عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش محتوای درسی و فرادرسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد در راستای تأمین مهارت کارآفرینی دانش‌آموختگان از نظر دانشجویان سال آخر می‌‌باشد. بر این اساس، جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان سال آخر رشته تربیت بدنی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی کشور که تعداد آنها 89 نفر می‌باشد. با توجه به محدودیت جامعه آماری تحقیق، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری مورد آزمون است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ پیمای ...

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت برنامه تربیت بدنی مقطع پیش دبستانی در مهدکودک ها و مدارس دولتی شهر تهران است. این تحقیق از نوع توصیفی بوده و با تقسیم بندی شهر تهران به پنج منطقه جغرافیایی، تعداد 372 مدیر و مربی از 186 مرکز پیش دبستانی از بین 1605 مرکز پیش دبستانی تهران به صورت نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شده بوده است که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 83 صدم سنجیده شد.نشان داد که 30/ 24 درصد مدیران و مربیان، میزان ام ...

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی در اداره تربیت بدنی و هیئتهای ورزشی شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان اداره تربیت بدنی و هیئتهای ورزشی شهر اصفهان در سال 1389 (222نفر)بود. تعیین حجم نمونه بوسیله جدول کرجیس و مورگان(1970) 140 نفر بود اما پرسشنامه های کامل شده و برگشتی 128 عدد بود. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری استفاده شد.ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش بر اساس مدل نون ...

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین عوامل انگیزشی بهداشتی با رضایت شغلی معلمان تر بیت بدنی استان ایلام به روش همبستگی و به شیوه میدانی انجام شد جامعه آماری شامل تمامی معلمان تربیت بدنی استان ایلام بود(N=280) که تعداد 162 نفر از آنان به صورت نمونه گیری طبقه ای - تصادفی براساس جدول کرجسای و مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی ( JDI ( ویسوکی و کروم( 1991) که اعتبار آن 86 .0 به دست آمد و پرسشنامه عوامل انگیزشی بهداشتی دانت ...

جامعه پژوهش را 600 نفر از بانوان متقاضی ورود به مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تشکیل می دهند که نمره قبولی در آزمون تئوری فراگیر را کسب کرده بودند .از این تعداد 233 نفراز بانوان بصورت تصادفی با میانگین سنی (6/093±27/11) سال ، قد (533/8±161/09) سانتیمتر ، وزن (9/34 ± 58/9) کیلوگرم انتخاب شدند. در این پژوهش که از نوع کاربردی به روش همبستگی توصیفی انجام شد ، اندازه گیری آنتروپومتری و ترکیب بدنی در مورد هریک از آزمودنی ها انجام شد، .ناهنجاری های لوردوز و کیفوز ب ...

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(ITC) و اثربخشی سازمانی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های منتخب تهران بود که با روش تحقیق همبستگی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری را کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های منتخب تهران تشکیل می دادند. 114 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه محقق ساخته کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (0/72=α) و پرسشنامه اثربخشی حمیدی(0/76= ...

برخلاف گسترش روزافزون فرآیندهای مکانیزه و خودکار، اختلالات اسکلتی– عضلانی مرتبط با کار یکی از عمده ترین عوامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها و آسیبهای انسانی نیروی کار و یکی از بزرگترین معضلات بهداشت شغلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می آید. این اختلالات در اثر تخریب و آسیب تجمعی بافتهای دستگاه اسکلتی– عضلانی طی ماهها وسالها مواجهه با عوامل استرس زای بیومکانیکی و روانی- اجتماعی در محیط کار رخ می دهند. یکی از مهمترین عوامل موثر در بروز این اختلالات چند ...

اگرچه اثرات مفید فعالیت و حرکات ورزشی برکسی پوشیده نیست، لیکن مشاهده شده است که انجام حرکات غلط در زمان اجرای تمرینات ورزشی، آسیب‌هایی را به همراه دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که قابلیت بالقوه خطرناک این حرکات می‌تواند ساختار آناتومیکی و ساختار اسکلتی بدن را تهدید کند و بر گروههای مختلف سنی اثرات منفی داشته باشد. با پذیرش این اصل که از ضرورتهای یک فعالیت بدنی، توجه به ویژگیهای فردی اجراکننده و شیوه‌های اجرای حرکت و تطبیق حرکت با ساختار بدن و قوانین فیزیکی حاکم بر این تمرینات می- ...

توجه به اهمیت رشد کودکان در سنین قبل از دبستان، رشد ادراکی- حرکتی مناسب می تواند باعث پیشرفت در قوه ادراک و حرکت در سنین دبستان و حتی بعد از آن شود. هدف از این پژوهش، تاثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر رشد مهارت‌های ادراکی- حرکتی درشت کودکان 4 تا 6 ساله بود. به این منظور30 نفر کودک به صورت تصادفی از جامعه آماری به روش همگن-سازی انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی کاربردی است که به صورت میدانی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، بین دو گروه کنترل و آزمایش انجام گرفت. بعد از ...