما، خصوصاً نواحی کمتر توسعه یافته، با ت ...

آگاهی از میزان فرسایش حوضه‌های آبخیز امکان مقایسه‌ی آنها و شناسایی حوضه‌های بحرانی و اجرای طرح‌های آبخیزداری را فراهم می‌سازد. بخصوص در حالی‌که سازه‌ها و تأسیسات مختلف ذخیره‌سازی و سایر تجهیزات احداثی در پائین‌دست رودخانه‌ها و حوضه‌های آبخیز با افزایش آورد رسوبی از بالا‌دست حوضه تهدید می‌شوند، حفاظت از این تأسیسات در مقابل اثرات منفی این رویداد ضروری می‌نماید. علی‌رغم محدود بودن منابع آب و خاک، متأسفانه به دلایل مختلف از جمله بهره‌برداری‌های غیر اصولی، این منابع در حال ...

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت واحدهای زراعی، استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی در تعیین الگوی کشت بهینه نقش بسزایی دارند بنابراین در این مطالعه از برنامه‌ریزی ریاضی آرمانی فازی چند هدفه برای تعیین الگوی بهینه کشت دشت لیشتر استفاده شد. این پژوهش شامل دو نوع داده‌ مقطعی و سری زمانی می‌باشد. داده‌های مقطعی از طریق مصاحبه ساختار‌مند با تعداد 106 بهره‌بردار گزینش شده بطور تصادفی از جامعه آماری بهره برداران محصولات زراعی بخش لیشتر و داده های سری زمانی از دستگاه های دولتی محلی مت ...

با توجه به این‌که امروزه توسعه‌ی پایدار به عنوان رهیافت غالب توسعه مطرح است، پرداختن به این موضوع از اهمیت بالایی در مطالعات توسعه برخوردار می‌باشد. یکی از ضرورت‌های قطعی توسعه‌ی پایدار در هزاره سوم میلادی، مشارکت متوازن و هماهنگ بین سه رکن دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در اداره جوامع و کشورهاست. از این رو، تحقیق حاضر با هدف کلی طراحی الگوی مشارکت بخش‌های دولتی، خصوصی، بهره‌برداران و تشکل‌ها جهت تحقق توسعه‌ی پایدار کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد اجرا گردیده است. در این ...

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی و مقایسه تعاونی‌های فعال و غیر فعال بخش کشاورزی شهرستان بویراحمد انجام شد. در انجام این پژوهش، از ترکیب روش‌های دلفی و پیمایش در دو مرحله استفاده شده است. در مرحله اول یا مطالعه دلفی، در ابتدا با سوالات باز و غیر رسمی از کارشناسان ادارات جهاد کشاورزی و تعاون خواسته شد تا مهمترین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تأثیرگذار در فعال و غیر فعال بودن تعاونی‌های بخش کشاورزی شهرستان بویراحمد را ذکر نمایند. با توجه به ماهیت کار، هم زمان فرآیند تحلیل داده‌ ...

هندوانه ابوجهل) .Citrullus colocynthis L) از گیاهان دارویی مهم و متعلق به خانواده کدوئیان می‌باشد. با استفاده از کشت بافت می‌توان گیاهان دارویی مهم را به طریق رویشی تکثیر و ژنوتیپ آن‌ها را حفظ نمود و آن‌ها را از خطر انقراض حفظ کرد و از طریق تنوع سوماکلونال در جهت ایجاد تنوع‌های جدید گام برداشت. به منظور بررسی تکثیر رویشی این گیاه از طریق کشت بافت و تعیین بهترین ریزنمونه، ترکیبات هورمونی مناسب و باززایی مستقیم و غیرمستقیم از دو توده دهدشت و گچساران، پژوهشی در سال 1391 در آزمای ...

پیگیری های آموزشی یکی از روش هایی است که به بهبود کیفیت برنامه های مختلف مرکز آموزشی، با توجه به نقطه نظرات دانش آموختگان می پردازد. از این رو، هدف مطالعه ی پیگیرانه حاضر، تبیین نقطه نظرات دانش آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری آب باریک شیراز، در زمینه ی برنامه های مختلف آموزشی و پرورشی در زمان تحصیل آنان در هنرستان بود. این پژوهش یک مطالعه ی پیگیرانه بود که با روش پیمایش انجام شد. جمعیت مورد مطالعه، دانش آموختگان رشته های مختلف در دو شاخه ی تحصیلی فنی و حرفه ای و کار دانش ...

دما و رطوبت از عوامل ضروری جوانه‌زنی بذر هستند. هر دو عامل به‌طور جداگانه و یا باهم می‌توانند بر درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر تأثیرگذار باشند. مدل‌های زمان‌دمایی و زمان‌رطوبتی به‌طور گسترده و موفقیت‌آمیز به ترتیب برای توصیف رابطه بین دما و جوانه‌زنی و رابطه بین پتانسیل آب و جوانه‌زنی استفاده‌شده‌اند. همچنین، به‌منظور توصیف ترکیب اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه‌زنی از مدل زمان رطوبت‌دمایی استفاده می‌شود. به منظور کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه گلرنگ (رقم صفه) نسبت به دما و پتا ...