عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سیستم آگروفارستری اثرات متقابلی بین عوامل بوم شناختی و اقتصادی و بین مولفه‌های آن وجود دارد، لذا اهمیت پژوهش و رسیدن به یک مدیریت پایدار در آگروفارستری بیش از پیش نمایان می‌شود و روشهای آگروفارستری می‌تواند در اصلاح و بهبود زندگی جوامع روستایی و حفاظت از منابع طبیعی نقش اساسی ایفاء کند. تأمین نیازهای اقتصادی اجتماعی یکی از اهداف سیستم‌های آگروفارستری است. هدف این تحقیق، بررسی قابلیت روستاهای گیلان برای توسعه و ترویج آگروفارستری است. بدین‌ منظور برای جمع‌آوری اطلاعات، روستا ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی خصوصیات کمی، کیفی و مورفولوژیکی سفیدپلت در مقایسه با توسکا ییلاقی و صنوبر دلتوئیدس انجام گردید. برای رسیدن به این هدف یک توده با مبداء طبیعی(سفید پلت) و یک توده جنگلکاری شده(توسکا ییلاقی و صنوبر دلتوئیدس) در طرح جنگلداری ایزده در شرق استان مازندران(شهرستان نور) انتخاب شد. خصوصیات کمی(قطر، ارتفاع، حجم، سطح مقطع و رویه زمینی) و کیفی(طول هرس، کیفیت تنه و طول تاج) و مورفولوژی برگ(طول برگ، طول دمبرگ، پهنای برگ، مساحت برگ و تعداد دندانه) بر پایه طرح آماری ...

این مطالعه با هدف بررسی اثرات دام و جنگل نشین بر خصوصیات فلوریستیک و فیزیونومیک گیاهان در100 هکتار از جنگل-های راش (50 هکتار حفاظت شده و 50 هکتار حفاظت نشده) درمنطقه ماسال صورت گرفت. در مجموع 50 قطعه نمونه 1000 متر مربعی به روش تصادفی- سیستماتیک و با استفاده از شبکه آماربرداری 200 × 100 متر برداشت شد. نتایج نشان داد که تعداد در هکتار درختان سالم و مرده، میانگین قطر برابر سینه، مجموع سطح مقطع برابر سینه، درصد تاج پوشش و عمق لاشبرگ در منطقه حفاظت شده بیشتر است. تراکم درختی و زا ...

در این تحقیق اندازه گیری کارایی نسبی طرح های جنگلداری شرکت سهامی جنگل شفارود مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق مزبور، داده ها مربوط به 12 طرح جنگلداری از ترازنامه مالی شرکت در طی یک دوره اجرای طرح جنگلداری جمع آوری شده است. با توجه به ساختار طرح های جنگلداری برای ارزیابی عملکرد و اندازه گیری کارایی از مدلهای کارایی هزینه ایی و کارایی درآمدی و بر اساس تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. با بکار گیری مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده ها در الگوهای پایه ایی (مدلهای BCC ...

ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)از ماهیان بومی دریای خزر است که پس از رسیدن به سن بلوغ جهت تخمریزی به رودخانه وارد می شود. بمنظور بررسی تغییرات تعداد ماهی وارد شده به رودخانه خشکرود، آمار صید ماهی سفید از رودخانه در هر شبانه روز از تاریخ 18/12/90 لغایت 22/2/91 در دهانه رودخانه اندازه گیری و ثبت شد. همچنین فاکتورهای فیزیکی آب و هوا شامل دبی، دمای آب، میزان بارندگی، سمت باد، سرعت باد، وضعیت دریا، وضعیت جوی، وضعیت شفافیت آب رودخانه، میزان اکسیژن آب، میزان نور و pH به مدت 2 ماه، ...

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ناشی از در معرض گذاری ماهی با جلبک Nodularia spumigena بر تغییر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و بافت کبد و عضله بچه ماهی سفید در زمان‌های مختلف انجام پذیرفت. این بررسی در دو مرحله (فاز در معرض قرارگیری و فاز ریکاوری) انجام گرفت. در این بررسی جلبک در محیط کشتmedium) Z (Zehnder پرورش یافت، سپس در فاز در معرض گذاری، 3 تیمار شامل سه غلظت جلبک با تراکم صفر، دوز پائین یا 104×1 و دوز بالا 108× 1سلول در هر میلی لیتر در 3 تکرار و در سه دوره زمانی24، 48، 96 ...

به منظور بررسی تغییرات تنوع گونه‌های گیاهی در ذخیره‌گاه جنگلی سفید پلت صفرا بسته در آستانه اشرفیه، تعداد 40 قطعه نمونه به روش تصادفی- سیستماتیک با ابعاد شبکه 100 ×100 متر برداشت شد. در داخل هر قطعه نمونه نوع گونه-های درختی شناسایی و قطر برابر سینه‌ی (قطر>cm7/5) آن ها اندازه‌گیری و گونه‌های درختچه‌ای و نهال‌ها (قطر< cm7/5) شناسایی و شمارش شدند. برداشت گونه‌های علفی به روش حداقل سطح با توجه به معیار دومین صورت گرفت. آنالیز داده‌ها به کمک شاخص‌های تنوع سیمپسون، N1مک آرتور، N2 ...

مدیریت و برنامه‌ریزی اصولی در جنگل، مستلزم داشتن اطلاعات کمی و کیفی مناسب است. از این رو، آماربرداری جنگل در برآورد وضعیت موجود و برنامه‌ ریزی آینده نقش اساسی دارد. در این بررسی 37/2 هکتار از جنگل های دالاب ایلام به صورت صد در صد با قطعات نمونه 1 هکتاری آماربرداری شد. برای برآورد مشخصه های کمی دو روش خط‌ نمونه با طول ثابت 50 متر و خط ‌نمونه با تعداد ثابت 5 درخت مورد مقایسه قرار گرفتند. مشخصه های مورد اندازه‌گیری شامل تعداد درختان در هکتار، سطح مقطع برابر سینه و درصد تاج پوشش ...

هدف مطالعه حاضر تعیین سن بهره ‌برداری بهینه اقتصادی گونه کاج تدا (Pinus taeda) در استان گیلان بود. برای این منظور داده‌های رویش و قیمت چوب سرپا کاج تدا مورد استفاده قرار گرفت. از آنالیز رگرسیونی برای تعیین بهترین مدل رویش کاج تدا استفاده شد. نتایج نشان داد که بهترین رابطه بین رویش حجم در هکتار و سن یک مدل رویش چند جمله-ای درجه سوم است. میانگین تعدیل شده قیمت چوب محاسبه شد. با توجه به قیمت، رویش سالیانه و نرخ سود بانکی، سن بهینه کاج تدا با توجه به معیارهای فنی و اقتصادی ...