عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 305

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انجام رفتارهای تخریب گرایانه توسط دانش آموزان از جمله کشیدن نقاشی روی صندلی‌ها و نوشتن بر روی دیوار و شکستن شیشه‌ها و قفل کلاس‌ها و ... گویای این واقعیت است که این رفتارها در بلند مدت می‌تواند سبب فرسوده شدن ساختمان‌ها، از بین رفتن وسایل و امکانات آموزشی برای مدرسه گردد و از آثار آن پایین آمدن کیفیت تدریس، ایجاد اختلال در یادگیری و عدم انگیزه در دانش آموزان گردد و ادامه رفتارهای تخریب گرایانه دانش آموزان می‌تواند هزینه گزافی را بر سیستم آموزشی کشور وارد نموده و به جای این که ...

سرمایه اجتماعی مفهومی جدید، پیچیده و مهم در علوم اجتماعی است که امروزه به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های رشد و توسعه در هر نظام اجتماعی مطرح است؛ شرط لازم برای پیشرفت جامعه، توسعه همه جانبه، ایجاد روابط گرم و صمیمی، گسترش انسجام و همبستگی اجتماعی و بسط مشارکت اجتماعی، اعتماد متقابل فرد، جامعه و دولت (سرمایه اجتماعی) است، که متاسفانه در کشورهای در حال توسعه ، کمتر به این مقوله توجه می شود.معمولا اقسام سرمایه را به سرمایه فیزیکی، انسانی، فرهنگی واجتماعی تقسیم می کنند که هریک ش ...

در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر روی وجدان کار وانظباط اجتماعی کارکنان شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است که هدف و تاکید بیشتر بر روی عوامل اقتصادی از جمله تورم ویارانه بر روی این متغیر های وابسته بوده است. به همین منظور با استفاده از الگوی معادلات خطی در نرم افزارهای Spss, Eviewsتاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. در این سیستم از 8 معادله خطی برای تبین رفتار عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر روی وجدان کاری و انضباظ اجتماعی استفاده شده است. پس از تع ...

امروزه در کنار سرمایه های انسانی ، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار می گیرد. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل ، موجب تحقق اهداف اعضا می شود. سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می ...

این پژوهش برآن است تا اکولوژی اجتماعی شهر مشهد و منطقه مطالعه موردی را بر اساس شاخص های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی و تحلیل فضایی قرار دهد ؛ تا به اثبات یا رد فرضیات مطرح شده دست یابد. و به وجود یا عدم وجود تحرکات اکولوژی اجتماعی و همچنین تاثیر آن بر توسعه کالبدی مشهد بپردازد. دراین پژوهش ابتدا از روش توصیفی در انجام تحقیق استفاده شده است . به این معنا که در وهله اول به دنبال بررسی چگونگی توزیع فضایی شاخص ها در سطح شهر مشهد و منطقه مورد مطالعه بوده و با بهره ...

«بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی شیوع جرایم در شهرستان پارس آباد در سال 1388» عنوان پایان نامه حاضر می باشد. نوع تحقیقی علی و مقایسه ای و روش تحقیق ، پیمایشی است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و همچنین منابع مطالعاتی دیگر شامل کتب و نشریات انجام گرفته است. مبانی نظری تحقیق بر اساس نظریه های آسیب شناسی اجتماعی و جرم شناسی طراحی شده و در پیشینه مطالعاتی از منابع مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد هریک از عوامل اجتماعی واقتصادی ، به عنوان یک عامل صرف و به ت ...

در پژوهش حاضر از طریق بررسی رابطه میان قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی برآنیم تا علل تفاوت های مشهود در الگوی مصرف فرهنگی گروه های مختلف جوانان را باز نمایانیم. فرض اصلی این پژوهش به تأسی از نظریه بوردیو ناظر بر آن است که دسترسی افتراقی به انواع سرمایه های فرهنگی و اقتصادی، نوع سلیقه و مصرف فرهنگی متمایز جوانان را متأثر می سازد. برای بررسی این فرض نیز داده هایی در زمینه نوع مصرف فرهنگیِ (در سه حوزه مستقل موسیقی، فیلم و کتاب) 400 نفر از جوانان شهر تهران با روش پیمایش و ابزار پرس ...

تحقیق حاضر به بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور پرداخته است. امنیت اجتماعی حکایت از حفظ فرد در مقابل خطراتی دارد که اجتماع آن را برای افراد رقم می زند و فرد را در مقابل خطراتی که مسبب آن زندگی جمعی است حمایت می کند و یکی از شاخصه های کیفی زندگی در شهرهاست. فضاهای شهری از جمله مولفه هایی هستند که نابهنجاری های اجتماعی در آن ها رخ می دهد و امنیت افراد را تهدید می نماید. بنابراین امنیت زنان و دختران دانشجو به عنوان یک گرو ...

مدیریت دانش، موضوع مهمی است، زیرابه مهم‌ترین سرمایه ارزشمند سازمانی یعنی سرمایه‌های فکری، مربوط می‌شود. مدیریت دانش با تبدیل سرمایه انسانی به دارایی‌های فکری سازمان یافته برای سازمان ایجاد ارزش می‌کند. به علاوه یکی از قابلیت‌های مهم سازمانی که می‌تواند به سازمان درخلق وتسهیم دانش کمک بسیار نماید وبرای آنها در مقایسه با سازمان‌های دیگرمزیت سازمانی پایدار را‌ ایجادکند سرمایه‌اجتماعی است، ازاین‌رو هدف تحقیق حاضر‌بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ومدیریت دانش مدیران و دبیران در دبیرستان ...