عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1103

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صنعتی‌سازی روستایی راهبردی است که ابزارهای مناسب برای متنوع‌سازی اقتصاد روستایی را فراهم می‌آورد که با ایجاد اشتغال و افزایش و توزیع متعادل‌تر درآمدها، سطح زندگی روستاییان را بهبود بخشیده، زمینه دستیابی به توسعه پایدار روستایی را فراهم می‌سازد. با توجه به نیاز شدید جوامع بشری به مواد غذایی باید ضمن بالا بردن عملکرد مواد، از اتلاف آن جلوگیری نمود که ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی می‌تواند راه‌کاری مناسب برای جلوگیری از ضایعات و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی باشد. اولو ...

حجم یکی از خواص فیزیکی محصولات کشاورزی است که در تحقیقات، صنعت و بازار عرضه‌ی محصول مورد توجه قرار می‌گیرد. به دلیل شکل هندسی ناهمگون اغلب محصولات کشاورزی، محاسبه‌ی حجم آن‌ها به روش‌های ساده‌ی هندسی چندان دقیق نیست. هدف از این تحقیق، یافتن روشی مناسب برای برآورد حجم محصولات کشاورزی با استفاده از پردازش تصویر است که دارای دقت و سرعت قابل قبول بوده و قابلیت به کارگیری در سیستم‌های بلادرنگ جداسازی محصولات کشاورزی را داشته باشد. در این روش جسم به المان‌های فرضی با سطح مقطع ثابت ت ...

هدف مطالعه حاضر آسیب شناسی ابعادآموزشی هنرستان های کشاورزی دواستان همدان وکردستان است که مسائل و مشکلات آموزشی این هنرستان ها براساس عناصر نظام آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق ترکیبی (Mixed Methodology) است که در آن تلفیقی از روش های کمی و کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را سه گروه 1-مدیران و معلمان 2- هنرجویان 3- دانش آموختگان هنرستان های کشاورزی تشکیل می‏دهند که تعداد کل آن ها به ترتیب 78، 291 و 100 نفر دانش آموخته برای هر سال تحصیلی بوده ...

تحقیق حاضر با هدف "تدوین شاخص‌هایی برای شناسایی تعاونی‌های موفق کشاورزی" سعی دارد در راستای شناسایی تعاونی‌های موفق کشاورزی قدم مثبتی بردارد. اگر چه سنجش اثر بخشی و موفقیت سازمان‌ها امری پیچیده است و هیچ متغیری را نمی‌توان به عنوان شاخص صد‌ در‌صد در تعیین اثر بخشی و موفقیت سازمان‌ها معرفی نمود، با این وجود این تحقیق بر مبنای روش پژوهشی، کاربردی و از نوع توصیفی و کمی - کیفی طراحی گردیده است. تحقیق حاضر در چند مرحله کتابخانه ای، روش دلفی برای تدوین شاخص‌های شناسایی تعاونی‌های م ...

طرح تجهیزو نوسازی اراضی کشاورزی یکی از طرحهای اساسی و راهبردی بخش کشاورزی بوده که هدف از اجرای آن کاهش هزینه های تولید و افزایش در آمد کشاورزان در اراضی کشاورزی می باشداین تحقیق با هدف، ارزیابی عملکرد طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی از نظر شاخصهای اقتصادی ، اجتماعی ،فنی و عملکردی و زیست محیطی در اراضی کشاورزی روستای خردمند از توابع شهرستان ملایر واقع در استان همدان انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی ‌ تحلیلی است که برای گردآوری داده ها از روش های میدانی و اسنادی استفاده شد. ...

هدف مطالعه حاضر امکان سنجی طرح هوشمندسازی هنرستان‌های کشاورزی دو استان لرستان و کرمانشاه است، که امکانات و شرایط حاکم بر این هنرستان‌ها از نظر سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شرایط مالی و محیط یاددهی و یادگیری برای اجرایی شدن این طرح مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق ترکیبی (Mixed Methodology) است که در آن تلفیقی از روش های کمی و کیفی مورد استفاده قرار گفته است. جامعه آماری این تحقیق را سه گروه 1-مدیران 2- هنرجویان 3- مربیان هنرستان های کشاورزی تشکیل می‏دهند که تعداد کل آن ها به ترتیب ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پایداری کشاورزی در شهرستان کرمانشاه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق که به صورت پیمایشی انجام شده است عبارتند از مجموعه گندمکاران آبی که در شهرستان کرمانشاه به کشاورزی اشتغال دارند و از این تعداد 300 نفر از طریق نمونه گیری انتخاب شده‌اند. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است اما در کنار پرسشنامه از تکنیک مصاحبه نیز استفاده شده است. دقت شاخص‌ها و گویه‌ها در پرسشنامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تائید قرار گرفته است. ...

تجاری‌سازی یکی از لازمه‌های اصلی رشد اقتصادی در جوامع مختلف است. تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع تجاری‌سازی دانش و تحقیقات کشاورزی در استان‌های کرمانشاه و همدان انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌‌ها پیمایشی و از لحاظ روش تحلیل داده‌ها، از نوع تحقیقات توصیفی (غیر‌آزمایشی) می‌‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 170 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه‌های بوعلی سینا و رازی می‌باشد که با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، در این پژوهش از روش ...

توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با توجه به استفاده از امکانات و قابلیت‌های موجود در روستاها، نقش موثری در توسعه روستایی ایفا می‌کند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی موانع و ارائه راهکارهای توسعه واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی، با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 105 نفر از مالکان واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی شهرستان بهار بوده که به دلیل محدود بودن آن‌ها نمونه‌گیری به صورت سرشماری انجام شده است. روایی پرسشنامه مورد تایید متخصصان و کارشناسان قرار گ ...