عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 185

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نگرش عمومی بر این مبناست که مطالعه ی تطبیقی ویژگی های سیاقی متن ادبی که بر نقش عمده ی نشانه های زبانشناسی متن تاکید می کند، تاثیر زیادی بر گسترش نقد ادبی داشته است . بدین ترتیب، این پدیده نقش مهمی را در ترجمه ی ادبی، به ویژه در حوزه ی داستان کوتاه ایفا می کند. یکی از دلایل اصلی انجام تحقیق حا ضر، تعداد اندک تحفیقات انجام شده در این حوزه از ترجمه بوده است . از جمله اهداف اصلی تحقیق حاضر می توان به ارتقا سطح دانش سیاقی مترجمین و همچنین سطح توانش ترجمه مترجمین از طریق تشریح اهمی ...

هدف این تحقیق بررسی مشکلات ترجمه های انگلیسی تابلوهای فارسی در ایران می باشد. مهمترین اهداف تحقیق مواردی نظیر: 1) بررسی روش هایی که مترجمان عموماً برای ترجمه تابلوها استفاده می کنند، 2) برخی از اشکلات ترجمه های انگلیسی تابلوهای فارسی و 3) دلایل احتمالی این اشکالات، می باشد. بدین منظور، 170 ترجمه از تابلوهای 5 شهر مختلف گردآوری شدند. این ترجمه ها به 5 کارشناس ارشد در رشته مترجمی زبان انگلیسی داده شده تا مورد بررسی قرار گیرند. سپس سعی بر آن شده است که بر اساس دسته بندی وینی و ...

نوشتن همواره یکی از مهمترین مهارت های سواد آموزی برای آموزش زبان خارجی / دوم محسوب شده است .اینترنت برنامه های کاربردی منحصر به فردی برای مهارت نوشتن از قبیل وبلاگ ها، ویکی ها و وب سایت های شبکه های اجتماعی فراهم می کند. تا به حال محققان عملکرد دانشجویان در محیط های سنتی کاغذ و مداد یا ویکی و وبلاگ ها را مورد بررسی قرار داده اند؛ اکنون باید عملکرد زبان آموزان در وب سایت های شبکه های اجتماعی را نیز در نظر گرفت. اهداف این تحقیق مواردی نظیر: 1) شناسایی رایج ترین خطاهای زبان آموز ...

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ربع های مغزی و مهارت خواندن در بین یادگیرندگان زبان دوم می باشد. بعلاوه این تحقیق سعی بر نشان دادن رابطه بین گروه های خونی و ربع های مغزی دارد. مطالعه بر اساس مدل مغزی هرمن می باشد. شرکت کنندگان این تحقیق دویست و پنجاه نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بودند که به طور نصادفی نوسط محقق انتخاب شدند. برای اندازه گیری ربع برتردر مغز و همچنین مهارت خواندن میان دانشجویان , پرشنامه مدل مغزی هرمن و آزمون سنجش مهارت خواندن تافل توسط ...

اين مطالعه به بررسي نقش نوع شخصيت مترجمان در كيفيت ترجمه متون ادبي پرداخت و به طور اخص به ويژگي هاي شخصيتي حسي و شهودي تاكيد نمود. 63 دانشجوي مقطع ليسانس رشته مترجمي زبان انگليسي در اين تحقيق شركت كردند. دو ابزار در اين مطالعه به كار گرفته شد: آزمون شخصيت ماير بريگز و آزمون ترجمه. مدل هوس (1997) به منظور تحليل ترجمه هاي شركت كنندگان و تعيين خطاهاي آنها مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تعيين وجود تفاوت معنادار ميان خطاهاي افراد حسي و خطاهاي افراد شهودي آزمون تي تست مستقل گرفته ...

در تحقیق حاضر جنبه های عملی و نظری تاثیر آگاهی واژگانی برکیفیت نگارش مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین آگاهی بیشتر از ساخت واژه ها وکیفیت نگارش در فراگیران زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در ایران می باشد. بدین منظور، پس از اجرای تست تعیین سطح آکسفورد از بین 100 نفر از زبان آموزان، 70 نفر که در سطح متوسط بوده اند انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه 35 نفری تقسیم گردیده اند. دو بخش آگاهی واژگانی(تحلیلی و ترکیبی) برای اندازه گیری میزان آگاهی زبان ...

اصطلاحات بخش جدا ناشدنی زبان هستند که به طور گسترده توسط گویندگان بومی ان زبان استفاده می شوند. یادگیری اصطلاحات می تواند به فراگیران در داشتن عملکرد بهتر در شنیدار و گفتار کمک کند. در ایران، روش تدریس اصطلاحات توسط بیشتر معلمان انگلیسی ارائه معادل فارسی انها به فراگیران بدون استفاده از روش های دیگر است. یکی از راه ها برای بهبود یاداوری اصطلاحات توسط فراگیران استفاده از اموزش چند رسانه ای و شرح تاریخچه ای است که منجر به یادگیری معنادار می شوند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر است ...

این تحقیق که با روش کمی به انجام رسیده است به دنبال بررسی برداشت زبان آموزان از یادگیری مستقل در رابطه با میزان مهارت،انگیزه و جنسیت در محیط آموزش زبان انگلیسی می باشد.در تحقیق حاضر 137 زبان آموز بزرگسال از کانون زبان ایران مرکز شیراز ودانشگاه آزاد اسلامی واحدشیراز شرکت کردند. برای مشخص کردن سطح مهارت این افراد یک آزمون تعیین سطح برگزار شد. سپس دو پرسشنامه بین آنها توزیع گردید تا نظرات خود را درج کنند. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان مهارت و همچنین جنسیت زبان آموزان تاثیری ...

این تحقیق سه هدف را دنبال میکرد: 1) بررسی توزیع 6 نوع از رایج ترین خطاهای همنشینی لغات از لحاظ نگارشی در عملکرد زبان آموزان ایرانی رشته زبان انگلیسی؛ 2) یافتن مداوم ترین نوع این خطاها در عملکرد زبان آموزان ایرانی؛ و 3) یافتن چگونگی بهبود دانش همنشینی لغات از لحاظ نگارشی با بالا رفتن سطح زبانی زبان آموزان ایرانی. بدین منظور، 276 زبان آموز ایرانی از بین تمام داتشجویان رشته زبان انگلیسی در دانشگاه شیخ بهایی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان انتخاب شدند. ...