عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طی دو دهه اخیر، خصوصی سازی از مهمترین برنامه دولتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی است. در ایران نیز خصوصی سازی بعنوان یکی از سیاستهای اقتصادی مهم جهت رسیدن به کارآیی بالاتر در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده طی سالهای 82 تا 89 می باشد. به منظور آزمون این موضوع، شرکتهای خصوصی شده در سال 1385 طبق لیست سازمان خصوصی سازی به عنوان جامعه تحقیق تعیین و با استفاده ا ...

به لحاظ با اهمیت بودن تاثیر وجود سازوکارهای لازم و دستیابی به کیفیت مطلوب سود، اکثر جوامع تلاشهایی را برای فراهم کردن این سازوکارها انجام داده اند. از جمله این سازوکارها، وجود نظام راهبری مناسب در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی ارتباط ساختار مالکیت (بعنوان یکی از مهمترین سازوکارهای حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سوال اصلی تحقیق این است که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و کیفیت سود شرکتها وجود دارد. ...

يكي از مسائل اصلي هر سازمان توليدي ، مسأله رضايت سهامداران و چگونگي تحقق اين امر مي باشد. همچنين کشورها براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي نياز به سرمايه گذاري دارند و شرط لازم براي سرمايه گذاري پس انداز است. در واقع فرض بر اين است که لازمه رشد اقتصادي پس انداز است که بايد به سرمايه گذاري تبديل شده و به دنبال خود افزايش توليد و رشد اقتصادي را به بارآورد. در شرايط کنوني افراد جهت سرمايه گذاري دو گزينه را پيش روي دارند: يکي سرمايه گذاري در بانکها و گزينه ديگر سرمايه گذاري در باز ...

در این پایان‌نامه، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی ایران و چگونگی روابط بلند‌مدت میان متغیرهای مرتبط با بازار پول و بازار سرمایه پرداخته شده است. فرضیه اصلی، تاثیر متغیرهای سیاست پولی برفعالیت بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. متغیرهای مرتبط با سیاست پولی، سه متغیر حجم اوراق مشارکت منتشره، حجم نقدینگی و نرخ بهره در نظر گرفته شدند، که با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در حوزه‌های اقتصادی، متغیرهای مناسبی جهت توضیح و چگونگی عملکرد سیاستهای ...

در دنیای امروز که در واقع رقابت اصلی کشورها در بخش اقتصادی متمرکز شده و همچنین آئینه تمام نمای اقتصاد هر کشور یعنی بازار سرمایه آن نشان دهنده رشد و رکود اقتصادی و متعاقب آن قدرت و ضعف هر کشور می‌باشد، لذا بررسی این موتور اقتصاد از جهات مختلف علمی همواره در صدر پژوهش‌های بخش مالی و حسابداری هر کشور قرار گرفته است. در کشور ما بخش تازه شکل گرفته‌ای که فعالیت اصلی آن در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد عبارت است از صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری. این نهاد جدید از ابتدای سال 1387 تشک ...

در این تحقیق، رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه‌های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد؟. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. تعداد 104 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند که طی دوره‌ی زمان ...

طبق مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تنها عامل ریسک که سرمایه‌گذاران، باید در تصمیم‌گیری‌های خود منظور کنند، ریسک سیستماتیک (بتا) می‌باشد. تحقیقات متعدد نشان داده است که ریسک بازار (بتا)، تنها عامل ریسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نبوده و سایر عوامل ریسک غیر از بتا نیز وجود دارد. این تحقیق، به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهای اساسی حسابداری، به‌منظور آگاهی‌دادن درباره ریسکی که در هزینه حقوق صاحبان سهام لحاظ می‌شود، پرداخته است. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، معیار ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر چرخه عمر واحد تجاری روی مربوط بودن ارزش عوامل ریسک است. نظریه چرخه عمر بیان می‌کند که واحد تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر، دارای خصوصیات ریسک متفاوت است و ارزش‌گذاری معیارهای واحد تجاری از سوی بازار سرمایه، به اهمیت نسبی آن معیارها برای واحد تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر بستگی دارد. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های غیر مالی بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1382 تا 1388 می‌باشد که سال مالی آن‌ها منتهی به 29 اسفند است. ابتدا واحدهای تجاری عضو جامعه آما ...

سرمایه‌گذاران برای بدست آوردن بازدهی مناسب و دوری از ریسک در بازار سرمایه، اقدام به تشکیل پرتفوی می‌نمایند. برای تعیین این پرتفوی می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده نمود. یکی از این روش‌ها استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، در بین همه شرکت‌های غیر‌مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1384 تا 1388 که سال مالی آن‌ها به 29 اسفند منتهی می‌باشد، اقدام به تشکیل پرتفوی از سهام شده است. در این تحقیق برای ...