عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 987

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این پژوهش عبارت از اینکه که میزان سرمایه اجتماعی در بین کارکنان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چقدر است و تا چه حد با عملکرد آنها در ارتباط است. در این راستا، سئوالات دیگری مورد بررسی قرار گرفته برای بهبود عملکرد کارکنان این سازمان به چه تدابیری جدیدی نیاز است، وضعیت سرمایه اجتماعی در بین کارکنان این سازمان چگونه است، کدامیک از ابعاد سرمایه اجتماعی در این سازمان دارای ضعف و نقص است.جامعه آماری شامل 110 نمونه است که در صندوق رفاه دانشجویان در سال 1394 ...
نمایه ها:

دین یکی از عوامل سازنده‌ی کارکردهایی است که سرمایه اجتماعی نیز به نوعی آنها را داراست. افراد بر حسب دین و مذهبی که دارند ممکن است منشأ مشارکت باشند . از اینرو، هدف از اجرای این تحقیق، شناخت نقش سرمایه اجتماعی در علایق دینی بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی واحد تهران مرکز بود. از اینرو، تحقیقی حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شد. میزان روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ 748/0 محاسبه شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، دانش ...

تحقیق حاضر با عنوان (( تاثیر تحولات اجتماعی ایران بر آثار ابراهیم حاتمی کیا ( 1389 – 1365 ) است . هدف از نگارش آن، بررسی جامعه شناختی آثار ابراهیم حاتمی‌کیا به مثابه بازتاب شرایط اجتماعی مورد تحلیل است. به همین دلیل، تحولات اجتماعی پس از انقلاب را به عنوان متغیر مستقل و آثار کارگردان نیز، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نحوه انتخاب فیلم‌ها مشورت با کارشناسان و نظر شخصی مولفان بوده است. رویکرد روش شناختی مقاله تحلیل محتوای کیفی است که بر اساس آن هفت فیلم سینمایی حاتمی‌ک ...

این پژوهش در دو بخش با هدف بررسی آسیب پذیری ناشی از زلزله بر حسب جنس و سن در میان گروههای اجتماعی شهرستان بم و شناخت انواع آسیب های اجتماعی زنان، کودکان، سالمندان و امدادگران در زلزله بم ،اهر و ورزقان تدوین شده است. روش تحقیق این پژوهش در بخش اول اسنادی و در بخش دوم توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی زنان، کودکان، امدادگران وسالمندان شهرستان های ورزقان و اهر می باشند که زلزله هایی با خسارات مالی و جانی را تجربه کرده اند. در بخش اول محقق به منظورجمع آوری اطلاعات فو ...

نامه:سرمایه اجتماعی واژه ای است که در سالهای اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی گردیده است و از این نظر دریچه تازه ای را در تحصیل و علت یابی مسائل اجتماعی گشوده است. توسعه نیازمند ابزار و لوازمی است که از مهمترین آنها می توان به داشتن سرمایه اشاره کرد. تحقیق پیش رو از منظر هدف کاربردی بوده و از منظر روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی محسوب می گردد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته بود. ابتداپرسش نامه موردنظرساخته شد و پس از پیش آزمون وانجام اصلاحات لازم وتعیین روایی وپ ...

چکیده هدف از این پژوهش بررسی نگرش دینی و وضعیت دینداری در ابعاد اعتقادی ، تجربی، مناسکی و پیامدی و همچنین بررسی رابطه بین تحصیلات ونگرش دینداری در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی مجتمع دانشگاهی ولیعصردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بود. روش: دراین تحقیق با روش پیمایش 305 نفرازدانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشدرشته های پژوهشگری علوم اجتماعی ، روزنامه نگاری و مردمشناسی باروش نمونه گیری سهمیه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات م ...
نمایه ها:
نگرش | 

این پژوهش با عنوان بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت تهران و با هدف بررسی وضعیت خانوادگی ، مدرسه ، محله زندگی ، دوستان ووضعیت فرهنگی کودکان و نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت بر روی صد پسر که بصورت تصادفی ساده و بیست و پنج دختر مددجوی کانون اصلاح و تربیت انجام شد . روش پژوهش مورد نظر توصیفی تحلیلی می باشد . یافته های این پژوهش نشان داد که دختران بیش از پسران در برابر عوامل محرک و ایجاد کننده آسیب اجتماعی شکنندگی د ...

دین یکی از عوامل سازنده‌ی کارکردهایی است که سرمایه اجتماعی نیز به نوعی آنها را داراست. افراد بر حسب دین و مذهبی که دارند ممکن است منشأ مشارکت باشند . از اینرو، هدف از اجرای این تحقیق، شناخت نقش سرمایه اجتماعی در علایق دینی بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی واحد تهران مرکز بود. از اینرو، تحقیقی حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شد. میزان روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ 748/0 محاسبه شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، دانش ...

این پژوهش با عنوان بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت تهران و با هدف بررسی وضعیت خانوادگی ، مدرسه ، محله زندگی ، دوستان ووضعیت فرهنگی کودکان و نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت بر روی صد پسر که بصورت تصادفی ساده و بیست و پنج دختر مددجوی کانون اصلاح و تربیت انجام شد . روش پژوهش مورد نظر توصیفی تحلیلی می باشد . یافته های این پژوهش نشان داد که دختران بیش از پسران در برابر عوامل محرک و ایجاد کننده آسیب اجتماعی شکنندگی د ...