عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 441

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه بخش مدیریت منابع انسانی در سازمان ها نه تنها جهت بقاء سازمان در چنین محیط پرتلاطمی حائز اهمیت است، بلکه در عرصه رشد و تعالی سازمانی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی پژوهش تعیین چگونگی و میزان اثرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر تعالی سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر است.روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر از تمامی کارکنان می باشد که بر طبق فرمول علمی کوکران، نمونه آماری این جامعه برابر با 132نفر می باشد. پ ...

یکی از عواملی که در نظام نوین حسابداری دولتی ایران باید به آن توجه گردد، گزارش تفریغ بودجه است؛. در کشور ما، این گزارش جزء مهم‌ترین گزارشات مالی دولت برای ادای وظیفه پاسخگویی است. بدون وجود یک گزارش تفریغ بودجه دقیق، برنامه‌ریزی برای آینده یک کشور دچار مشکل میشود. با توجه به اهمیت گزارش تفریغ بودجه در پژوهش حاضر به ارزیابی میزان اثربخشی و اجرای نظام جدید حسابداری بخش عمومی در ارائه اطلاعات موردنیاز برای تهیه گزارش تفریغ بودجه بررسی می‌گردد و با تجزیه‌وتحلیل تغییرات نظام نوین ...

هدف این تحقیق، شناسایی واولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت استقرارمدیریت دانش درگمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد. ابتدابخش عمده ای ازتحقیقات انجام شده درطول سالهای گذشته درایران وسایرکشورها درخصوص عوامل موفقیت وشکست استقرارپروژه های مدیریت دانش درسازمانها راموردبررسی قراردادیم ومتغیرهای موثربراستقرارموفقیت آمیزپروژه های مدیریت دانش رابرحسب شاخصهای مربوطه، در18 گروه طبقه بندی نمودیم. سپس باشناخت خبرگان سازمان گمرک درسراسرکشوربه تعداد265نفر، وباتوزيع پرسشنامه ای(باپست الكترونيك يام ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی و ارزیابی عوامل اصلی مدیریت کیفیت فراگیر در صنایع کوچک و متوسط انجام شده است که از هشت منظر تمرکز روی مشتریان، رهبری، مشارکت، رویکرد فرآیندی، رویکرد سیستمی، بهبود مستمر، تصمیم گیری بر مبنای آگاهی و ارتباط دو طرفه این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. بعد از مرور ادبیات تحقیق داده ها از دو طریق کتابخانه اي و پیمایشی گرد آوري شده اند. جامعه آماري مدیران ارشد صنایع کوچک و متوسط شهر کرمان می باشند. پرسشنامه ي تحقیق بین افراد جامعه که 113 نفر از مدیران ا ...

با ورود به هزاره سوم شاهد تغییرات سریع در فناوری ها و شدت پیچیدگی محیط هستیم . در چنین شرایطی ، ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان هاست که قابلیت ایجاد دانش کیفی را داشته باشند. به همین دلیل از مدیران انتظار می رود که درک عمیقی از تحولات سازمانی داشته باشند و عملکرد سازمان ها را از طریق سرمایه گذاری در پروژه های مبتنی بر دانش ارتقاء دهند. بکارگیری هرچه بهتر و موثرتر دانش سازمانی به صورت سازماندهی شده و مدیریت شده و تلفیق آن در فرهنگ سازمانی، پیشرفتی قابل ...

تاريخ جهان شاهد نقش بسيار عظيم و انكارناپذير زنان در حوادث گوناگون است. امروزه كه مباحث توسعه ي كشورهاي جهان مطرح ميباشد، نقش زنان در اين فرآيند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. سیستم حسابداری هر موسسه مهم‌ترین سیستم اطلاعاتی آن موسسه محسوب شده و ارایه خدمات و به ویژه اطلاعات مالی که مهم‌ترین محصول این سیستم است ، بستگی به کارایی اجزای سیستم حسابداری دارد . نیروی انسانی بکار گرفته شده مهم‌ترین قسمت سیستم بوده و نقش تعیین کننده ای در کیفیت اطلاعات مالی ارایه شده ، به عنوان محص ...

مدیریت زنجیره‏ تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای‏ مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به شرایط فعلی سازمانها است. در چنین شرایطی به عنوان یک نتیجه‏گیری از تغییرات مذکور، سازمانها دریافتند که این‏ تغییرات در طولانی مدت برای مدیریت‏ سازمانشان کافی نیست. آنها باید در مدیریت‏ شبکه همه کارخانجات و شرکتهایی که‏ ورودیهای سازمان آنها را به‏طور مستقیم و غیرمستقیم تامین می‏کنند، و همچنین شبکه‏ شرکتهای مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مش ...

در پژوهش حاضر، ضمن مرور ادبیات و مفاهیم موجود در زمینه حافظه سازمانی، به بررسی عوامل موثر بر تقویت حافظه سازمانی پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده، که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر 819/0 تعیین شده وروایی آن نیز با استفاده از نظرات استادان و کارشناسان تأیید شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان کارخانه کویر تایر بیرجند می‌باشد که تعداد آنها 75 نفر بوده و به صورت نمونه گیری تصادف ...

این تحقیق با هدف بررسی اثرات به کارگیری روش حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی زابل به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نیز یک سیستم فرعی از بخش دولتی انجام شده است. جامعه این پژوهش شامل حسابرسان دانشگاه علوم پزشکی زابل ، هیئت امنا از حسابرسان دانشگاه ، مدیران امور مالی و حسابداری واحدهای تابعه دانشگاه و کارشناسان بودجه است . پرسش نامه این پژوهش محقق ساخته بوده که شامل 34 سوال با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت می باشد. دا ...