عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 179

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی تفکر انتقادی بر اساس باورهای انگیزشی و خودراهبری در میان دانشجویان استعداد درخشان و ممتاز دانشگاه علوم پزشکی بود. بدین منظور گروهی متشکل از 222 دانشجوی استعداد درخشان و ممتاز (139 دختر و 83 پسر) دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این پژوهش شرکت داده شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از سه ابزارِ آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب فاشیون (1990)، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ، اسمیت، گارسیا و مکیچی (1993) که توسط لطیفیان و سیف (1380) ...

هدف پژوهش حاضر روشن سازی مفهوم احسان در آموزه های اسلامی و تلویحات تربیتی آن است. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی، و از نوع پیدایشی است. با توجه به این موارد و موضوع پژوهش، گردآوری داده ها به صورت اسنادی صورت گرفته و انتخاب اسناد بر اساس اصل هدفمند بودن و حداکثر تنوع بود. به این صورت با توجه به موضوع مطالعه، کتابهای تفسیر المیزان، اصول کافی، تهذیب الاخلاق ابن مسکویه و جامع السعادت حاج ملا مهدی نراقی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین برای بررسی متون از شیوه تحلیل استقرایی و برای تجزیه و ...

نتایج یافته‌ها حاکی از آن بود که شیوه سهل‌ گیر با سازگاری فردی-عاطفی و دلبستگی سازمانی رابطه منفی معنادار و شیوه مقتدر با سه نوع سازگاری فردی- عاطفی، اجتماعی و دلبستگی سازمانی رابطه مثبت معنادار دارد. همچنین شیوه مستبد با سه نوع سازگاری ذکرشده همبستگی منفی دارد. متغیر فشار روانی نیز با شیوه‌های مقتدر رابطه منفی و با فرزندپروری مستبد رابطه مثبت دارد.علاوه بر این دوشیوه سهل گیر و مستبد، دلبستگی سازمانی را به صورت منفی پیش بینی ؛ و شیوه مقتدر به صورت مثبت و شیوه سهل گیر به صورت ...

جهانی‌شدن روندی است که در حال اتفاق افتادن است و راهکارهایی که می‌تواند موجب دوام ما در چرخش گردونه‌ی جهانی‌شدن باشد، بازتولید معنایی در حوزه‌های مختلف زندگی بشر است؛ از اقتصاد و سیاست و فرهنگ گرفته تا تعریف دوباره از انسان و ماهیّت او در جامعه‌ی انسانی اگرچه جهانی‌شدن در وهله‌ی اول یک بحث تعلیم و تربیتی نبود و بیشتر جنبه اقتصادی آن مطرح بوده است، ولی در نهایت، دامن‌گیر همه‌ی حوزه‌ها از جمله تعلیم و تربیت گردیده است. بررسی پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی جهانی‌شدن نشان از آن ...

برای تدوین نظریه‌ی تربیتی صلح‌محور در آموزش پیش‌دبستانی و ارائه‌ی سرفصل‌‌ برنامه‌ی درسی این دوره، پژوهشی کیفی با روش خودروایتگری و با طرح پیدایشی انجام شد. در این رساله از چند شیوه‌ی تحلیل داده استفاده شد: برای مرحله‌ی اول از تحلیل تأملی، مرحله‌ی دوم از خودروایتگری و مرحله‌ی سوم از تحلیل مضمون. این تحلیل‌ها به ‌ترتیب، در فصل‌های 4، 5 و 6 ارائه ‌گردیدند. تحلیل‌های انجام شده به تعریف‌هایی از زندگی، هنر، زندگی هنرمندانه، صلح بی‌کران و هنر استعلایی و روشن شدن پیوند میان این مفهو ...

هدف کلی این پژوهش آن است که نقش اختیار انسان را در تربیت از دیدگاه علامه طباطبایی مورد بررسی و تحلیل، و سپس دلالت های تربیتی آن استنتاج گردد. لذا جهت نیل به این هدف اصلی، ابتداً مبانی انسان شناسی و سپس بحث جبر و اختیار از دیدگاه علامه مورد دقت و بررسی قرار می گیرد. پارادایم تحقیق کیفی است. داده های مورد نیاز در این پژوهش با روش سند کاوی جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با رویکرد توصیفی- تفسیری؛ و روش تحقیق، متکی به روش استقرایی و غیر حدوثی است. در این پ ...

اگر نگرانی در مورد وضعیت ظاهری بدن تشدید یابد و موجب ناراحتی چشمگیر، اشتغال ذهنی و آسیب به کارکردهای اجتماعی، شغلی و سایر جنبه‌های زندگی شود، به عنوان اختلال بدشکلی بدن تشخیص داده می‌شود. با توجه به شیوع بالای اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان و همایندی با سایر اختلالات، این پژوهش با هدف تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن، صورت گرفته است. در یک مطالعه توصیفی- همبستگی، هزار نفر از دانشجویان دان ...

اهمال کاری به عنوان تأخیر غیر ضروری در انجام دادن کاری که فرد در نهایت قصد تکمیل کردن و به انجام رساندن آن را دارد، تعریف شده است. باوری رایج درباره ی ماهیت رفتار اهمال کارانه این است که ریشه در استانداردهای خیلی بالا دارد. تحقیقات تجربی بسیاری از وجود رابطه بین اهمال کاری و کمال گرایی حمایت می کنند با این حال اطلاعات اندکی درباره مکانیسم زیربنایی این ارتباط وجود دارد. هدف پژوهش حاضر فراهم ساختن درک بهتری از ارتباط بین سازه های کمال گرایی مثبت و منفی و اهمال کاری تحصیلی با بر ...

هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط علّی بین متغیرهای عاطفی- اجتماعی موجود در مدارس و موفقیّت تحصیلی و موفقیّت در زندگی دانش اموزان دبیرستانی بود. برای رسیدن به این هدف بر اساس مدل مفهومی و نظری زینس و همکاران یک مدل علّی ارائه شد که در آن جوّ عاطفی- اجتماعی مدرسه به عنوان متغیر برونزاد، توانش های عاطفی- اجتماعی و انگیزه تحصیلی به عنوان متغیرهای واسطه ای لایه اول و دلبستگی به مدرسه و رفتارهای جامعه پسند به عنوان متغیرهای واسطه ای لایه دوم و متغیرهای درونزاد نیز شامل دو شاخص برای ...