عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 987

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این پژوهش عبارت از اینکه که میزان سرمایه اجتماعی در بین کارکنان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چقدر است و تا چه حد با عملکرد آنها در ارتباط است. در این راستا، سئوالات دیگری مورد بررسی قرار گرفته برای بهبود عملکرد کارکنان این سازمان به چه تدابیری جدیدی نیاز است، وضعیت سرمایه اجتماعی در بین کارکنان این سازمان چگونه است، کدامیک از ابعاد سرمایه اجتماعی در این سازمان دارای ضعف و نقص است.جامعه آماری شامل 110 نمونه است که در صندوق رفاه دانشجویان در سال 1394 ...
نمایه ها:

دین یکی از عوامل سازنده‌ی کارکردهایی است که سرمایه اجتماعی نیز به نوعی آنها را داراست. افراد بر حسب دین و مذهبی که دارند ممکن است منشأ مشارکت باشند . از اینرو، هدف از اجرای این تحقیق، شناخت نقش سرمایه اجتماعی در علایق دینی بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی واحد تهران مرکز بود. از اینرو، تحقیقی حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شد. میزان روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ 748/0 محاسبه شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، دانش ...

تحقیق حاضر با عنوان (( تاثیر تحولات اجتماعی ایران بر آثار ابراهیم حاتمی کیا ( 1389 – 1365 ) است . هدف از نگارش آن، بررسی جامعه شناختی آثار ابراهیم حاتمی‌کیا به مثابه بازتاب شرایط اجتماعی مورد تحلیل است. به همین دلیل، تحولات اجتماعی پس از انقلاب را به عنوان متغیر مستقل و آثار کارگردان نیز، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نحوه انتخاب فیلم‌ها مشورت با کارشناسان و نظر شخصی مولفان بوده است. رویکرد روش شناختی مقاله تحلیل محتوای کیفی است که بر اساس آن هفت فیلم سینمایی حاتمی‌ک ...

در حال حاضر ، رشد فزاینده مدرک گرایی و فارغ التحصیلان فاقد مهارت از دانشگاه های مختلف و نرخ بالای بیکاری کشور، مسئولان را برآن داشت تا نظامی را تحت عنوان ‹‹ نظام آموزش مهارت و فناوری ›› در هیأت دولت تصویب نمایند . با توجه به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای در سطح اجتماعی طبقه بندی و اهمیت زیادی دارد و این طرح باید توسط سه دستگاه مجری اجرا شود لذا به بسترهای سرمایه اجتماعی نیاز دارد. هدف این تحقیق بررسی سهم عوامل اجتماعی (سرمایه اجتماعی سازمانی)در اجرای موفق این نظام آموزشی ...

در این پایان نامه سعی شده است با بهره گیری از مفاهیم و اصول جامعه شناختی،بررسی اکتشافی و تحلیلی از نمایشنامه های ایرانی با تا کید بر موقعیت های اجتماعی صورت پذیرد؛مسئله اساسی در این تحقیق در ارتباط باآگاهی و شناخت از موقعیت های اجتماعی و تاثیر ساخت اجتماعی در شکل گیری موقعیت های اجتماعی مختاف در آثار نمایشی می باشد. هدف از این تحقیق تاکید بر متن نمایشنامه به عنوان بستری که امکان شناخت آثار نمایشی را بر اساس معیار های جامعه شناختی فراهم می کند و همجنین تشخیص و تشریح تفاوت های ...

نامه:سرمایه اجتماعی واژه ای است که در سالهای اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی گردیده است و از این نظر دریچه تازه ای را در تحصیل و علت یابی مسائل اجتماعی گشوده است. توسعه نیازمند ابزار و لوازمی است که از مهمترین آنها می توان به داشتن سرمایه اشاره کرد. تحقیق پیش رو از منظر هدف کاربردی بوده و از منظر روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی محسوب می گردد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته بود. ابتداپرسش نامه موردنظرساخته شد و پس از پیش آزمون وانجام اصلاحات لازم وتعیین روایی وپ ...

چکیده پایان نامه سلامت اجتماعی تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی است و زنان به عنوان نیمی‌از جمعیت کشورمان در طول مدت زمان زندگی با مشکلات عدیده‌‌ای روبرو خواهند گشت که هر کدام می‌تواند به سلامت اجتماعی او خدشه وارد کند. هدف این پژوهش بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین زنان متاهل و همتایان مجرد آنان است که سوالات مربوطه آن از تئوریهای مختلف سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و فرهنگی استخراج و مورد آزمون قرار گرفته اند. روش بررسی، تلفیقی از روش کتابخانه‌‌ای و میدانی است.در بر ...

تنوع یاریگری از دیرباز در ایران وجود داشته که با گذر زمان وتغییر شکل زندگی شاهد شیوه های جدیدی از یاریگری در این مرز و بوم می باشیم .در این راستا سعی شده است با تحلیل مردم شناختی زمینه ها و شیوه های سنتی و غیر سنتی یاریگری روستاهای داشبند و ناچیت شهرستان بوکان از شهرستان های استان آذر بایجان غربی مانند " آیین عید قربان "، "جمع آوری گیاهان خودرو خوراکی به صورت گروهی " ، "جشن بازگشت لک لک ها"،" شیر واره " "دگر یاری در امر زراعت (هَه رَه وَه ز)" و به خصوص "گروه های خودی ...

دین یکی از عوامل سازنده‌ی کارکردهایی است که سرمایه اجتماعی نیز به نوعی آنها را داراست. افراد بر حسب دین و مذهبی که دارند ممکن است منشأ مشارکت باشند . از اینرو، هدف از اجرای این تحقیق، شناخت نقش سرمایه اجتماعی در علایق دینی بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی واحد تهران مرکز بود. از اینرو، تحقیقی حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شد. میزان روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ 748/0 محاسبه شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، دانش ...