عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 400

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای کنونی مصرف به یکی از مهمّ‌ترین و اساسی‌ترین مفاهیم برای فهم جامعه مدرن تبدیل شده است، به میزانی که جامعه به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌رسد، فرهنگ و حیات فرهنگی مردم اهمّیّت بیش‌تری می‌یابد و مطالعه‌ی سبک زندگی فرهنگی مردم که در مصرف کالاهای فرهنگی تجلّی پیدا می-کند، مهمّ‌ تلقی می‌شود. پس لازم است تا عوامل موثر بر میزان مصرف کالاهای فرهنگی مردم بررسی شود. هدف این پژوهش بررسی میزان نوگرایی وگرایش به مدرنیسم در مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان است. ...

امروزه مسئله ارزیابی و سنجش نیازهای آموزشی کارکنان در نظام‌های علمی و کاربردی و آموزش آنان که قشر عظیمی از نیروی کار شاغل در سازمان‌ها هستند جزء مسائل ضروری تشخیص داده‌شده است که باید برای رفع آن اقدام شود. هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی کارکنان دانشگاه هرمزگان بر اساس شایستگی‌های محوری می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش در گروه تحقیقات توصیفی_ پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و مدیران و کارشناسان (حوزه آموزش و پژوهش) دانشگاه هرمزگان اس ...

هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی نقش پیش بینی کننده ی ویژگی های شخصیتی و عزت نفس بر نگرش به همسر گزینی دانشجویان دانشگاه هرمزگان بوده است .بدین منظور ، ۱۳۰ نفر دانشجوی دختر و ۱۲۰ نفر دانشجوی پسر به شیوه تصادفی انتخاب شدندابزارهای مورد استفاده، پرسش نامه های ویژگی های شخصیتی NEO ،عزت نفس کوپر اسمیت،نگرش به همسر گزینی بوده اند. با توجه به موضوع تحقیق ،روش پژوهش به صورت توصیفی از نوع همبستگی و پیش بینی بوده است و روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیو ...
نمایه ها:

عدم ثبات نسبی نتایج حاصل از مداخلات زوج درمانی منجر به پیدایش رویکردهای جدیدی در درمان شده است. زوج درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم‌گیری مجدد از جمله درمان های تلفیقی هستند که مورد توجه درمانگران واقع شده اند. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم‌گیری مجدد در بهبود طرح‌واره های ناسازگار اولیه، آشفتگی زناشویی و تعهد زناشویی زوجین متعارض انجام گرفت. مطالعه حاضر بر اساس یک پژوهش آمیخته از نوع سه سوسازی انجام شد. بخش کمی شامل ی ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مقایسه‌ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سلامت عمومی افراد دارای سابقه‌ی اقدام به خودکشی و جمعیت غیربالینی ساکن در جزیره‌ی قشم انجام شد. روش این پژوهش، «طرح پس‌رویدادی علّی-مقایسه‌ای» است. با استفاده از روش نمونه‌گیری «نمونه‌های در دسترس» تعداد 60 نفر از ساکنان جزیره‌ی قشم (30 نفر اقدام‌کننده به خودکشی و 30 نفر از جمعیت غیربالینی) انتخاب و «پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی-فرم 28 سوالی (GHQ-28)» و «پرسش‌نامه‌ی طرح‌واره یانگ-فرم کوتاه ویرایش 2 (YSQ-S2)» توسط ا ...

این پژوهش با هدف تعیین رابطه ی میان هوش های چندگانه گاردنر و سبک های حل مسأله و نقش آن ها در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه دو شهر بندرعباس انجام گرفت. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های حل مسأله و پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان، ضریب همبستگی پیرسون، استفاده شد. هم چنین از نرم افزار آماری spss19 برای تجزیه و تحلیل داده استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات اصلی پژوهشی مشخ ...

هدف: بررسی میزان تأثیر زوج‌درمانی سیستمی بر صمیمیت، مولفه‌های بخشودگی و افسردگی زوجین عهدشکن مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر بندرعباس بود. روش بررسی: پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی زوجین درگیر با مسأله خیانت زناشویی همسر (مرد) مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی مشاوره و روان‌شناختی شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۰ بودند. که از این تعداد ۴۰ نفر به‌صورت روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزا ...

امروزه مشارکت زنان در همه‌ی عرصه‌ها موجب رشد و توسعه پایدار کشورها محسوب می‌شود، زنان به دلیل اینکه معمولاً در منزل هستند، بیشتر می‌توانند مدیریت را به دست‌بگیرند و به‌ عنوان عضوی که معمولاً به کارهای منزل می‌پردازند، با آب سروکار دارند. لذا مدیریت در مصرف آب بیشتر متوجه زنانیست که به طور عام برای مصارف مختلف در منزل به آن نیاز دارند. اما امروزه در شهرستان میناب همواره با پدیده افت آبهای زیرزمینی (فروچاله‌ها) به خصوص در روستاهای مورد پژوهش، که قبلاً مکانی برای ذخیره منابع آب ...

امروزه تجارت بین‌الملل به‌عنوان موتور رشد اقتصادی موردتوجه بسیاری از اقتصاددانان قرارگرفته است و صادرات به‌عنوان رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی، نقش کلیدی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر وجود نوسان قیمتی در بازار نفت، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرده و اقتصاد کشور را متأثر ساخته است و این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تأکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به‌وضوح نشان می‌دهد. دراین‌بین توجه به تجارت بخش کشاورزی با توجه به ...