عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 571

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتاب آسمانی قرآن از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان مسلمان و حتّی غیر مسلمان بوده است و صاحب نظران در مورد جنبه های گوناگون این معجزه الهی بحث و بررسی نموده اند و نظرات مختلفی را بیان داشته اند. یکی از این جنبه ها که پژوهشگران علوم قرآنی بدان پرداخته اند، بحث درباره اعراب واژه ها و عبارت های قرآنی است که در پاره ای از این موارد، بین علما اختلاف دیدگاه وجود دارد که از آن ها با عنوان «مشکل اعراب قرآن» یا «غریب اعراب قرآن» یاد نموده اند. این تحقیق، نگاهی گذرا به پیشینه علم نحو و س ...

قرآن کریم گنجینه ای از معانی است که هرگز پایان نمی پذیرد. این کتاب آسمانی بیش از چهارده قرن مورد توجّه مسلمانان مخصوصاً دانشمندان اسلامی و حتّی غیر اسلامی قرار گرفته است و در مورد هر یک از علوم آن کتاب های متعدّدی توسط دانشمندان سرآمد به رشته تحریر در آمده و در طول این مدّت صدها تفسیر برآن نوشته شده است. یکی از ابزارهای مهم برای درک معنا ومفهوم کلام خداوند، شناخت اعراب کلمات آن است. اعراب واژه های قرآن غالباً واضح بوده و با کمترین توجّه قابل فهم می باشد. امّا گاه در تراکیب ا ...

ظهور، استقرار و تثبیت صفویه بر مثلثی متشکل از سه ضلع تصوّف، تشیّع و پادشاهی استوار بود. مبتنی بر آن‌ها، نه تنها سلاطین مشروعیت قدرت خود را استوار ساختند؛ بلکه فهم کارکردهای موجود این دوران منهای بازکاوی در نقش و جایگاه محوری این عناصر غیرممکن می‌نمود.البته هر چند کاربرد و تأکید بر مقام‌هایی چون: مرشدی کامل، نیابت از امام غائب و ظل‌اللهی بسته به موقعیّت سلسله در فرآیند استقرار، تثبیت و افول یکنواخت نمی‌نمود، با این حال گسترۀ تأثیرگذاری آن‌ها چنان وسیع بود که خاصّه در عرصۀ ادبی ...

امروزه پیشرفت جامعه در گرو استفاده بهینه از نیروی انسانی آن جامعه است و منابع انسانی از مهمترین منابع استراتژیک سازمان ها به حساب می آیند.در شرایط فعلی بیشترین توجه مدیران به حقوق و مزایای کارکنان معطوف و به دیگر ابعاد مدیریت منابع انسانی توجه کمتر شده است .همچنین رقابت فزاینده در فضای کسب و کار و افزایش خواسته های سازمان از کارکنان خود سبب افزایش مسئولیت ها و وظایف شاغلین گشته و در نتیجه باعث بروز و افزایش تعارض بین وظایف سازمانی کارکنان و مسئولیت های خانوادگی آنان گردیده اس ...

هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه سخت رویی و ابعاد هوش هیجانی با کمرویی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه یزد بود.یافته های پژوهش نشان داد که : بین سخت رویی و تمامی مولفه های آن با کمرویی دانشجویان رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. بین مولفه های خودآگاهی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی، مهارتهای اجتماعی و کل هوش هیجانی نیز با کمرویی دانشجویان رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. هم چنین ابعاد سخت رویی در پیش بینی کمرویی دانشجویان نقش منفی دارند.و از طرفی ابعاد هوش ...

هدف از این پژوهش مقایسه اثر بخشی روش تدریس سخنرانی و روش تدریس حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه هفتم ناحیه یک یزد است.بدین منظور با روش نمونه گیری هدفمند 40 نفردانش آموزان دختر دردو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، که گروه کنترل به شیوه سخنرانی و گروه آزمایش در معرض روش تدریس حل مسأله قرار گرفتند. از گروه ها پس از اجرای روش های تدریس مذکور، پس آزمون گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اعمال روش تدریس حل مسأله درمقایسه با روش تدریس سخنرانی در پیشرفت تحصیلی بطور ...

جامعه شناسی ادبیات، یکی از شیوه‌های جدید و کار آمد نقد متون ادبی است و امروزه، در تحلیل انواع ادبی نوین، به ویژه رمان معاصر کاربرد فراوان دارد. از آنجا که رمان واقعگراست و از دید نویسنده پیوندی مستقیم میان واقعیت و حقیقت وجود دارد، پس حقیقت فرد و زندگی او را می توان، در قصه ی اجتماع (رمان) یافت. نجیب کیلانی به عنوان ادیب و نویسنده ی مصری و پیشوای ادبیات اسلامی، صاحب رمان های بلند، چندین داستان کوتاه، نمایش نامه و آثار پژوهشی می باشد. رمان‌های او را می توان در چهار سطح گُنجاند ...

رشد تکنولوژی های ارتباط جمعی، موجب ارتباطات بیشتر انسانها در سراسر جهان، برخورد اندیشه ها و فرهنگ ها در سطح جهانی و در نتیجه، ایجاد هویت های جمعی و تعاریف جدیدی از «واقعیت»، «دانش»، «زمان» و «مکان» شده است. عصر مدرن که به نظر می رسید اندیشه های آن برای همیشه بر تاریخ مسلط باشد، به سرعت در حال تبدیل و دگرگونی است. در دهۀ 1960، در اروپا پایه های فلسفه دستخوش تغییراتی شد و در مفاهیم کلّی آن، به دیدۀ تردید نگریسته شد. پست مدرنیسم، نتیجۀ تردیدهایی است که در مدرنیسم به وجود آمده ...

ادبیات معاصر مصر تا قبل از عصر نهضت بر همان راه ادیبان و شاعران عصر مملوکی و قبل از آن پیش می‌رفت، اما پس از ارتباط با غرب، نشانه‌‌هایی از نهضت ادبی به تدریج جلوه کرد. از این رو مصریان نخستین مردمانی بودند که نظاره‌گر این جنبش و حرکت در حوزه ادبیات شدند. بدین ترتیب ایشان از طریق آشنایی با ادبیات غرب دارای ذوق ادبی جدیدی شده، گرایش به نوگرایی و تجدد پیدا کرده و مکاتب و جمعیت‌های مختلف ادبی را تشکیل دادند. در این میان محمد عبدالمنعم خفاجی (2006-1915م) به عنوان یکی از نو ...