عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در جهان پیشرفته کنونی کار یکی از عوامل کلیدی توسعه محسوب می شود و کشورهایی که دچار عارضه کم کاری یا تنبلی هستند از کاروان پیشرفت و توسعه عقب خواهند ماند. امروزه کار اعم از کار فکری یا جسمی دارای جایگاه ویژه اقتصادی بوده و به نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه بی بدیل نگریسته می شود. "بنابر یک گزارش بین المللی پیشرفت یک کشور با فرهنگ کار مردمانش رابطه مستقیمی دارد. اگر سنگاپور در هر سال فقط معادل 100 میلیارد دلار نرم افزار می فروشد و اگر مردم ژاپن تنها 800 میلیارد دلار در حساب ها ...

هدف این تحقیق بررسی تاثیر فضای سایبر بر فرهنگ‌پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بوده است. نوع تحقیق، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد گرمسار در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 750 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 254 نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه اطلاعات فردی دان ...

تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به مواد صنعتی و شیمیایی واستفاده از قرصهای روان گردان، تهدیدی جدی است که جوامع امروز را با بحران مواجه کرده است.در سالهای اخیر گسترش اعتیاد و شیوع انواع مواد مخدر در کشور به مرحله یی بحرانی وحاد رسیده و طبقات مختلف جامعه را گرفتارکرده است و ترجیح می دهند به جای استفاده از مواد مخدر سنتی مانند تریاک، موادشیمیایی وصنعتی ماننداکستازی مصرف کنند. هدف از این پژوهش بررسی علل تغییر الگوی مصرف مخدر از مواد سنتی به صنعتی در شهر گرمسار در سال 1392می با ...

هدف این تحقیق بررسی جامعه شناختی نشاط اجتماعی دربین شهروندان سمنان است. روش تحقیق اسنادی و پیمایشی و روش گردآوری آن اطلاعات کتابخانه ای و میدانی با استفاده از فیش برداری و پرسشنامه است جامعه آماری این تحقیق شامل افراد 15 تا 65 سال ساکن شهر سمنان است و حجم نمونه تحقیق 386 نفر می‌باشد که در دو سطح توصیفی و تحلیلی انجام شده و برای تحلیل عوامل مرتبط با نشاط اجتماعی از آزمون‌های ناپارامتریU مان وایتنی، ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته‌ها بیانگر متوسط بودن نشا ...

رویکرد به گردگشگری امروزه در اقتصاد جهانی به عنوان یک پارامتر بسیار مهم در روند پویایی اقتصاد محلی می باشد. توسعه صنعت گردشگری که اقتصاددانان آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و روبه رشد بعد از صنعت نفت و خودروسازی می دانند به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر کشور مطرح می گرددد. یکی از مهم ترین منابع و جاذبه های گردشگری در جهان گردشگری تاریخی است که ایران با دارا بودن جاذبه های تاریخی بی نظیر که تعدادی از آنها در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند از موقعیت ممتازی در این زمینه برخ ...

تنوع در نيروي کار، يکي از محتمل ترين اتفاق هايي است که در آينده سازمان نقش خواهد داشت. اين مسئله در ايران به خاطر دلايل متفاوتي، چون وجود ريشه هاي قومي فراوان، مهاجرت افراد بومي از روستاها به شهرهاي صنعتي و شکل گيري ساختارهاي سازماني فرا منطقه اي، به صورت روشني فراگيرتر خواهد بود. از مهمترين اهداف مديريت، يکي بودن جهت هدف هاي فردي و سازماني است. اين مهم به دست نمي آيد مگر آنکه مدير به تفاوت هاي فردي تک تک کارکنان به چشم يک فاکتور مهم نگاه کند. هرگاه مدير، عينکي اين چنين بر چش ...

جراحی زیبایی یکی از مسائل مهم در حوزه پزشکی- فرهنگی و یکی از موضوعات مورد بررسی در جامعه شناسی بدن است. با عنایت به اینکه جراحی زیبایی در جامعه ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته است، هدف اصلی این تحقیق: بررسی و شناخت تأثیر محصولات فرهنگی جهانی شدن بر جراحی زیبایی در بین جوانان است. در این تحقیق پس از تعریف مسئله، اهمیت و اهداف، به شرح ادبیات تحقیق و نظریه هایی در خصوص موضوع تحقیق پرداخته شد و در بخش چارچوب نظری از نظریه پردازانی چون مانوئل کاستلز، پیر بوردیو، آنتونی گیدنز، ...

پاسخ به این پرسش که" چه عواملی مانع توسعه گردشگری مناطق مرزی به خصوص استان سیستان و بلوچستان موثر هستند؟" زمینه اجرای این پژوهش را فراهم اورد. عوامل اقلیمی در شمال و جنوب استان، نقش امنیت به لحاظ مشاهده عینی و روانی در جلب گردشگر،نبود زیرساختهای اقامتی و حمل ونقل، عدم سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در منطقه از جمله متغیرهای توضیحی هستندکه به گمان محقق میتوانستند موجب تأثیر بر گردشگری استان سیستان و بلوچستان ) متغیر وابسته (شوند. آزمون پایایی پرسشنامه از نوع آلفای کرونباخ و بمنظو ...

آموزش لغات یکی از مهم ترین جنبه های آموزش زبان است. یک راه برای اینکه بتوان آموزش لغات را به صورت امری شخصی و عملی دراورد استفاده از دفترچه لغات است. این کار به زبان آموزان کمک می کند تا لغات جدید را بهتر به یاد بیاورند. هدف این تحقیق این است که تاثیر نگهداری و استفاده از دفترچه لغات را بر به خاطر آوردن لغات برای زبان آموزان سطح متوسط مورد آزمایش قرار دهد. سوال تحقیق بر این فرض استوار است که نگهداری و استفاده از دفترچه لغات می تواند به خاطر آوردن لغات زبان آموزان سطح متوسط را ...