عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی روان‌درمانی گروهی بر اساس نظریه منابع تکوین خود، بر عزت‌نفس، شادکامی و سلامت روانی زوجین نابارور و بارور دارای مشکل زناشویی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را زوجین نابارور مراجعه کننده از شهرستان پارس آباد به مراکز درمان ناباروری بیمارستان الزهراء تبریز و موسسه درمان ناباروری رویان تهران و زوجین بارور مراجعه کننده به مراکز ارائه خدمات روانشناختی آن شهرستان تشکیل دادند. ابتدا لیستی از نمونه مورد مطالعه به صورت در دسترس انتخاب شد، سپس زوجینی ک ...

ژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی خانواده‏درمانی شناختی-رفتاری بر اضطراب کودکان، عملکرد خانواده و شیوه فرزندپروری مادران اجرا شد. روش: در یک مطالعه شبه آزمایشی، پس از غربالگری از 120 دختر 10 و 11 ساله یک مرکز آموزشی با استفاده از مقیاس اضطراب کودک اسپنس (SCAS)-فرم کودکان، 24 کودک که نمره اضطراب آنها بالاتر از نقطه برش بود، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. مادران آنها نیز مقیاس اضطراب اسپنس-فرم والدین و همچنین ابزار سنجش خانواده ...

رضایت زناشویی به عنوان خشنودی و رضایت اشخاص از زندگی زناشویی تعریف می شود. عوامل بسیاری در رضایت زناشویی موثر هستند. از جمله عوامل دموگرافیک، عوامل رابطه ای و عوامل فردی. از جمله عوامل فردی موثر، الگوهای ارتباطی، تمایزیافتگی، سبک های دلبستگی و سبک های دفاعی افراد است. در ژ‍وهش حاضر، رابطه میان الگوهای ارتباطی، تمایزیافتگی، سبک های دلبستگی و سبک های دفاعی با رضایت زناشویی درزنان و مردان متاهل مورد بررسی قرار گرفته است. جهت این بررسی 48مرد و 76 زن متاهل(124نفر) شاغل دارای 15-2 ...

هدف پژوهش: « مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی فرزندانی که والدینشان ازدواج مجدد کرده اند با خانواده های عادی و تک والدینی» می باشد. روش: در این تحقیق که از نوع علی- مقایسه ای می باشد از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان قرچک ، تعداد 84 نفر دانش آموز دارای خانواده ازدواج مجدد و تعداد 68 نفر دانش آموز دارای خانواده تک والدینی ، شناسایی شد که همه آنها در تحقیق شرکت داده شد و تعداد 84 نفر دانش آموز دارای خانواده عادی از دو دبیرستان به صورت تصادفی واز هر دبیرستان 42 نفر، همتاسا ...

چکیده مقدمه:پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد روانشناختی، شناختی و عملکرد خانوادگی والدین فرزندان مبتلا به سرطان و والدین کودکان عادی اجرا شد. روش: در یک بررسی علی-مقایسه ای ،100 نفر از والدین کودکان مبتلا به سرطان در بیمارستان کودکان سرطانی محک،(50 مادر-50 پدر) و 100 نفر از والدین فرزندان عادی،(50 مادر-50پدر) در شرایط سنی و اجتماعی مشابه، انتخاب شده و طی 2 جلسه2ساعته،وپس از توضیحات لازم و با رضایت کامل،اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نمودند. برای دستیابی به هدف پژوهش،از سیاهه اف ...
نمایه ها:
سرطان | 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد روانشناختی، شناختی و عملکرد خانوادگی والدین فرزندان مبتلا به سرطان و والدین کودکان عادی اجرا شد. در یک بررسی علی-مقایسه ای ،100 نفر از والدین کودکان مبتلا به سرطان در بیمارستان کودکان سرطانی محک،(50 مادر-50 پدر) و 100 نفر از والدین فرزندان عادی،(50 مادر-50پدر) در شرایط سنی و اجتماعی مشابه، انتخاب شده و طی 2 جلسه2ساعته،وپس از توضیحات لازم و با رضایت کامل،اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نمودند. برای دستیابی به هدف پژوهش،از سیاهه افسردگی بک، سیاهه اضط ...

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير آموزش مهارت هاي مقابله اي بر توانمند سازي رواني و بهبود كيفيت زندگي زنان سرپرست خانواده انجام شده است . روش: اين مطالعه از نوع آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل است . گروه نمونه اين پژوهش متشكل از 40 زن سرپرست خانواده است كه بر اساس نمره پرسشنامه سلامت عمومي، راهبردهاي مقابله اي و كيفيت زندگي انتخاب شدند. از اين افراد به طور تصادفي20 نفر در گروه كنترل 20 نفر در گروه آزمايش قرار گرفتند . گروه آزمايش در طي 8جلسه 2 ساعته ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در تبیین رابطه بین کمال‌گرایی مثبت (انطباقی) و منفی (غیرانطباقی) با سبک‌های هویت، در گروه نمونه‌ای با حجم 300 دانشجوی دختر دانشگاههای دولتی تهران (با دامنه سنی18- 25 سال) که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند، انجام شد. ابزار پژوهش مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی (تری شورت، اوونز، اسلید و دیوی، 1995)، پرسشنامه طرحواره یانگ- فرم کوتاه (یانگ، 1998) و پرسشنامه سبک هویت (برزنسکی، 1989) بود. یافته‌های ...

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گلاسر بر کاهش اضطراب حالت- صفت زنان در سه ماهه سوم بارداری بود. روش: جامعه آماری این پژوهش عبارت بودند از تمامی زنان بارداری می باشد که در سه ماه آخر بارداری بوده و در سال 93-92 به بیمارستان بسکی گنبد کاووس مراجعه کرده بودند. در این پژوهش با روش نمونه گیری در دسترس 40 زن باردار انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار های مورد استفاده در پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه سنجش اض ...