عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 72

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیان موضوع: کتاب های درسی به دلیل شیوه نگارش و رعایت سبک های برنامه درسی گوناگون از دامنه تاثیر متفاوتی برخوردار بوده و یادگیری را به شکل های متفاوتی از یادگیری طوطی وار تا یادگیری با نگرش حل مساله و تولید علم ارایه می دهند.تدوین و تالیف کتب درسی باید به شیوه ای سازمان دهی شود که به جای انتقال دانش و معلومات به ذهن دانش آموزان آن ها را در جریان یادگیری فعال قراردهند. هدف: هدف این پژوهش تحلیل محتوای درس علوم تجربی دوره راهنمایی بر اساس آموزه های سازنده گرایی است. روش تحقیق: ...

این پژوهش با عنوان بررسی میزان تأکید کتاب‌های درسی ادبیات رشته علوم‌انسانی دوره متوسطه بر تربیت هنری دانش‌آموزان انجام گرفته است. هدف کلی آن شناسایی میزان تأکید کتاب‌های ادبیات رشته علوم‌انسانی دوره متوسطه بر تربیت هنری دانش‌آموزان می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع ترکیبی (کمی و کیفی) می‌باشد و متکی بر تحلیل محتوا است. در این پژوهش دو جامعه آماری وجود دارد که عبارتند از: 1- کتاب‌های درسی ادبیات رشته علوم‌انسانی دوره متوسطه که از میان آنها سه کتاب ادبیات فارسی پایه دوم، ادبیات فارسی ...

هدف کلی این پژوهش« شناسایی میزان تاکید کتابهای ادبیات فارسی بر شاخص‌های هویت ملی- مذهبی از دیدگاه دبیران درس ادبیات دوره متوسطه» می باشد. روش پژوهش ترکیبی(کیفی و کمی) مبتنی بر تحلیل محتوا و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را نه جلد کتاب درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه و دبیران ادبیات دوره متوسطه شهر همدان تشکیل می دهد. حجم نمونه پژوهش در بخش کتابهای درسی ادبیات فارسی، برابر با جامعه و در بخش دبیران ادبیات فارسی برابر 109 نفر دبیر ادبیات فارسی شهر همدان که با روش تصادفی انتخاب شد ...

کتاب های درسی به دلیل شیوه نگارش و رعایت سبک های برنامه درسی گوناگون از دامنه تاثیر متفاوتی برخوردار بوده و یادگیری را به شکل های متفاوتی از یادگیری طوطی وار تا یادگیری با نگرش حل مساله و تولید علم ارایه می دهند.تدوین و تالیف کتب درسی باید به شیوه ای سازمان دهی شود که به جای انتقال دانش و معلومات به ذهن دانش آموزان آن ها را در جریان یادگیری فعال قراردهند. هدف: هدف این پژوهش تحلیل محتوای درس علوم تجربی دوره راهنمایی بر اساس آموزه های سازنده گرایی است. روش انجام پژوهش، تحليل ...

هدف از این پژوهش، تعیین میزان تأثیر آموزش فناوری‌نانو در درس علوم پایه پنجم ابتدایی شهر کرمانشاه است. روش تحقیق، آزمایشی بوده و بصورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه می‌باشد. همچنین از آزمون پیشرفت تحصیلی برای تعیین میزان یادگیری دانش‌آموزان بهره برده‌ایم. نوع تحقیق، کاربردی است. از روش کوواریانس یا ancova برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده. که جهت این کار از ابزار spss کمک گرفته‌ایم. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی در ناحیه یک کرمانشاه. که در این میان ...

هدف: بررسی میزان تأکید کتابهای ادبیات رشته علوم‌انسانی دوره متوسطه بر تربیت هنری دانش‌آموزان بیان مسأله: تا چه حد کتابهای ادبیات رشته علوم‌انسانی دوره متوسطه بر تربیت هنری دانش‌آموزان تأکید دارند. روش تحقیق روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) و مبتنی بر تحلیل محتوا می‌باشد. در این پژوهش جامعه آماری شامل کتابهای درسی ادبیات پایه دوم و سوم و کتاب آرایه‌های ادبی پایه سوم متوسطه و کلیه دبیران ادبیات فارسی دوره متوسطه که در سال تحصیلی 90-1389 در شهرستان بیجار به ...

الگو گرایی یکی از مهمترین روشهای تربیتی اسلام می باشد که از دیدگاه قرآن، علم و دین نیز دلایل متقنی برای این رویکرد وجود دارد. از طرفی درعصر فعلی که معروف به عصر پست مدرن می باشد با نفی فراروایت ها،و مخالفت با عقلگرایی، دین(بعنوان یک فراروایت) به نوعی کنار گذاشته می شود و در نظام تربیتی غرب، نسبیت گرایی و کثرتگرایی حرف اول را می زند.عنوان این پژوهش"بررسی و تبیین جایگاه رویکرد الگویی در نظام تربیتی غرب و اسلام"می باشد.از یک طرف،دیدگاه نظام تربیتی اسلام و ازسوی دیگردیدگاههای ترب ...

بیان موضوع: کتاب های درسی به دلیل شیوه نگارش و رعایت سبک های برنامه درسی گوناگون از دامنه تاثیر متفاوتی برخوردار بوده و یادگیری را به شکل های متفاوتی از یادگیری طوطی وار تا یادگیری با نگرش حل مساله و تولید علم ارایه می دهند.تدوین و تالیف کتب درسی باید به شیوه ای سازمان دهی شود که به جای انتقال دانش و معلومات به ذهن دانش آموزان آن ها را در جریان یادگیری فعال قراردهند. هدف: هدف این پژوهش تحلیل محتوای درس علوم تجربی دوره راهنمایی بر اساس آموزه های سازنده گرایی است. روش تحقیق: ...

هدف پژوهش: در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا ضمن بیان مفهوم آموزش چند فرهنگی، وضعیت آموزش چند فرهنگی در مدارس ابتدایی شهر سنندج بررسی گردد که در این راستا میزان توجه محتوای کتاب های آموزشی مدارس ابتدایی به مفاهیم آموزش چند فرهنگی، میزان انطباق اهداف دوره ابتدایی با مولفه های آموزش چند فرهنگی ، میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق : این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری جهت بررسی س ...