عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 242

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابط? بین فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر معادلات ساختاری است. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 189 آزمودنی، از بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر بابل با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنام? نوآوری سازمانی چوپانی و دیگران(1391)، پرسشنام? فرهنگ یادگیری مارسیک و واتکینز(2003) و پرسشنام? مدیریت دانش نوناکو، به روش انفرادی توسط آزمودنی‌ها تکمیل و اعتبار و روایی پر ...

استرس، اضطراب و افسردگی از جمله مشکلات روانشناختی رایج در جامعه ی دانشجویی هستند. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش آرام سازی با کمک پسخوراند زیستی بر کاهش سطوح افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان اجرا گردید. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی مورد مطالعه، همه ی دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسیِ دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 90-91 بودند که از این میان، تعداد 29 دانشجو که نمره ی افسرد ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع وشیوه های اثربخش ونوآورانه مشارکت والدین درامور مدارس شهر سمنان انجام شده است.این پژوهش با توجه به هدف کاربردی است وبا روش ترکیبی کمی-کیفی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه والدین، معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر سمنان بود که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (قضاوتی) 30 نفر مدیر، معلم و والدین به عنوان نمونه بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی 20 نفر مدیر، 150نفر معلم و200نفر وا ...

امروزه، همه ی برنامه ریزان و سیاست گذاران معتقدند " نابودی در انتظار شماست، مگر اینکه خلاق و نوآور باشید". از آن جایی که مدیران آموزش و پرورش وظیفۀ رشد تواناییها و خلاقیت کودکان را بر عهده دارند، باید با یافتن روشهای جدید برای استفادۀ صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های دانش آموزان گام بردارند. دو مورد از جدیدترین و جذاب ترین این روش ها برای افزایش خلاقیت، بازی و قصه گویی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی و قصه گویی بر میزان خلاقیت دانش آموزان است. این پژوهش از ...

در بین همه گروه‌های سنی، گروه جوان یکی از پرمخاطره ترین قشرهای جامعه است که افزایش بهزیستی روانی- اجتماعی و رفتارهای مرتبط با سلامت می تواند از مواجهه این قشر با عوامل مخاطره آمیز بکاهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله ارتقای سلامت بر بهزیستی روانی- اجتماعی و رفتارهای مرتبط با سلامت در دانشجویان بود. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. به این منظور تعداد 30 نفر از دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و ب ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ادراکات محیط یادگیری و سبک مدیریت کلاس معلم بر جهت‌گیری هدف دانش‌آموزان انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان‌های دولتی بود که در سال تحصیلی 91-90 در رشته‌های تحصیلی علوم‌انسانی، علوم‌تجربی و ریاضی‌فیزیک در شهر قم مشغول به تحصیل بودند و همچنین معلمان این دانش‌آموزان می‌باشد. برای انجام این پژوهش 500 دانش‌آموز (250 دختر و 250 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله‌ای انت ...

علی رغم وجود راههای موثر روان درمانی حجم زیادی از بیماران قبل از اتمام فرایند روان‌درمانی اقدام به ترک زودهنگام جلسات میکنند. امروزه ختم زودرس رواندرمانی در کلینیک های روانپزشکی و روانشناسی بسیار شایع است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا عواملی شناسایی شوند که پیش بینی کننده ی اختتام موفق روان درمانی می باشند. شناخت این عوامل بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین خصوصیات بیمار و کفایت متخصص بالینی با توجه به نقش واسطهای اتحاد درمانی بر اختتام موفق ‌روان‌درما ...

اختلال افسردگی اساسی در حال حاضر سومین علت عمده ی ناتوانی در دنیا محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش پویایی خانواده، تاب آوری و شناخت های افسرده زا در افسردگی بالینی نوجوانان بود. در یک مطالعه توصیفی مقطعی، 300 نفر نوجوانان مراجعه کننده به کلینیک-های روان پزشکی و روانشناسی و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر سنندج و همچنین غربالگری در مدارس با تشخیص افسردگی بالینی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه بالینی ساختار یافته، مقیاس تاب آوری ...

مقدمه: در سال های اخیر انگیزش به عنوان کلید عملکرد موفقیت آمیز آموزشی تلقی شده است و نقش بزرگی در علاقه دانش آموزان نسبت به مدرسه، تحصیل و لذت بردن از آن ها ایفا می کند. هدف این مطالعه رواسازی پرسشنامه انگیزش مدرسه بود، این ابزار بر اساس نظریه سرمایه گذاری شخصی مائر طراحی شده است. روش: در کل850 نفر از دانش آموزان دبیرستان های شهرستان شیراز در این مطالعه شرکت داشتند. شرکت کنندگان پرسشنامه انگیزش مدرسه را تکمیل نمودند و معدل تحصیلی، نمرات امتحانات پایان ترم ریاضی و زبان، نمره ...