عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیمانکاران نیروی انسانی به موجب قرارداد، تامین نیروی کار را برای انجام خدمات مورد نیاز کارفرما تعهد نموده و کارگران طرف قرارداد خودرا در اختیار او می گذارند. در این پایان نامه، مسئولیت این پیمانکاران در برابر کارگران مذکور در مورد مسائلی همچون ضررهای وارده به کارگران در حوادث شغلی،بیماری های شغلی و کاهش توانائیهای فکری و جسمی کارگران و همچنین آیین دادرسی و راههای جبران خسارت وارده به کارگران برسی لازم بعمل آمده است.بر اساس بررسی های بعمل آمده عمدم مسئولیتها در برابر سلامتی کا ...

سرمایه ی اجتماعی عبارتست از مشارکت برای افزایش رفاه اجتماعی ، توانایی بدست آوردن منابع و دارایی ها از طریق شبکه های اجتماعی ، مجموعه ی شرایط وقواعد اخلاقی- اجتماعی و رفتاری که بطور ضمنی رفتار افراد را شکل می دهد . دراین تحقیق دربخش تئوریک مسئله به پیشینه ی پژوهشهای مشابهی که دراین زمینه انجام گرفته پرداخته شده وبا الگو گیری از نظریات مطرح شده محققانی چون بوردیو، کلمن، پوتنام، فوکویاما به تدوین فرضیه های تحقیق اقدام گردید همچنین درقسمت چارچوب تحقیق از نظریه ی چارچوب مفهومی آ ...

فلسفه تعلیم و تربیت قبل از هر چیز فلسفه انسان است. تنها بدین شرط است که میتواند مأموریت خود را انجام دهد یعنی در جهت تشکل ، وحدت ، ترکیب وتألیف مجدد ومداوم انسان گام بردارد.رابطه ی بین آموزش و پرورش با جامعه و بنیاد مربوط به آن یک رابطه دیالکتیک است ، یعنی به همان اندازه که آموزش و پرورش محصول نظامها و بنیادهای جامعه است ، خود نیز در ایجاد شرایط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جدید و دگرگونی نهاد های قدیمی جامعه نقش موثر دارد . سوالات ویژه تحقیق شامل: 1- دیدگاههای پیشرفتگرایی و ...

پژوهش حاضر با عنوان" نقش فراکسیون اصلاح طلبان در تحولات اجتماعی و سیاسی دوره ی رضاخان" به چگونگی شکل گیری این حزب وآغاز فعالیت اعضای آن، در آن برهه ی خاص می پردازد. اما با توجه به اینکه پیدایش مشروطیت در ایران، به نسبت تاریخ چندهزارساله دارای قدمت چندانی نیست وعمری صدو سه ساله دارد، عمر احزاب نیز تقریبا نزدیک به یک قرن است . در واقع اولین احزاب در آستانه ی مشروطیت در ایران ایجاد شد. انقلاب مشروطیت نظام سیاسی ایران را متحول ساخت. تا پیش از آن نظام سیاسی ایران اغلب استبداد ...

یکی از وظایف محتوا ی درسی کمک به تامین نیازهای جامعه است . در برسی نیازهای جامعه هم باید به نیازهای آتی و هم به تغییرات و تحولات مستمر توجه کرد. جهان به مرحله نوینی از تاریخ گام نهاده است پایان سربه بیستم با پدیده ی جهانی شدن مشخص می شود . جهانی شدن در عرصه های مختلف سیاست ، فرهنگ ، اقتصاد در حال حرکت بوده و می باشد . این رویکرد در حوزه تکنولوژی و نظام آموزشو پرورش نیز تقیبا به آرامی و با مقاومت اندکی صورت گرفته و می گیرد. یکسان شدن مشکل نظام آموزش و پرورش تقریبا در اکثر کشو ...

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه معلمان و اولیای دانش آموزان کلاس‌های سوم ، چهارم وپنجم ابتدایی در خصوص تألیف کتاب‌های اجتماعی بر اساس رویکرد جنسیتی می باشد.تحقیق از لحاظ نوع توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری شامل معلمین واولیای دانش آموزان کلاس‌های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 2 تهران می باشد که جمعیت آماری به ترتیب404 و 13685بوده است. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی به ترتیب 110 و 260 انتخاب شدند.برای جمع آور ...

سیستم اطلاعات بیمارستان با بهبود جریان اطلاعات و به حداقل ‌رساندن میزان خطا در دستیابی و بازیابی اطلاعات می‌تواند به ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف، تحقیقات پزشکی، کاهش تخلفات پزشکی، کاهش هزینه های ناشی از دستورات و آزمایشات تکراری و در نتیجه ارتقاء سطح کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت و در نهایت کسب وفاداری آنان کمک کند. لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین استقرار سیستم های اطلاعات بیمارستان با رضایت و وفاداری بیماران به بررسی ارتباط آن با ابعاد رضایتمن ...

همه ساله عده ای از فارغ التحصیلان ایرانی وعده ای از دانشجویان به قصد ادامه تحصیل و به دست آوردن مدارك علمی و تخصصی به كشورهای اروپای غربی و ایالات متحده آمریكا و كانادا عزیمت می نمایند و به عللی تعدادی از آنان در جوامع پیشرفته مزبور جذب شده و حاضر به مراجعت به میهن خود نیستند . باتوجه به اهمیت فراون نیروی انسانی ماهر و تحصیلكرده در فرآیند توسعه كشور ، برآن شدیم تا با بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر تمایل دانشجویان به مهاجرت از كشور گامی در جهت رفع این مسأله اجتماعی برداریم . ...

در این تحقیق به بررسی برخی از مهمترین عوامل خانوادگی و درون مدرسه‌ای موثر بر ناهنجاریهای رفتاری دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه (پایه های اول، دوم و سوم) شهر مراغه از استان آذربایجان شرقی پرداختیم. تحقیق از نوع کمی با تکنیک پیمایشی است و پرسشنامه ابزار گردآوری اطلاعات بوده است. کل جامعه آماری ما 10922 نفر بود که از این تعداد 370 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شده اند. بر اساس دیدگاه نظریه‌پردازان نظارت اجتماعی به تدوین چارچوب نظری، فرضیه ها، متغیرها و پرسشن ...