عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1491

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد هر اقتصادی به شمار می آید. بدون شک رشد و توسعه همه جانبه بخش کشاورزی به عنوان یک از بخش های مهم اقتصاد وابستگی بالایی به سرمایه گذاری در آن دارد. سرمایه گذاری در کشاورزی علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش از اقتصاد می گردد، به دلیل ارتباط پسین و پیشین این بخش با سایر بخشهای اقتصادی کشور، به رشد تولید و اشتغال سایر بخشهای اقتصادی نیز کمک می کند. با توجه به اهیمت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین تاث ...

به منظور بررسی اثر دما، اندازه بنه و جیبرلین بر رشد و نمو زعفران زراعی ، دو آزمایش مزرعه ای و دو آزمایش گلخانه ای در سال 1383 در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه تربیت به اجرا در آمد. نتایج آزمایشهای مزرعه ای نشان داد که: اثر متقابل اندازه پیاز× تاریخ کاشت، تیمار با جیبرلین× تاریخ کاشت و اندازه پیاز× تیمار با جیبرلین، بر تعداد پیازهای سبز شده،تاثیر داشت. بیشترین تعداد جوانه ها در روی پیازهای درشت مشاهده شد. پیازهای کشت شده در مهرماه، پیاز دختری بیشتری از پیازهای کشت شده در خرد ...

امروزه مسأله بیکاری نه فقط یکی از اساسی ترین مسائل اجتماعی کشور محسوب می شود بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اجتماعی- اقتصادی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. در این میان مسأله بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی به ویژه در بخش کشاورزی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. و این در حالی است که تعداد دانشجویان و دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی مرتباً در حال افزایش است. بنابراین ایجاد فرصت شغلی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده جامعه به وی ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک بود. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی ـ همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 160 نفر از کارشناسان مشغول به فعالیت در بخش معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی (در سال 1387- 1388) بود. ابزار اصلی تحقیق حاضر پرسش‌نامه بود برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، آزمون مقدماتی Pilot Test در بین 30 نفر از کارشناسان مشغول به فعالیت سازمان جهاد در استان قزوین انجام گرفت و با جمع آوری 26 پرسش‌نامه، مقدار آلفا ...

امنیت غذایی و پایداری توسعه کشاورزی از چالش های مهم کشورهای جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه است. در سال های اخیر یکی از راهبردهایی که برای مقابله با این چالش ها ارائه شد، کشاورزی دقیق است. با توجه به پتانسیل های عظیمی که کشاورزی دقیق در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران برای بهبود بخش کشاورزی دارد؛ هدف این تحقیق مطالعه امکان سنجی اجرای کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تعیین شد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری این تح ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن می‌باشد. روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت پیمایشی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه تحقیق کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان می‌باشد که تعداد آن‌ها 238 نفر می‌باشد. بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی، از این تعداد، 148 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای طراحی شد که روایی محتوایی آن توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی، اساتید گروه فناوری اطلاعا ...

وجود مشکلات متنوع در طراحی از طریق فرمول‌های نظری و هم‌چنین خطا در برآورد پارامترهای طراحی زهکشی، موجب شده است که در پروژه‌های آبیاری و زهکشی بزرگ، احداث مزارع آزمایشی قبل از اجرای پروژه غیر قابل اجتناب باشد. در این رابطه، یک مزرعه آزمایشی شالیزاری در مرکز توسعه منابع انسانی و کشاورزی هراز استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق، ارزیابی پارامترهای طراحی زهکش زیرزمینی این مزرعه آزمایشی با توجه به داده‌های مزرعه‌ای، به کمک روش‌های ماندگار و غیر‌ماندگار انجام گرفته ا ...

هدف این مطالعه بررسی تاثیر مخارج عمرانی دولت بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1383-1350 می‌باشد. موضوع مورد بررسی هم از لحاظ جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و هم از جهت تاثیری که که سیاست‌های کلان اقتصادی در تحول بخش کشاورزی می‌توانند داشته باشند، دارای اهمیت ویژه‌ای است. در این تحقیق مدل خان و رینهارت که تعمیم یافته‌ی مدل رشد نئوکلاسیکی سولو می‌باشد مورد استفاده قرار گرفته است. جهت بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت از مدل از تکنیک هم‌انباشتگیARDL استفاد ...

بررسی نهاده‌های تولید از جمله انرژی، می‌تواند از نقطه‌نظر اتخاذ تصمیم صحیح در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، مفید واقع شود. در پژوهش حاضر، با لحاظ نمودن نهاده‌ی مهم انرژی در تابع تولید بخش کشاورزی، ضمن ممانعت از مسائل و مشکلات مربوط به برآورد پارامترهای مدل ناشی از حذف متغیر، به تحلیل اثر این نهاده در تولید بخش کشاورزی پرداخته شده است. در این مطالعه، در ابتدا به-منظور سازگار نمودن آمارهای مورد استفاده با تعریف تابع تولید و اجتناب از مواجهه با اریب ضرایب، تولید بالقوه (به جای استفاد ...