عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 347

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ادبیات پایداری، ادبیات مبارزه و عشق به آرمان های ملی است. ادبیاتی که یأس و سکون را نمی‎پذیرد و به مشابه ابزار و سلاحی بازدارنده رخ نموده و موجبات احیاء تداوم و بقای زندگی جوامع مورد هجوم را فرآهم آورده است. عشق به وطن، مبارزه با ظلم، ایجاد انگیزه در دل‌‎‎ها، ایثار و شهادت برخی از مهم‌ترین مولفه‌های این ادبیات است. پژوهش پیش رو کوششی جهت تبیین مولفه‌ها‎‎ی ادبیات پایداری در ادبیات فارسی و عربی و در مورد دو تن از بزرگترین داستان نویسان ایرانی و فلسطینی است. احمد دهقان و غس ...

سوررئالیسم مکتبی است که در قرن بیستم در فرانسه به سرپرستی "آندره برتون" پدید آمد. این مکتب واکنشی انقلابی در برابر پیامدهای جنگ جهانی محسوب می‌شد. از اصول اولیه این مکتب تکیه بر توهم و خیال، رویا پردازی، عشق و دیوانگی، از خودبیگانگی و جادو است. این جریان فکری در ادامه "مکتب دادائیسم" به وجود آمد. این پژوهش با هدف مقایسه‌ی دو اثر از آثار برجسته‌ی ادبیات داستانی ایران و مصر؛ بوف کور صادق هدایت و الشحاذ نجیب محفوظ، در چارچوب ادبیات تطبیقی بر آن است تا مکتب مذکور را در دو ادبیات ...
نمایه ها:

در این پژوهش عوامل و زمینه های شکل گیری مکتب رمانتیسم در شعر معاصر فارسی و عربی بررسی می شود. پس از مقدمه و کلیات و معرفی تاریخچه ی واژه ی رمانتیسم به زمینه های شکل گیری آن همراه با نمایندگان رمانتیسم در سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه پرداخته می شود. پس از مطالعه ی عوامل و زمینه های گوناگون در ایران و کشورهای عربی از هر کدام دو شاعر در فصل های جداگانه به عنوان آغازگران و نمایندگان مکتب رمانتیسم معرفی می شوند (گلچین گیلانی و فریدون تولّلی در شعر معاصر فارسی، خلیل مطران ...

امروزه استفاده ازادبیاتیک فن شناخته‌شده برایآموزشمهارت های اصلیزبان یعنی (خواندن، نوشتن،شنیدنو صحبت کردن) در خارج از کشور به‌شمار می‌آید. هدف از مطالعه‌یحاضر بررسیمیزانتاثیرداستان کوتاهبه عنوان گونه‌ای از ادبیاتبر یادگیریزباناست. برای این منظور،ابتدا آزمونی که توسطپژوهشگر طراحی شده‌بودمورد بررسی قرار گرفت و سه موضوعاصلییعنی پایایی، اعتبار صوری واعتبار محتوا در نظر گرفته شد. پایایی آزمون از طریقآلفای کرونباخبررسی شد و مقدار مطلوب 0.83 بدست آمد و اعتبار صوری و اعتبار محتوا توسط ...

شاهنامه فردوسی از ارزنده‌ترین آثار ادبی ایران و جهان است که از دیدگاه‌های مختلف قابل نقد و بررسی است. این اثر را می‌توان از جهت ادبیات، جامعه‌شناسی، اسطوره‌شناسی، داستان‌پردازی و سایر زمینه‌ها تحلیل کرد. زیرا ادبیات به دلیل ماهیّت و حوزه‌ی گسترده‌اش، با سایر رشته‌های علوم انسانی هم‌چون: روان‌شناسی، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، عرفان، تاریخ و ... اشتراک و تناسب موضوعی دارد و قابلیت انجام پژوهش‌های مشترک را، با این‌گونه رشته‌ها دارا است. در این میان رابطه‌ی ادبیات و دانش رو ...

ادبیات داستانی معاصر فارسی در کنار همه‌ی قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی که داشته و دارد، منبع الهام بسیار مهمی برای اقتباس‌های هنری دیگر از جمله سینما شده است. سینمای ایران علی‌رغم هم‌گام بودن از نوع ورود تکنیکی خود به ایران که مقارن با توجهات شاهان قاجار بوده است به لحاظ محتوایی نسبت به سینمای حال حاضر جهان به مراتب دچار رکود است. این مسئله با عنایت به پشتوانه‌ی عظیم فرهنگی و ادبی ایران بسیار چالش‌برانگیز است. هر چند در سده‌ی اخیر با توجه به ارتباطات بین‌المللی و ورود ادبیات جهانی ب ...
نمایه ها:

یکی از مسایل مهم اجتماعی جامعه ایران، بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی است که در همه رشته‌های دانشگاهی به ویژه علوم انسانی وجود دارد. هدف اساسی این پژوهش بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج طی سال‌های 92-1389 و ارتباط آن با برخی متغیرهای اجتماعی و جمعیتی بوده است. روش پژوهش پیمایش است. جامعه آماری کلیه دانش-آموختگان رشته‌های جامعه شناسی، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و علوم سیاسی دانشگاه یاسوج طی سال‌های 1388 تا 1392 بوده است که 239 نفر از آنان به عنو ...
نمایه ها:

انسان‌گرایی یکی از موارد بنیادی ادبیّات، فلسفه و به نوعی علوم اجتماعی است. انسان‌گرایی دیدی اخلاقی به انسان و زندگانی او دارد. انسان‌گرایان اشخاصی هستند که در مقابل تحقیر انسان و انسانیت به پا خاستند. مراد از انسان گرایی در پژوهش پیش‌رو نه معنای مکتب فلسفی است که در مقابل خدامحوری، اندیشه‌ی انسان محوری را مطرح می‌کند بلکه مراد توجه و اهتمام دو شاعر معاصر ایرانی و عرب به مسائل انسانی و اجتماعی دوران معاصر است. این پژوهش در پی آن است تا گرایش‌های انسانی و تعهد این دو شاعر در بر ...

یکی از مسائل قابل بررسی در ادبیات، چگونگی بازتاب مسائل اجتماعی و سیاسی در داستان و رمان است. نویسندگان با توجه به آزادی بیان یا خفقان، شگردهای متفاوتی را برای بیان این مسائل به کار می‌برند. احمد محمود و سیمین دانشور از جمله نویسندگان توانای جنوب هستند که فجایع استعمار را از نزدیک لمس کرده و دیدن فقر و محرومیت مردم در کنار غارت ثروت عظیم نفت به وسیله استعمارگران، آن‌ها را برآن داشته است تا آثاری بیافرینند که رنگ تاریخی دارد. هنر این نویسندگان در این است که هرگاه فضای خفقان‌آور ...
نمایه ها:
شگرد |