عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 578

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکز) بر اساس مدل سیپ بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و بر اساس هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید و دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکز) در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-92 بود. نمونه آماری تحقیق شامل 3مدیر گروه, 23 اعضای هیئت علمی,304دانشجویان و4 دانش آموخته که با استفاده از جدول مورگان و بصورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند.برای دستیابی به اهداف پژوهش از 4 پ ...

امروزه پيوند ميان گردشگري و ورزش نوع جديدي از جهانگردي را ايجاد نموده كه جنبه هاي مختلف و متنوعي را در بر مي گيرد. عوامل مختلفي در هر منطقه وجود دارد كه بر توسعه گردشگري آن منطقه موثر است هدف اين تحقيق بررسي توانمندي ها و امکانات ورزشي- تفریحی منطقه‌ي آذربايجان و رابطه آن با توسعه گردشگري ورزشي فعال وغیرفعال مي باشد روش تحقيق از نوع توصيفي تحليلي است كه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد جامعه و نمونه آماري اين تحقيق را دو گروه : كارشناسان ميراث فرهنگي و گردشگري وکار ...

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور در زمینه نقش اکوتوریسم در توسعه جذب توریسم ورزشی. بدین منظور تعداد 79 نفر از مدیران حوزه گردشگری و ورزش را متناسب با جامعه آماری و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. با توجه به ماهیت تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس مقیاس 5 مرتبه ای لیکرت برای تعیین اهمیت عوامل موثر در زمینه اکوتوریسم طراحی و پس از روایی و پایایی سنجی بین آزمودنیهای مورد نظر توزیع شد. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از بسته ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط خلاقیت با اثربخشی مدیران فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را 120 نفر از مدیران فدراسیون های ورزشی کشور تشکیل داد. نمونه آماری تحقیق طبق جدول مورگان 92 نفر می باشد.ابزار اندازه گیری پژوهش شامل، پرسشنامه خلاقیت رندسیپ با 50 سوال و نیز پرسشنامه اثربخشی با 20 سوال می باشد. از آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمرات خام و ترسیم جداول و نمودار استفاده شد و از آزمون ضریب همبس ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی تاثیر دمای محیط بر غلظت برخی از سایتوکاین ها و هورمون ها در دختران فعال بود. سطوح TNFα، IL10، CRP، کورتیزول و اپی نفرین سرم در 16 دانشجوی تربیت بدنی دختر سالم با میانگین ( سن 9/ 0± 20/25 سال ) ،( kg/ml/min 9/8 ± 42/14 Vo2max) و ( kg/m²2/66 ± 22/11 BMI ) اندازه گیری شد. آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند که گروه تجربی به مدت 60 دقیقه روی دوچرخه کارسنج با 75% Vo2max در سه محیط با دماهای C °4 ، °18 و °33 و رطوبت 40% با فوا ...

هدف از پژوهش حاضر ، تاثیر هوش هیجانی بر احساس خودکارآمدی در مربیان ورزشی بود . جامعه آماری شامل مربیان ورزشی زن و مرد در رشته های ورزشی ووشو و تنیس روی میز در سال (90- 1389 ) می باشد . به این منظور تعداد 200 پرسشنامه ( 100 زن ، 100 مرد ) بین مربیان ورزشی (باشگاه ها ، دانشگاه ها ،مدارس ، ادارات دولتی و تیم ملی ) توزیع ، تکمیل و جمع آوری شد که داده های تعداد 196 نفر پرسشنامه واجد شرایط به عنوان نمونه تحقیق مورد استفاده قرار گرفت . پژوهش حاضر توصیفی ازنوع همبستگی (مدل معادلات ...

در تحقیق حاضر، به بررسی«اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون‌های ورزشی» پرداخته شد و سؤال اصلی تحقیق به شرح زیر مطرح گردید کهبه چه میزان توانمندسازی، بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون‌های ورزشی موثر است؟ روش تحقيق، زمینه‌یابی است.جامعة آماري پژوهش حاضر را تمامی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی که در 52 فدراسیون ورزشی مشغول به فعالیت بوده و نزدیک به 1500 نفر می‌باشند، تشكيل مي-دهند. با استفاده از مدل آماری رگرسیون چندمتغیری، یافته‌های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت م ...

هدف پژوهش حاضر آن است تا عوامل موثر در بهره‌وری منابع انسانی فدراسیون‌های ورزشی کشور را شناسایی نموده و سپس تأثیر این عوامل را بر میزان بهره‌وری منابع انسانی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق شامل منابع انسانی (به غیر از نیروهای ستادی) فدراسیون‌های ورزشی کشور (1394 نفر) می‌باشد. برای انتخاب نمونه تحقیق، 20 فدراسیون ورزشی کشور به صورت خوشه‌ای انتخاب شده و سپس با توجه به حجم جامعه تحقیق در فدراسیون‌های منتخب، نسبت به انتخاب 302 نفر به عنوان نمونه تحقیق با استفاده از روش ...

حمایت مالی شکل مهمی از ارتباط بازاریابی است .تخمین تاثیر حمایت مالی در مصرف کنندگان و تقاضای آنها از حامیان ،محصولات و خدماتشان ضروری است .هدف از مطالعه ، تعیین اعتبار و پایایی مقیاس اندازه گیری اثر بخشی حمایت مالی در تیم های ورزشی است .142 نفر تماشاگر مسابقات فوتبال به صورت تصادفی انتخاب و مقیاس انداه گیری اثر بخشی را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند.اعتبار صوری توسط اساتید متخصص تایید و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 گزارش شد . یافته های تحلیل عاملی اکتشافی ن ...