عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 439

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب از دیرباز مهم‌ترین عامل توسعه در جهان بوده است. اما امروزه با بهره‌برداری فراوان و بی‌رویه از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، مسئله کمبود آب به ویژه در بخش کشاورزی جنبه بحرانی پیدا کرده است؛ به طوری که قرن حاضر را می‌توان قرن مبارزه برای مالکیت منابع آب نام‌گذاری کرد. هدف از این مطالعه به طور عمده در تجزیه و تحلیل مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در شهرستان اسلام‌آبادغرب در استان کرمانشاه می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری، کشاورزان ...

هدف از این تحقیق، کاربرد مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی ناموزون در تعیین الگوی بهینه‌ی کشت محصولات زراعی شهرستان فریدن است. برای این منظور از اهداف پنج‌گانه‌ی حداکثر کردن بازده برنامه ای، حداقل کردن مصرف آب، حداقل مصرف کود‌های شیمیایی، حداقل مصرف سموم شیمیایی و ثبات اشتغال استفاده شد و در قالب سه سناریو ارائه شده است. در سناریوی اول محدودیت‌های فنی در نظر گرفته شده در الگو‌های برنامه‌ریزی شامل محدودیت زمین در دسترس، محدودیت آب در دسترس ماهانه، محدودیت سرمایه و محدویت ساعات کار م ...

معضل اشتغال دانش آموختگان رشته جنگلداری و نیاز عرصه های جنگلی کشور به مدیریت متخصص و آشنا به علم روز برای محقق شدن توسعه پایدار، زمینه ساز انجام این پژوهش با هدف بررسی امکان و زمینه یابی تشکیل تعاونی دانش آموختگان جنگلداری انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان جنگلداری ادارات منابع طبیعی استان لرستان و دانش آموختگان رشته جنگلداری مراکز مختلف آموزش عالی کشور بوده اند که در مجموع تعداد 115 نفر در این پژوهش شرکت نمودند. ...

نیاز به استفاده بهینه از اراضی کشاورزی، به دلیل افزایش بسیار زیاد جمعیت و کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک، در حال حاضر، بیش از پیش احساس می‌گردد. در این راستا، ارزیابی کیفی تناسب اراضی گام مهمی در فرآیند برنامه‌ریزی استفاده بهینه از اراضی به حساب می‌آید. صرفه اقتصادی نیز یکی از عوامل مهمی است که کشاورزان را ترغیب می‌کند تا نسبت به کشت یک محصول اقدام کنند. این تحقیق به منظور انجام ارزیابی کیفی تناسب اراضی منطقه دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان واقع در خرم آباد برای چغندر قند، ج ...

چکیده به‌منظور بررسی تاثیر سوپرجاذب، کود دامی و دور آبیاری بر رشد، عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر آزمایشی گلدانی در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال 1393 انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل بستر کاشت ]شاهد (نسبت دو به یک ماسه و خاک زراعی)، سوپرجاذب یک و دو درصد وزنی و کود دامی 25 درصد حجمی[ و فاکتور دوم شامل دور آبیاری (سه، پنج و هفت روز یکبار) بود. نتا ...

فعالیت‌های بخش کشاورزی، به دلیل وابستگی زیاد به شرایط محیطی با ریسک زیادی همراه است. وجود انواع ریسک (ریسک تولید، قیمت و مالی)، سبب بروز شرایط نامناسب روانی و مالی برای بهره‌برداران این بخش است از این رو بیمه کشاورزی به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی مناسب جهت حمایت از منابع مالی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران این بخش در هنگام بروز حوادث قهری و طبیعی قلمداد می‌شود. علی رغم اهمیت بالای بیمه، پذیرش آن در شهرستان کهگیلویه که یکی از قطب‌های کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد، ...

سابقه طرح‌های جنگل‌داری در زاگرس بیانگر آن است که در هیچ برش زمانی هدف‌های سازمانی طرح‌ها به‌طور کامل تحقق‌نیافته است. به نظر می‌رسد محور اصلی ناکامی پیشین، نبود پذیرش اجتماعی بوده و مشارکت جوامع محلی می‌تواند راه‌حل این مشکل باشد. مطالعه حاضر به بررسی موانع مشارکت جوامع محلی و زمینه‌های موجود جهت مشارکت در مدیریت جنگل، از دیدگاه جنگل‌نشینان و کارشناسان می‌پردازد. محدوده اجرایی تحقیق بخش نمه‌شیر شهرستان بانه است. جامعه آماری شامل 361 نفر از سرپرستان خانوار روستاهای موردمطالعه ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر کاربری‌های مختلف اراضی جنگلی بر ترکیب پوشش گیاهی و پایداری اکوسیستم بود، بدین منظور سه کاربری جنگل طبیعی تحت چرای دام، جنگل با کشاورزی رها شده در زیر اشکوب و جنگل تحت حفاظت در منطقه جنگلی کاکارضا واقع در زاگرس میانی انتخاب گردید و با استفاده از شاخص‌های معمول تنوع گیاهی و ضریب محافظه‌کاری گونه‌های گیاهی و شاخص کیفیت فلورستیک پایداری و تمامیت جنگل مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. عملیات نمونه‌برداری در فصل بهار و اوایل تابستان در زمان اوج حضو ...

به منظور بررسی تاثیر کاربرد دو باکتری‌ ریزوبیوم الیگومینوساروم و سودوموناس پوتیدا بر بهبود ظهور و استقرار گیاهچه در بذرهای پیر شده لوبیا چیتی و همچنین اثرات آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی-پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) در سال زراعی 1391 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح مختلف پیری تسریع شده بذر (شاهد، 3 ، 6 و 9 روز پیری در دمای 41 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 100- ...
نمایه ها: