عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 96

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل ترویجی موثر در بهبود مدیریت منابع آبی دربخش کشاورزی استان تهران بود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ میزان و درجه کنترل متغیرها، میدانی و از لحاظ نحوه جمع‏آوری اطلاعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی و غیرتجربی (غیرآزمایشی) بود، و از آن‏جا که روابط متغیرها را مورد بررسی قرار داده است هم‏بستگی به شمار می‏رود. بنابراین تحقیق حاضر توصیفی- هم‏بستگی است. جامعه آماری این تحقیق کشاورزان آبی استان تهران (45652 نفر) بودند. حجم نمونه آماری با استف ...

ذرت یکی از گیاهان مهم زراعی است که پس از گندم و برنج بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است. ساقه‌خوار ذرت با نام علمی Sesamia cretica از خانواده Noctuidaeیکی از مهمترین آفات این محصول می‌باشد،که به عنوان آفت کلیدی ذرت در تمام مناطق ذرت‌کاری دنیا مطرح می‌شود. بررسی‌های انجام شده در رابطه با بیولوژی و دشمنان طبیعی ساقه‌خوار ذرت در مناطق مختلف استان سمنان طی سال‌های 1390 و 1391 نشان داد که گونه فعال در مزارع ذرت منطقه سمنان، گونه‌ی S. cretica می‌باشد و گونه‌ی غالب منطقه ...

اهمیت آب و وابستگی کشاورزی به منابع آبی و ضرورت بهره برداری صحیح از آن ، نیاز به مشارکت ذی نفعان در قالب تشکل ها را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده است،توسعه مفهوم مدیریت مشارکتی آبیاری برای افزایش کارائی استفاده از آب از طریق مداخله تمام ذینفعان در انواع فعالیت های مدیریت می باشد.این هدف باشناخت دیدگاه اعضاء و کارشناسان نسبت به مدیریت مشارکتی آبیاری در توسعه شبکه آبیاری و زهکشی سدگلستان1با استفاده از فن پیمایش اجرا شد.آزمودنی های این تحقیق شامل 320 نفر از اعضاء تعاونی سد گ ...

هدف کلی این تحقیق ، بررسی میزان رضایت شغلی کارشناسان شاغل در معاونت آموزش وترویج سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج کشاورزی در سال 1392 می باشد.جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان معاونت آموزش وترویج سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی است.حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی - کوکران 102 نفر تعیین گردید .(برای بالابردن میزان اعتبار تحقیق 115 پرسشنامه توزیع گردید . تعداد پرسشنامه های برگشتی 107 مورد بود) برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق از دو روش توصیفی و تحلیلی استفاده ...

پایان نامه حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی ،علی ارتباطی بوده است که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است در تحقیق حاضر روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و حجم نمونه نیز بر اساس جدول مورگان برابر با 385 نفر محاسبه گردیده است.متغیر وابسته این تحقیق شامل میزان گرایش دانشجویان دختر رشته کشاورزی به تشکیل تعاونی استان تهران میباشدو متغیر های مستقل شامل :سن ، سطح تحصیلات ، و ضعیت تأهل ، محل سکونت ،گرایش تحصیلی ، میزان درآمد خانواد ...

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثردر اثربخشی دوره‌های آموزشی برگزارشده برای کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در سطح اول مدل کرک پاتریک می‌باشد این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - استنباطی می باشد و از لحاظ روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت کنندگان در دوره های کوتاه مدت آموزشی ضمن خدمت کارشناسان سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی در طول پنج سال گذشته تاکنون است که تعداد آنها بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مسئولان وزارت ...

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی صلاحیت های حرفه ای مدرسان مراکز آموزش جهاد کشاورزی استانهای تهران و البرز انجام گرفت. در استان های تهران و البرز مراکز آموزش کشاورزی شهید زمانپور ، حکیمیه و دکتر جوانشیر و امام خمینی (ره) فعالیت دارند . تحقیق حاضر از نظر ماهیت داده‌ها، تحقیقی کمی بوده و گذشته نگر است. نظر به اینکه نتایج تحقیق بلافاصله می‌تواند در اختیار تصمیم‌گیران و متولیان بخش مراکز آموزش کشاورزی قرار گرفته و در سطوح استانی یا ملی، بکارگرفته شود، تحقیق از نوع کاربردی است. جامعه آم ...

چکیده : هدف کلی این تحقیق بررسی میزان رضایت مندی دامداران دریافت کننده تسهیلات از بانک کشاورزی استان سمنان است و بر آن است به سوال هایی از جمله اینکه عوامل درون و برون سازمانی موثر در رضایت مندی دامداران دریافت کننده تسهیلات کشاورزی کدامند؟ ، دامداران استان سمنان تا چه حد از دریافت تسهیلات کشاورزی رضایت دارند؟ روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد، از لحاظ ماهیت و روش در زمره تحقیقات علی - ارتباطی قرار می‌گیرد، جامعه آماری این تحقیق کلیه ...

این تحقیق با عنوان بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده بازاریابی محصولات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران است. هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده بازاریابی محصولات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران است .از آنجا که هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران می باشد و روابط بین متغیرها بدون دخالت مورد بررسی ...