عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 191

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمینه و هدف: پژوهش‌های همه‌گیرشناسی مقطعی فواید فعالیت بدنی را در پیشگیری از چاقی و بیماری عروق کرونر نشان می-دهد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزای قلبی‌کرونری و شاخص‌های آنتروپومتریکی مردان فعال و غیر فعال بود. روش‌ها: میزان فعالیت بدنی 195 مرد با دامنه سنی 64-23 سال با استفاده از پرسشنامه فعالیت بدنی بک ارزیابی شد. برخی از ویژگی‌های آنتروپومتریکی و عوامل خطرزای قلبی- کرونری آزمودنی‌ها نیز اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون آماری ه ...

سختی اندام تحتانی مقاومتی است که یک جسم در زمان اعمال نیرو در مقابل تغییر شکل از خود نشان می‌دهد. مطالعات قبلی نشان دادند که سختی علاوه بر اینکه عامل مهمی در میزان آسیب پذیری افراد است، می‌تواند باعث بهبود اجرای مهارت‌های مختلف از جمله دویدن شود. عوامل مختلفی از جمله سرعت دویدن و کفی می‌توانند موجب تغییر سختی اندام تحتانی و متغییرهای مرتبط با آن شوند، بنابراین بررسی اثر این عوامل بر سختی اندام تحتانی حین دویدن همواره مورد توجه محققان بوده است. با این وجود اثرات آنها بر سختی ا ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر دزهای مختلف کافئین و یک جلسه فعالیت ورزشی فزاینده، براسترس اکسایشی (MDA به عنوان مبیّن پراکسیداسیون لیپیدی) و آنتی اکسیدان های آنزیمی: کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز، لاکتات دی هیدروژناز و سوپر اکسید دیسموتاز، در سرم خون مردان فعال بود. 10 داوطلب از میان دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی انتخاب شدند و در یک آزمون دو سوکور با مصرف دزهای mg/kg 5 و mg/kg 9 کافئین (گروه های تجربی) یا دارو نما بر روی نوارگردان تا رسیدن به واماندگی شرکت کردند. هر آزمودنی در سه ر ...

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین توانمند سازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی بوده است. روش انجام تحقیق توصیفی همبستگی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را معلمان تربیت بدنی زن و مرد شاغل در مدارس استان خراسان شمالی ، تشکیل داده اند که برابر با 607 نفر بودند .تعداد افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه با استفاده از جدول مورگان230 نفر مشخص شد . روش نمونه گیری در مرحله اول به صورت خوشه ای و در داخل خوشه تصادفی بود. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی ...

اختلال در سوخت و ساز سلول‌های چربی در چاقی ممکن است با افزایش غلظت اسیدهای چرب در گردش همراه باشد. متابولیسم اسیدهای چرب توسط پروتئین متصل به اسید چرب اپیدرمال (FABP5) تحت تاثیر قرار می‌گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح FABP5 پلاسمایی زنان با شاخص توده بدنی متفاوت بود. 13 زن سالم دارای وزن طبیعی (24/9> BMI کیلوگرم/متر مربع و میانگین سنی 1/8±31/08 سال) و 12 زن دارای اضافه وزن (25< BMI کیلوگرم/متر مربع و میانگین سنی 1/8±32/3 سال) در این پژوهش شرکت ...

پر فشار خونی برخی از محرک های مضر را تقویت می کند که سبب التهاب و ترشح مولکول های چسبان می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرتعاملی تمرینات استقامتی و مکمل باریجه (فرولا گوموزا بوئیز) بر شاخص های التهابی شامل ملکول های چسبان عروقی (VCAM-1 و E-SELECTIN) و پروتئین واکنشی با حساسیت بالا(HS-CRP) و آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) در پرفشارخونی ناشی از ال- آرژنین متیل استر (L-NAME) بود. 40 سر موش به طور تصادفی به پنج گروه شم، تمرین، تمرین+باریجه و L-NAME تقسیم شدند. گروه های تم ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین وضعیت ایمنی اماکن ورزشی استان مازندران است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نوع جمع آوری داده ها، میدانی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلبه اماکن ورزشی سرپوشیده استان مازندران است. ابزار مورد استفاده عبارت است از چک لیست ارزیابی ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ76درصد تعیین شد. اطلاعات مورد نیاز در مورد ایمنی اماکن ورزشی به صورت حضوری و با تکمیل کردن چک لیست ها گرد آوری شد. ...

گسترش روزافزون گردشگری ورزشی در جهان و همچنین وجود ظرفیت های متعدد درکشور؛ بالاخص استان مازندران جهت جذب گردشگران ورزشی، نیازمند استفاده از راهبردهای مناسب بازاریابی است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی گردشگری ورزشی استان مازندران می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از حیث روش، آمیخته(کیفی-کمی) می باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه 57 سوالی محقق ساخته‌ای بود که از طریق پرسشنامه‌های هنرور(1388)، محمودی یکتا(1387) و غقوری و همکاران(1386)، مبانی نظری و همچنین با استفاده از روش ...

هدف این مطالعه، تعیین تأثیر افزایش وزن کفش ورزشی، به میزان 50 و 100 گرم،بر اقتصاد دویدن و خستگی عضلاتاندام تحتانی بود.بدین منظور، 15 مرد فعال (سن: 2/06±24/60 سال، وزن: 9/67±73/30 کیلوگرم و قد: 5/83±178سانتی‌متر) انتخاب شدند. پس ازآشنایی آزمودنی‌ها با نحوه‌ی اجرای آزمون و دویدن بر روی نوارگردان، یک پروتکل زیر بیشینه به منظور اندازه‌گیری اکسیژن مصرفی و خستگی عضلانی انجام شد. پروتکل آزمون از سه مرحله با سرعت‌های 4، 6 و 8 کیلومتر بر ساعت تشکیل شده بود که زمان هر مرحله 5 دقیقه بود ...