عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1182

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه پایدار اقتصاد نیازمند بهره‌برداری بهینه از منابع تولیدی است. در صورتی‌که این منابع به طور کامل استفاده نشوند، بهره برداری از آنها ناکارآمد خواهد بود. در این میان مهمترین عامل، نیرویانسانی است که بیشترین نقش را در دستیابی به توسعه پایدار ایفا می کند. در همین راستا در این مطالعه سعی شده است تأثیر سیاست های موثر نیروی کار کشاورزی بر اشتغال و الگوی کشت محصولات زراعی در زیر بخش زراعت شهرستان ساری، استان مازندران مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سبک‌ رهبری مدیران در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جمعیت مورد مطالعه شامل تمام کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان بودند که در 14 شهرستان و یک مرکز در ستاد استان مشغول کار بودند. با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده تصادفی، تعداد 286 نفر از 948 نفر جمعیت مورد مطالعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جم ...

این مطالعه با هدف بررسی تنوع و میزان قرابت ژنتیکی بین بوته های استبرق نواحی مختلف جیرفت در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال‌های 1392 و 1393 به انجام رسید. برای این منظور گیاهان استبرق از مناطق مختلف جغرافیایی جیرفت و اطراف جیرفت جمع‌آوری شدند. در مجموع 14 نمونه‌ی گیاهی توسط 9 آغازگر بین ریزماهواره‌ای آی‌اس‌اس‌آر مورد ارزیابی قرار گرفت. آغازگرهای مورد استفاده در تولید باندهای چندشکل موفق بوده و چندشکلی قابل ملاحظه‌ای را به نمایش گذاشتند به طوری‌که، حداقل و حدا ...

چکیده واحد بهره‌‌برداری خانوادگی یکی از نظام‌‌های بهره‌برداری کشاورزی مهم در کشور محسوب می-‌شود. به همین دلیل، بررسی مسائل مرتبط با مزارع خانوادگی، مورد توجه بسیار قرار گرفته است. از جمله این مسائل، بازاریابی محصولات مزارع خانوادگی می‌‌باشد. هدف این تحقیق ارزیابی کارایی بازاریابی محصولات کشاورزی مزارع خانوادگی و راهکار‌های بهبود آن در شهرستان باشت (استان کهگیلویه و بویر‌احمد) بوده است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی، 322 نمونه از 2000 مزارع خانوادگی شهرستان باشت را با نمونه‌‌گیری ...

به‌منظوربررسی و شناسائی پی‌جویی یولاف‌وحشی ‌زمستانه (Avena ludoviciana)، تــوده‌های فالاریس (Phalarisminor) و چچم (Lolium rigidum) مقاوم به علف‌کش‌های کلودینافوپپروپارژیل، دایکلوفوپ‌متیل و فنوکساپروپ‌‌پی‌اتیل و هم‌چنین توده‌های خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) مقاوم به تری‌بنورون‌متیل در مزارع گندم شهرستان علی‌آباد‌کتول، تحقیقی در سال 1393 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. با استفاده از نقشه شبکه-بندی شده شهرستان، از تعداد 91 مزرعه از مزراع گندم نمونه‌بردار ...

یکی از راهکارهای مدیریتی که در دهه‌های اخیر برای پایدار از سیستم منابع آب مناطق مختلف جهان، مخصوصاً در مناطق خشک، مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره‌برداری تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی می‌باشد. در تحقیق حاضر که در منطقه نرماب استان گلستان انجام گرفت، قابلیت سفره آب زیرزمینی برای استحصال آب در شرایط تغییر در میزان آب سطحی بررسی گردید. آبخوان حوزه نرماب با استفاده از نرم‌افزار Visual Modflow 3.1 شبیه‌سازی و پس از کالیبراسیون و صحت‌سنجی مدل، با تعریف سناریوهایی و تغییر در میزان آب ...

آگاهی از انواع پوشش سطح زمین و فعالیت‎های انسانی در قسمت‎های مختلف آن و به بیان دیگر نحوه‎ی استفاده از زمین، به‎عنوان اطلاعات پایه برای برنامه‎ریزی‎های مختلف از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. نقشه‎هایی که نمایش‎گر چنین فعالیت‎هایی در سطوح مختلف زمین باشد، نقشه کاربری اراضی نامیده می‎شود. برای توسعه‎ی پایدار هر منطقه‎ای، نقشه کاربری اراضی ضروری به‎نظر می‎رسد. داده‎های حاصل از سنجش از دور، در هر ناحیه‎ای جهت تهیه نقشه کاربری اراضی هم‏چنین جهت ارزیابی منابع طبیعی ضروری به‎نظر می‎رس ...

یکی از راهکارهای مدیریتی که در دهه‌های اخیر برای پایداری سیستم منابع آب مناطق مختلف جهان، مخصوصا در مناطق خشک، مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره‌برداری تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی می-باشد. در تحقیق حاضر که در منطقه قره‌سو استان گلستان انجام گرفت، قابلیت سفره آب زیرزمینی برای استحصال آب در شرایط تغییر در میزان آب سطحی بررسی گردید. آبخوان حوزه قره‌سو با استفاده از نرم‌افزار GMS7.1 شبیه‌سازی و پس از کالیبراسیون و صحت‌سنجی مدل، با تعریف سناریوهایی و تغییر در میزان آب سطحی، میزان ا ...

از جمله مهتزین نیازها جامعه بشری نیاز به آب پاکیزه جهت ادامه زندگی انسان هااست اما در این بین مصارف آب در زمینه های مختلف خانگی، کشاورزی و صنعتی باعث کاهش شدید آب و آلودگی منابع آبی شود که یکی از آلودگی های خطرناکو ونوظهر آلودگیناشی از نانوذرات میباشد.روشهای فیزیکی و شیمیایی به تنهایی قادر نبوده که تمامی آلاینده های موجود در آب را از بین ببرد، از طرفی نیاز به نیروی متخصص و هزینه بالا باعث شده که استفاده مکرر از این روشها به منظور تصفیه آب زیاد مقرون به صرفه نباشد بنابراین ...