عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1819

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمان‌های امروزی بخاطر تغییرات شدید فناوری، با چالش‌ها و فرصت‌های زیاد مواجه هستند. فرصت‌های مذکور باید توسط سازمان‌ها اخذ شده و از طریق مدیریت فناوری اثربخش و پویا به ارزش تبدیل شوند که به‌تبع مستلزم وجود زیرساخت‌های لازم جهت شناسایی تغییرات فناورانه و بکارگیری آنها در عمل است. با این توصیف، مسئله اصلی مدنظر در این تحقیق عبارت است از دستیابی به الگویی جهت پیاده‌سازی نظام مدیریت فناوری در سازمان‌‌های با محصولات پیچیده و فناوری پیشرفته. در همین راستا، بررسی ادبیات علمی حوزه ...

تعداد موارد بحران‌های مالی مربوط به شرکت های سهامی عام اخیرا افزایش یافته است، اما سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به سختی قادر به پیش بینی بحران‌های مالی هستند، بویژه در مواردی که مدیریت سود نیز دخیل باشد. مدیریت سود، دستکاری‌کردن سود برای رسیدن به اهداف مدیریت با بکارگیری روش‌ها و فرآیندهای مطمئن می باشد. در ادبیات مدیریت سود، بسیاری از مطالعات مرتبط با مدیریت سود تنها بر شناسایی برخی عوامل مرتبطی که می‌‌تواند بطور حائز اهمیتی بر مدیریت سود اثرگذار باشد تمرکز دارد. بنابراین، ...

در پژوهش حاضر، تحت عنوان "بررسی مستندات حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی و تأثیر سیاستهای آموزشی و پژوهشی کشور بر روند توسعه این حوزه در ایران"، به منظور پاسخ دادن به دو سوال پژوهش زیر، مقالات منتشر شده حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی در بازه زمانی یازده ساله 1380تا 1390، و اسناد ملی سیاستگذاری کشور که تاریخ ابلاغ آنها در بازه زمانی مذکور قرار میگیرد مورد تحلیل قرارگرفتند: 1- توزیع، تراکم، و تجمع آثار و مستندات در زیرمجموعه های حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی با استفاده از تحلیل هم استنادی ...

تاریخچه به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی به دهه های 40 و50 میلادی بر میگردد که شرکت هایی از قبیل جنرال موتورز فناوری اطلاعات را در سیستم پرسنلی و پرداخت حقوق به کار گرفتند(والکر ،1992). پیشرفت سریع و روزافزون فناوری اطلاعات و قابلیت‌های کاربردی آن در حوزه‌های مختلف سازمان، باعث رسوخ فناوری اطلاعات در فرایندها و سیستم‌های منابع انسانی شده و رویکرد جدیدی را در مدیریت منابع انسانی ایجاد کرده است که از ان به عنوان مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) نام می‌برند ...

در این تحقیق به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت امنیت اطلاعات در بانک ملی ایران پرداخته شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و با نمونه ای متشکل از 256 نفر از کارشناسان در بانک ملی ایران انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده. و برای تحلیل داده ها در ابتدا با استفاده از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف نرمال بودن متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد به محاسبه روایی تمامی شاخص های مورد مطالعه با استفاده از روایی محتوا و روایی س ...

در جهان امروز زندگی بشر وارد عصر ارتباطات و اطلاعات شده و تسط بر اطلاعات به موضوع بسیار مهمی تبدیل شده است. ناملموس بودن خدمات گردشگری و پیچیده و متنوع بودن صنعت از نظر ارائه دهندگان خدمات و هم از نظر گردشگران باعث وابستگی شدید این صنعت به اطلاعات شده است. از آن جایی که ارتباط بین گردشگران و ارائه-دهندگان خدمات سفر یک جزء بسیار حیاتی در این صنعت است، استفاده از فناوری‌ها می‌تواند به تسهیل تبادل اطلاعات در این صنعت کمک کند. با ورود فناوری‌ اطلاعات به صنعت گردشگری جهت تسهیل تبا ...

با توجه به اینکه نیروی انسانی، ارزشمندترین سرمایه هر سازمان و عامل اصلی تحول و توسعه شناخته می شود، مدیران سعی می کنند که این ودیعه را به درستی شناخته، توان و استعدادهای آن را رشد دهند و با ایجاد انگیزه کافی این نیروی استراتژیک و حیاتی را در جهت نیل به اهداف سازمانی مهیا کنند. لذا با توجه به اهمیت مسئله حفظ و نگهداری نیروی انسانی در سازمان ها و شرکت ها و با در نظر گرفتن مسائل و مشکلاتی که موجب جابه جایی کارکنان و ترک خدمت آنان می گردد، جذب کارمند مناسب و مهمتر از آن حفظ و نگ ...

نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی می باشد. سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد توسعه قابلیت های جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند، موفق تر خواهند بود. ابتکارات و اقدامات نوآوری به طور زیادی به دانش، تخصص و تعهد کارکنان به عنوان درون داد های فرایند ایجاد ارزش وابسته است. دانش و شایستگی های منابع انسانی به عنوان دارایی هایی با ارزش برای سازمان ها می باش ...

مدیریت دانش در سازمان‌ها در حال تبدیل شدن به پیش‌نیازی است که برای ایجاد مزیت رقابتی ضروری است و این موضوع را باید در نظر داشت که با عدم اجرای مدیریت دانش دارایی‌های دانشی با خروج افراد از بین خواهد رفت که این موضوع در نهایت منجر به تجزیه و پراکندگی دانش سازمانی و همچنین از بین رفتن یادگیری سازمانی خواهد شد. در این پژوهش به شناسایی عوامل تأثیر گذار بر توسعه مدیریت دانش در مراحل مختلف چرخه مدیریت دانش در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی پرداخته شد و سپس این عوامل در مراحل مختلف چر ...