عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 105

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی روابط علّی بین ترس از تصویر بدنی، ترس از ارزیابی منفی و خودتوصیفی بدنی است که بتوانند در تعامل با یکدیگر، بیشترین تبیین را از متغیر کفایت اجتماعی در دانشجویان تربیت بدنی به عمل آورند. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی و به‌طور مشخص مبتنی بر تحلیل مسیر است. جامعه‌ی آماری پژوهش را تمامی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه بیرجند است که تعداد آنها ??? نفر می‌باشد، تشکیل داده اند، که با توجه به جدول مورگان تعداد اعضای نمونه برابر ??? نفر در نظر گرفته ...

سابقه و هدف: درس تربیت بدنی در برنامه آموزشـی مدارس بخش مهم و سـازنده ای از تعلیم و تربیت به حساب می آید. با توجه به نقش اساسی معلمان در تربیت اجتماعی و ورزشی دانش آموزان، معلمان ورزش زمانی بیشترین کارایی را دارا خواهند بود که مشکلات و مسائل آنها برای اجرا و تدریس درس تربیت بدنی به حداقل برسد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت تدریس درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی استان خراسان جنوبی بود. روش شناسی: پژوهش حاضر، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه آموزگاران ت ...

مقدمه: تربیت‌بدنی در مدارس از اهمیت ویژه‌ای برای داشتن نسل آینده‌ای سالم برخوردار است که در این امر دبیران نقش ویژه‌ای را بر عهده دارند. روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی و پیمایشی است، که اطلاعات آن به پرسشنامه و شیوه میدانی جمع آوری گردیده است. محقق در این پژوهش به بررسی وضعیت تدریس درس تربیت‌بدنی در مدارس دخترانه دوره اول متوسطه استان خراسان جنوبی می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل دبیران تربیت‌بدنی مدارس دخترانه دوره اول متوسطه‌، مدیران ...

هدف از پژوهش حاضر، بهینه سازی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها با استفاده از مدل ترکیبی,BSC EFQM و DEA می‌باشد. جامعه‌ی آماری در مرحله‌ی تعیین شاخص‌های کلیدی و جایگاه آنها در ابعاد BSC، کلیه‌ی خبرگان در امر ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی (اساتید دانشگاه و مدیران ادارات تربیت بدنی و ارزیابان) بودند که به شکل هدفمند براساس سابقه‌ی کار و میزان تحصیلات، تعداد 25 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در مرحله‌ی اجرای مدل نیز جامعه آماری شامل کلیه‌ی ادارات تربیت بدنی و ...

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش معنوی با سلامت عمومی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان خراسان جنوبی می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع هبستگی می باشد که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه معلمان تربیت بدنی استان خراسان جنوبی که در استخدام رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی هستند را در بر می‌گیرد. کل افراد در این جامعه 420 نفر بود که بر اساس جدول مورگان 196 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری را ...

هدف از این پژوهش، بررسی جایگاه و سهم ورزش در فعالیت‌های بدنی دانشجویان و رابطه‌ی این فعالیت‌ها با سلامت عمومی و خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه بیرجند است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تحقیق همبستگی است و جامعه آماری را کلیه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر دانشگاه بیرجند تشکیل دادند و حجم نمونه برحسب جدول نمونه‌گیری مورگان به روش تصادفی به تعداد 382 دانشجو (225 ورزشکار و 157 غیر ورزشکار) برگزیده شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشن ...

هدف از این تحقیق تحلیل گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل SWOT بود. جامعه‌ی آماری این تحقیق را کلیه‌ی خبرگان در امر گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌دادند که تعداد 30 نفر برای اجماع نظر در مرحله اول و 20 نفر برای اولویت‌بندی عوامل شناسایی شده در مرحله دوم، به شکل هدفمند از بین اساتید گردشگری و مدیریت ورزشی و نیز مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان، و اداره کل گردشگری استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بو ...

زمینه و هدف: در افراد چاق و دارای اضافه وزن شاخص های مرتبط با تندرستی در حد بحرانی هستند، اما با تدابیر تغذیه ای و تمرینی مناسب، می توان از پیشرفت خطر و احتمال بیماری جلوگیری کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف چای سبز بر پاسخ به فعالیت ورزشی حاد و سطوح سرمی استراحتی سیرتوئین1وPGC-1 ? و کاتالاز در زنان دارای اضافه وزن بود. روش شناسی: بدین منظور 23 زن غیر ورزشکار دارای اضافه وزن که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، به صورت هدفمند انتخاب و ...

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت سالن‌های ورزشی چند منظوره استان خراسان جنوبی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه سالن‌های ورزشی چند منظوره استان خراسان جنوبی (بر اساس آمار اداره کل ورزش و جوانان استان در زمان انجام تحقیق، 57 سالن، 36 سالن با کاربری شهری و 21 سالن با کاربری روستایی) در بر می‌گیرد. به منظور کسب اطلاعات دقیق تر در ...