عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آثار و پیامدهای آموزرش عالی در توسعه ی تمامیت فردی افراد، از جمله مهمترین اهدافی است که نظام های آموزش عالی برای بهینه سازی و گسترش آن تلاش می کنند. در واقع، چنانچه کار ویژه های آموزش عالی که عبارتند از: آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی یا به سخنی دیگر "جامعه پذیری" را در نظر داشته باشیم، نظامی می تواند موفق تر باشد که بتواند به همسوسازی این سه کار ویژه بپردازد. بازتاب جامعه پذیری را می توان در تولید "اعتماد اجتماعی" که به همکنشی اجتماعی فزاینده تری می انجامد، مورد کندوکاو قرار د ...

این پژوهش با هدف شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی بازنشستگان بانک ملت و رضایت از زندگی و نیز مقایسه این را بطه و چگونگی توزیع مولفه های دو متغیر سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی در بین شاغلین و بازنشستگان بانک ملت (در 10 سال اخیر ) در خراسان رضوی با نمونه ای به حجم 260 انجام شده است . طرح نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار سنجش پرسشنامه می‌باشد. مقایسه ابعاد رضایت مندی از زندگی بر اساس مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی (دوستان، خود ، خانواده ، محیط، مالی ) حاکی از آن است که بیشترین ...

از بین عوامل تاثیر گذارجامعه شناختی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کمتر به عامل سرمایه اجتماعی پرداخته شده ، لذا بررسی مقایسه ای رابطه ی سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین معلمان رسمی و حق التدریس در شهر مراغه هدف اصلی این تحقیق می باشد . این تحقیق به دلیل مناسبت و مطابقت بیشتر از نظریه های پاتنام ، فوکویاما ، هرزبرگ ، ج. اس آدامز بهره گرفته است . تحقیق حاضر با روش پیمایشی انجام شده ، و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به اجرا درآمده است . جامعه ی آماری این تحق ...

نگاه نابرابر، نسبت به زن در طول تاریخ سبب شد، زنان "جنس دوم "تلقی شده و تحت سیطره نظام مرد سالارانه، همواره به حمایت مردان چشم بدوزند و از بسیاری از مواهب اجتماعی محروم بمانند واین در حالی است که نیمی‌از جمعیت را تشکیل داده و در پیشبرد امورات خانواده، رنج زیادی را متحمل می‌شوند. هدف از تحقیق پیش رو، بررسی تاثیرپایگاه اقتصادی-اجتماعی مردان بر نگرش آنان نسبت به جایگاه زن در خانواده است. در بخش مبانی نظری ضمن بهره گرفتن از نظریه‌های جامعه شناختی، روانشناختی و فمنیستی در جستج ...

هویت ملی مقوله ای اجتماعی ، عاطفی ،تاریخی ، فرهنگی و در عین حال میان رشته ای است .هویت ملی در برگیرنده مسائل روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و تاریخ است . در این معنا هویت ملی ایرانی در مقابل غیر ایرانی معنا و مفهوم می یابد و قابل تعریف است . این تحقیق تلفیقی از نظرات جامعه شناسی بخصوص ریچار جنکینز در بررسی عوامل اجتماعی آنتونی گیدنز و مانوئل کاستلز در بررسی عوامل اجتماعی ، فرهنگی و نظریه کنش متقابل نمادین است . داده های این پژوهش بر اساس روش نمونه گیری منظم جمع آوری گردی ...

پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی به بررسی تطبیقی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی ( که مفاهیم در هم تنیده ای هستند و رابطه ای دیالکتیکی دارند ) در بین کارکنان سازمان های دولتی و غیردولتی در سطح استان زنجان پرداخته است. برای پاسخ به این سوال اساسی، با بررسی آراء نظریه پردازان کلاسیک و معاصر در حوزه های سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی، ده فرضیه تنظیم گردید و برای بررسی این فرضیه ها و تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق ( سرمایه اجتماعی و مولفه های آن ) بر روی متغیر وابسته ( مشارک ...

این پژوهش با هدف شناسایی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی کارکنان کادر نیروی انتظامی در سال 1391 انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ میزان و درجه کنترل، میدانی و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی و غیرتجربی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شاغل در ستاد کل نیروی انتظامی (معاونت های ستادی و اجرایی) به تعداد 800 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 260نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مورد آزمو ...

موقعيت اجتماعي زنان از جمله مسايلي است كه از طريق آن مي توان به جايگاه برتر يا فروتر زنان در جامعه پي برد از عواملي كه ميتواند بر موقعيت اجتماعي زنان تاثير گذار باشد نوسازي وفرايند هاي مربوط به آن است.هدف از اين پ‍ژوهش بررسي تاثير عناصر نوسازي بر موقعيت اجتماعي زنان مي باشد. روش اين پژوهش پيمايش است واطلاعات آن با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي،در ميان382 نفر از زنان 35-20سال در شهر سنندج كه از طريق فرمول كوكران به دست آمد، با بهره گيري از پرسشنامه خود اج ...

موضوع این تحقیق بررسی رابطه ی پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اجرای مناسک دینی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان میاندوآب می باشد. هدف تحقیق بررسی جامعه شناختی این رابطه در وضعیت کنونی و عوامل موثر فردی و خانوادگی در اجرای مناسک دینی و مذهبی است.در بخش تئوریک مسأله به پیشینه ی پژوهش های مشابهی که در این زمینه انجام گرفته، پرداخته شده وبا الگوگیری ازنظریات مطرح شده ی محقّقانی چون ویلیام جیمز،گوردون آلپورت، فولر لوین، الکانید، کلوز، تئوری نقش گروه ها، گیرتز، کیکولت، پارگامنت، ه ...