عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 285

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش تعیین قابلیت یادگیری سازمانی و موانع و تسهیل کننده های آن از دیدگاه کارکنان مراکز توانبخشی بهزیستی شهر تهران در سال 1391بود. این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که به روش مقطعی اجرا شده است. جامعه آماری شامل کارمندان شاغل در مراکز توان بخشی سازمان بهزیستی شهر تهران در سال 1391بود. به روش نمونه گيري تصادفی ساده از مراکز حجم نمونه 212 نفر محاسبه شد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه های محقق ساخته یادگیری سازمانی و موانع یادگیری سازمانی و پرسشنامه تسه ...

چکیده مقدمه: شواهد فزاینده حاکی از آن است که برخی از مردم برای بازگشت به زندگی اجتماعی پس از وقوع حوادث و بلایا با چالشهایی مواجه می‌باشند. با این حال، درک کافی پیرامون فرآیند بازگشت مردم به زندگی اجتماعی پس از حوادث و بلایا وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی فرآیند توانبخشی اجتماعی و درک چگونگی بازگشت مردم به زندگی اجتماعی پس از حوادث و بلایا صورت گرفته است. روش: اين مطالعه بر مبنای روش‌شناسی نظریه زمینه‌زاد در سالهای 1391 تا 1393 انجام شده است. 27 نفر از مردم زلزله‌ز ...

با توجه به اینکه یکی از راههای حفظ و ارتقای استقلال معلولین و افزایش مشارکت ایشان در اجتماع، ارائه وسایل کمکی توانبخشی مناسب به ایشان است، لازم است به منظور فراهم کردن ابزار کمکی برای آنها میزان نیازشان به ابزار کمکی را سنجید. هدف تحقیق حاضر تعیین نیازهای برآورده شده و برآورده نشده دانش آموزان ناشنوا و کم شنوای شهر اهواز و والدین ایشان به «آگاهی از وجود وسایل تکنولوژی کمکی» و «سودمند دانستن وسایل موجود کنونی» در صورت آگاه شدن از وجود آنها بود. در این نیازسنجی، 72 دانش آموز ک ...

سالمندی ابعاد مختلفی از حرکات ارادی ، یادگیری و مهارت حركتي را تحت تأثیر می گذارد. انجام مهارت‌هاي حرکتي و مفهوم يادگيري و بازآموزي مهارت‌ها درافراد سالمند اهميت ويژه‌اي دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسي قابليت يادگيري در گروههاي سني جوان،میانسال وسالمند بوده و اینکه در توانبخشی از چه نوع استراتژی و پروتکل درمانی جهت کسب مهارت حرکتی افراد سالمند استفاده نماییم،انجام شد. جهت بررسي قابلیت یادگیری در سالمندان وتأثیرآگاهی صریح بر میزان یادگیری، يك وظيفه حركتي واكنشي متوالي كه با است ...

در حيطه دريافت خدمات سلامت، هر بیمار بدون درنظر گرفتن سن، جنس، نژاد و دیگر تفاوت ها، از حق آگاهی، انتخاب، احترام، رازداری، حفظ حریم شخصی، مراقبت و درمان صحیح، محافظت و اعتراض بر خوردار است. وظیفه درمانگر نیز رعایت حقوق بیمار است که لازمه آن داشتن آگاهی و نگرش مناسب به این حقوق و سپس رعایت آن است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است كه با روش مقطعی انجام گردیده و در آن رابطه ميزان آگاهي و نگرش كارشناسان توانبخشي از حقوق بيمار با ميزان رعايت آن درمراكز بهزيستي شهرتهران در ...

مقدمه: نارسایی مزمن کلیوی و همودیالیز، ابعاد وجودی بیماران را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افسردگی و اضطراب می شود. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر افسردگی و اضطراب بیماران همودیالیزی طراحی و اجرا گردید. روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای شبه تجربی، دو گروهی قبل و بعد است که با روش نمونه گیری در دسترس بر روی 35 بیمار همودیالیزی در بیمارستانهای رازی رشت (مداخله) و 35 بیمار همودیالیزی در شهید بهشتی انزلی (شاهد) در سال 1390 انجام شد. ابزار گر ...

مقدمه: نارسایی مزمن کلیوی و همودیالیز، ابعاد وجودی بیماران را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افسردگی و اضطراب می شود. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر افسردگی و اضطراب بیماران همودیالیزی طراحی و اجرا گردید. روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای شبه تجربی، دو گروهی قبل و بعد است که با روش نمونه گیری در دسترس بر روی 35 بیمار همودیالیزی در بیمارستانهای رازی رشت (مداخله) و 35 بیمار همودیالیزی در شهید بهشتی انزلی (شاهد) در سال 1390 انجام شد. ابزار گر ...

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه هوش هیجانی و ابعاد شخصیتی با استرس شغلی در کارشناسان توانبخشی بیمارستان های آموزشی شهر تهران می باشد. این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی نمونه 169 نفری از جامعه 300 نفری کارشناسان توانبخشی شاغل به کار در بیمارستان های آموزشی شهر تهران انجام گردید. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه هوش هیجانی پیتر ایدز و فارنهام، استرس شغلی HSE و پرسشنامه شخصیتی نئو استفاده شد. اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون های آماری آزمون ا ...

چکیده : مقدمه : سکته‌ی مغزی اولین اختلال از میان اختلالات گوناگونی است که به مراقبت‌های طولانی مدت نیاز دارد. در این حالت خانواده به عنوان حامیان اصلی روحی، جسمی و اطلاعاتی این بیماران، اجرا کننده برنامه‌های مراقبتی آنان بوده و بیماران باید برای انجام فعالیت روزانه و مراقبت به آن‌ها تکیه و اعتماد کنند. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر توانبخشی چند بعدی بر میزان تبعیت از رژیم بازتوانی و بار مراقبتی مراقببن خانوادگی بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی طراحی و اجرا گردید. روش‌ها : پ ...