عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رساله‌ی حاضر، کاوشی است در کتاب دا. در این تحقیق کتاب دا را براساس عناصر وقایع نگاری داستانی مورد بررسی قرار داده ایم. به این منظور ابتدا انواع ادبی در زبان و ادبیات فارسی را معرفی ، سپس انواع ادبی را در ادبیات معاصر بررسی کرده وبه داستان کوتاه، رمان، خاطره نویسی و وقایع نگاری نیز اشاره ای نموده ایم . معرفی ادبیات دفاع مقدس و رویکردهای عمده ادبیات داستانی جنگ و آسیب شناسی آن و بررسی نقش زنان وطبقه بندی ادبیات دفاع مقدس ازموضوعات طرح شده دیگر می باشد. در پایان فصل دوم هم نگاهی ...

این رساله شامل سه فصل است. در فصل اول به تعاریف گوناگون ادب، ادبیات، ادبیات تعلیمی، و سیرادبیات تعلیمی پرداخته شده است. سپس در فصل دوم، مختصری از زندگی نامه و آثار ناصرخسرو و پروین اعتصامی بیان شده است. و در فصل آخر تفاوت و شباهت‌های دیدگاه‌های ادبیات تعلیمی در شعر ناصرخسرو و پروین اعتصامی به طور مفصل ذکر شده است. در بخش آخر به خاطر این که شباهت‌های بین دو شاعر، چه درمضامین و چه در شکل و صورت، بیشتر بوده است؛ غالبا از همین موضوعات مشابه سخن به میان آمده است. به طور کلی هر د ...

عرفان از ضرورت ها و بايسته هاي زندگي بشر از آغاز بـوده است . بشر در ديدگاه عرفاني از مرزها و دسته بندي هاي نژادي ، ديني ، جغـرافيايي ودر يک کلام از محدوده ي زمان و مکان خارج مي گردد وبه عنوان يک "کل" نگاه مي شود . بازتاب عرفان درانديشه ها و افکار بشر کاملاً محسوس بوده در زندگي معنوي ومادي او تجلي مي يابد. بارزترين مجال، براي ظهورانديشه هاي مکتوب عرفاني در آثار ادبي است . اگرمخاطبان آثار ادبي غير عرفاني بسته به افکار شاعر و ايده و جهان بيني او متفاوت است ، مخاطبان ادب عرفاني ...

شاعران ادب فارسی، از ابتدا تا کنون در مدح و ستایش مولای متقیان علی (ع) شعرهای برجسته و نابی سروده‌اند. مجموعه‌ی این مدایح بیانگر جنبه‌های گوناگون شخصیت بی بدیل امام و نشان دهنده‌ی شیفتگی و دلدادگی شاعران در برابر آن حضرت است. از آنجایی‌که مدح و ثنای علی (ع) در تمامی دوره‌ها در ادبیات فارسی وجود داشته است لذا بخش قابل توجهی از ادبیات را به خود اختصاص داده است. وبسیاری از ادیبان و شاعران سعی داشته اند با حفظ و به کارگیری کلام مولا(ع) که سرچشمه‌ی فصاحت و بلاغت بوده است، ملکه‌ی ب ...

اگرچه تجزیه و تحلیل نیازها سنگ بنای هر برنامه درسی محسوب میشود، این مهم غالبا در برنامه های زبان تخصصی که در دانشگاه های ایران برگزار میگردد نادیده گرفته میشود. تحقیق حاضر در نظر داشت تاریخچه غنی در رابطه با نیازهای خواندن و درک مفاهیم زبان تخصصی دانشجویان رشته علوم تربیتی بدست آورد. به این منظور تعریف مهارتهای هدف و نیز مهارتهای فعلی دانشجویان در رابطه با خواندن و درک مفاهیم زبان تخصصی به روش جمع آوری چندگانه اطلاعات صورت گرفت. صاحبنظران در این رشته: دانشجویان کارشناسی (131 ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهسازی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، انجام شده است. ???نفر از کارکنان دانشگاه با توجه به دانشکده محل خدمت، به صورت طبقه ای و بطور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بسته پاسخ استفاده شد که ???عدد پرسشنامه صحیح عودت داده شد. و برای سنجش میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پرسشنامه مدیریت دانش???/?Alfa= و بهسازی مناب ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین فعالیت های منابع انسانی ادراک شده و نگرش مثبت به کار: با آزمون نقش میانجی اخلاق سازمانی در بین کارکنان ناحیه‌ی یک و دو آموزش و پرورش ارومیه انجام شد. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از لحاظ روش، همبستگی از نوع مدل یابی علی (مدل یابی معادلات ساختاری) می باشد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده است. حجم جامعه‌ی آماری 181 نفر از کارکنان بود که برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که مطابق این جدول 127 نفر بعنوان نمونه انتخاب شد که برای ...

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی مفهومی برای افزایش عملکرد از طریق فعالیت های توسعه منابع انسانی، یادگیری سازمانی، نوآوری و مدیریت دانش در میان کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و ازلحاظ روش، همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)، استان آذربایجان غربی، شامل 437 نفر می‌باشد که از بین آنان 205 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای، به عنوان ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تکیه گاه های شغلی و جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 199 نفر از کارکنان دانشگاه با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه تکیه گاه های شغلی بر اساس مدل شاین، جامعه پذیری سازمانی بر اساس مدل تائورمینا و تعهد سازمانی بر اساس مدل بالفور وکسلر استف ...