عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3844

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه بسیاری از سازمانها در یافته‌اند برای کسب موفقیت در دنیای پر چالش رقابتی به نگرشی یکپارچه و سیستماتیک به دانش درون سازمان خود نیاز دارند. به همین دلیل طی سالهای اخیر تحقیقات خود را حول محورهایی از قبیل حفظ و استفاده از دانش متمرکز کرده‌اند عموما بسیاری از بینشهای موثر بازاریابی تحت ویژگی‌های مشتریان و الگوی خرید آنها پنهان شده است و مدیریت بازاریابی مبتنی بر دانش می‌تواند به نمایاندن آنها کمک کند. تاکید بر مدیریت ارتباط با مشتریان وظیفه بازاریابی را به حوزه کاربردی برای ...

در این تحقیق به بررسی تاثیر رویکرد استراتژیک مدیریت فرآیند کسب و کار بر عملکرد مالی و غیر مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است در این تحقیق از متغیر هایی همچون رویکرد استراتژیک مدیریت فرآیند کسب و کار ـ اندازه گیری عملکرد فرآیندـ فرآیندگرایی کسب و کار ـ قابلیت یادگیری ـ عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی استفاده شده است روش تحقیق از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است و از تحقیقات کاربردی به حساب می آیدجهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد ...

دراین تحقیق به بررسی تاثیر نظام پیشنهادات بر مدیریت مشارکتی در پست بانک ایران پرداخته شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین تاثیر نظام پیشنهادات بر مدیریت مشارکتی در پست بانک و اهداف فرعی نیز شامل تعیین سطح نظام پیشنهادات ، اولویت بندی میزان تاثیر هریک از ابعاد نظام پیشنهادات بر مدیریت مشارکتی ، تعیین سطح کاربرد مدیریت مشارکتی واولویت بندی اهمیت ابعاد مدیریت مشارکتی در پست بانک ایران می باشد. مهمترین انگیزه انتخاب این موضوع، بررسی وضعیت نظام پیشنهادات و میزان تاثیر آن در مدیریت ...

هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین سبک رهبری مدیریت (تحول گرا )با رضایت شغلی کارکنان شاغل در کارخانه سیمان ایلام می باشد. تا از این طریق بتوان گامی در جهت شناسایی عوامل اثرگذار در رضایت شغلی برداشت که بر بهره وری سازمان اثر دارد. نتایج توصیف آماری سبک مدیریت نشان داد که میانگین نمره مدیریت در کارخانه سیمان از دیدگاه کارکنان 239.09 (از حداکثر نمره ممکن 250) و میانگین نمرات سایر سبک ها17.19 (از حداکثر نمره ممکن 50) بود، که نشان می دهد کارکنان کارخانه سیمان از لحاظ ابعاد تح ...

در این پژوهش با توجه به اهمیت وجود اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی به ﺑﺮرﺳﯽ و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق سیستمهای اطلاعات حسابداری در موسسه مالی و حسابداری سامان پرداخته شده است. در این تحقیق سیستم های اطلاعاتی حسابداری متغیر وابسته و عوامل موثر بر پیاده سازی شامل منابع انسانی، مشخصات فنی سیستم های اطلاعات حسابداری و استراتژی‌های مدیریتی به عنوان عوامل اصلی و دانش و درك كاربران از سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري، تجربه قبلي پرسنل، مشاركت كاربران، تعهد و التزام مديريت، ...

امروزه اصول ،ابعاد و سبک های مدیریت دانش مشتری توسط اکثر سازمان ها در شرف پذیرش قرار دارد. اجرای مدیریت دانش مشتری در شرکت ها و سازمانها در واقع یک تغییر عمده سازمانی می باشد که نیازمند دگرگونی و تغییر شکل در فرهنگ سازمانی، فرایند ها ، اولویت های راهبردی و اعتقادات در بین کارکنان می باشد.در همین راستا تحقیقاتی به منظور تبیین و تفسیر ابعاد سبک های مدیریت دانش مشتری و تاثیر آن بر مزیت رقابتی یا توسعه محصول جدید انجام شده است. تحقیق حاضر با بررسی شناسایی جریان های مدیریت دانش مش ...

در پایان نامه پیش رو تلاش شده است تا رابطه بین هوش سازمانی (با هفت مولفه چشم‌‌انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد) با مدیریت دانش سازمانی (با چهار مولفه خلق دانش، ثبت دانش، استقرار دانش و تسهیم دانش) مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و علّی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی معاونت اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا. می باشد که جمعاً 644 نف ...

هدف اصلی این پایان نامه ارزیابی تاثیر معیارهای مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت مورد مطالعه می باشد.در چهارچوب CRM , ارتباط بهتری بین مشتری از یک سو و سازمان از سوی دیگر برقرار می شود.CRM به طور کلی روشی برای جذب و نگهداری مشتری است. از این طریق سود آوری سازمان بیشتر شده و ارزش سازمان تیز نزد مشتری زیادتر می شود.ضمن اینکه با پیاده سازی CRM با استفاده از مدیریت دانش , سازمان از مزیت رقابتی نسبت به دیگر رقبا بهره مند می گردد و نیز هزینه های بازاریابی و فروش کاهش می ...

هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی فازی جهت انتخاب ترکیب های مناسب از داخل جدول SWOT برای نوشتن استراتژی‌های مدیریت دانش است. از آنجایی که این تحقیق بر روی مدیریت دانش متمرکز است ابتدا عوامل مرتبط با مدیریت دانش جمع‌آوری شدند تا از بین آنها بتوانیم نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت را بدست آوریم. پس از جمع‌آوری عوامل با نظر خبرگان این نقاط انتخاب شدند. مرحله بعد فازی سازی جدول SWOT است. برای این کار از خبرگان خواسته شد تا به هر عامل سه امتیاز (خوشبینانه، واقع بینانه و بدبینانه) بدهند و ...