عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 162

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صرف نظر از نوع ،اندازه وساختار سازمان ها ،آن هابرای موفقیت نیاز به استقراریک چارچوب مدیریتی مناسب دارند. درسال های اخیر مدل های مختلف سرآمدی به عنوان چارچوب های مدیریتی در سازمان ها مطرح شده است،که در این میان مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM از توجه واستقبال بیشتری توسط سازمان های دولتی وشرکت های بخش خصوصی در کشور های مختلف برخوردار است . مدل تعالی EFQM یک ابزار عملی وتشخیصی است که یاری گر ومدد سازمان هاست . رویکرد مدل EFQM استفاده موثر از فرآیندخود ارزیابی در راستای ...

مساله‌ی اصلی‌ تحقیق حاضر این است که بدانیم ((چه عواملی اثر بخشی مدیریت دانش را در ماديران تحت تأثیر قرار میدهد؟)) در تحقیق حاضر روابط پیچیده‌ی بین قابلیتهای فرایندی و زیر ساختی مدیریت دانش و اثرات تعدیل‌کننده‌ی این عوامل بر اثر بخشی مدیریت دانش را بررسی‌ می‌نماید. در این پژوهش، روش تحقیق از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، کارکنان ماديران به تعداد ۳۶۴ نفر می‌باشد که بر اساس فرمول حجم نمونه برای جوامع محدود، تعداد ۱۸۲ نفر از جامعه‌ی آماری به صورت تصادفی‌ طبقه‌ای ان ...

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوین است که نقش بسیار مهمتری را نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها ایفا می کند. امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان مفهوم سرمایه اجتماعی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوند ها و ارتباطات اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزشی اشاره دارد، و با خلق هنجار ها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست داده و پیمودن راه ها ...

یکی از نیازهای غیر قابل اجتناب انسانها، نیاز به موادغذایی می باشد که در این زمینه محصولات لبنی یه خاطر ویژگیهای منحصر بفرد در رشد و سلامت جامعه، جایگاه ویژه ای در سبد غذایی خانوار دارد.در جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای متعددی در زمینه تولید و توزیع مواد لبنی فعالیت دارد که برابر مطالعات انجام شده صنایع شیر ایران "پگاه" در ردیف 100 شرکت برتر قرار دارد.با توجه به نقش و اهمیت تدوین استراتژی و میزان اثر آن بر موفقیت های شرکتهای تجاری در بازار رقابتی، در صورتی که هلدینگ پگاه بخواهد ...

با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیتهای سازمان درآمده است، به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمانها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود بیان می شود. از طرفی پیشرفت ارتباطات، تکامل عصراطلاعات و ظهور ابزارهای جدید ارتباطاتی، سازمانها را با انبوهی از مشتریان متفاوت، و آنها را با گزینه های انتخابی بسیاری مواجه ساخته است که نتیجه آن اختیار بیشتر مشتریان و بی ثباتی بازار است. در این میان اند ...

در تحقیق حاضر با بررسی و مقایسه عملکرد شعبات و نمایندگی‌های شرکت بیمه معلم در رابطه با عناصر هشتگانه مدیریت یکپارچه خدمات از دیدگاه مشتریان پرداخته شده است. که در نهایت نتایج حاصله حاکی از آن است که در شعبات و نمایندگی‌های شرکت بیمه معلم بین عملکرد شعبات و نمایندگی‌ها و هر یک از عناصر هشتگانه مدیریت یکپارچه خدمات از دیدگاه مشتریان انطباق وجود دارد. ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير مديريت ذهن منابع انساني بر بالندگی سازماني، از طريق متغير واسط فرهنگ سازماني است. بر اين اساس کارمندان اداره نوسازي و تجهيز مدارس استان خراسان رضوي به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند و با احتساب جامعه آماری140 نفر، تعداد 100 نمونه از طريق نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- همبستگی می‌باشد. همچنین براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه (با تعيين روايي و پايايي) ...

در صورت اجرای مناسب مدیریت ریسک ، پروژه اي موفق می شود كه در چارچوب زمان و بودجه تعيين شده و كاركرد موردنظر تكميل شده باشد و انتظارات مديريت عالي و كاربر يا كارفرما را تأمين كند. یکی از راههای کسب مزیت رقابتی پایدار، تاکید و توجه بر یادگیری مستمر کارکنان سازمان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است و به نظر می‌رسد که توجه و عطف به سازمان یادگیرنده، می تواند سازمان را از هر جهت در محیط متلاطم کنونی، بیمه و تضمین کند تا سازمان بهتر در برابر تغییرات، واکنش و انعطا ...

این تحقیق رابطه بین توانمندسازهای مدیریت دانش و ذخیره دانش سازمانی را بررسی می کند. مدل لی و چوی برای بررسی تواناسازها در دو نگرش فنی و اجتماعی استفاده شده است. در نگرش اجتماعی، تواناسازهای مدیریت دانش شامل فرهنگ سازمانی (همکاری، اعتماد، یادگیری ) وساختار سازمانی ( تمرکز و رسمیت) و مهارتهایT شکل افراد می باشند و در نگرش فنی، فناوری اطلاعات به عنوان تواناساز مدیریت دانش می باشد. تحقیق حاضر 124 نفر از کارکنان و مدیران ستاد مبارزه با مواد مخدر را که به صورت تصادفی انتخاب شده ا ...