عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 406

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مجله دانشکده ادبیات مشهد در سال 1344 در زمان ریاست شادروان دکتر احمدعلی رجایی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و تدوین گردید. آن گونه که از محتوای مجله بر می آید مقالات به صورت گزینشی و کاملأ تخصصی منتشر شده اند . در این پایان نامه تلاش شده است تا فهرست توصیفی مجله دانشکده ادبیات مشهد از سال 22-12تهیه شود.. شماره های مختلف مجله به صورت فصل نامه منتشر می شده اند و بعضی مواقع مطالب دو فصل پیاپی در یک شماره چاپ می شده اند. مطالب مندرج در سال های مذکور ...

مجلّات علمی و ادبی بی‌تردید، منابع مهم و باارزشی برای دانشجویان و دانش‌پژوهان محسوب می‌- شوند به ویژه آن که مجلّه از سرچشمه علم و دانش- دانشگاه- بیرون تراود و معرّفی و شناساندن آنها به روش‌های مختلف، یک ضرورت به شمار می رود. یکی از این مجلّات ؛ مجلّه علمی، ادبی، تاریخی، اجتماعی «دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد» است که چاپ آن از سال 1344 به صورت فصلنامه شروع شده و هنوز ادامه دارد. در این پژوهش، با شیوه سندکاوی و کتابخانه‌ای و با استفاده از روش تحلیل محتوا ، بعد از آن‌ که تما ...

در این پژوهش سعی شده با بررسی دروس ارائه شده در کتب فارسیسه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان، جلوه های ادبیات کلاسیک و معاصر و همچنین میزان بهره گیری از ادبیات نظم و نثر در این کتب، بررسی شود. روش این پژوهش، توصیفی(تحلیل محتوا) می باشد که البته بیشتر به جنبه ی توصیف اطلاعات داده شده پرداخته شده است. جامعه ی آماری نیز کلیه کتاب های فارسی آموزش و پرورش از پایه ی اول تا پایان چهارم دبیرستان می باشد. می توان گفت شاید علت این که میزان بهره گیری از ادبیات کلاسیک خیلی بیشتر از اد ...

تحقیق حاضر به بررسی وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انسانی آموزش متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی 88-1387 پرداخته است. هدفهای تحقیق شامل؛ بررسی وضعیت توزیع منابع انسانی مقطع متوسطه براساس تخصص، جنسیت، نیاز مناطق، قوانین و مقررات، برابری فرصتها، و میزان تمرکز و عدم تمرکز در مقطع متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. این تحقیق به دلیل ماهیت و موضوع آن از نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی بوده است. این تحقیق دارای دو جامعه آماری می باشد؛ یکی جامعه ای که از طریق اس ...

رقابت پذیری و توانمندسازی کارکنان دو مقوله مهم و حساس در سازمانها به شمار می روند که اگر مدیران در امر توانمندسازی کارکنان سازمان خود کوشا باشند و بتوانند آن را در جهت رقابت پذیر ساختن کارکنان و سازمان سوق دهند می توانند انتظار داشته باشند که وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده اند. از این رو مسئله اصلی این است که چه عواملی بر توانمندسازی کارکنان موثر است و بین رقابت پذیری و توانمندسازی کارکنان ارتباط وجود دارد یا خیر؟ از این رو هدف این تحقیق ابتدا تعیین عوامل موثر بر توانم ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و بهره وری منابع انسانی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشورانجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش کلیه کارکنان زن و مرد اداری، رسمی، پیمانی و قراردادی سازمان سنجش کشور بوده که در سال تحصیلی 1393-1392 در خدمت سازمان سنجش بودند که تعداد این کارکنان طبق آمار کارگزینی پرسنلی سازمان سنجش 621 نفر بودند و از بین آنان 238 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در ا ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم دانش آموزان دختر و پسر پایه ی سوم راهنمایی شهرهای شاهین دژ و محمودآباد در سال تحصیلی 90-1389 می باشد. روش پژوهش در این تحقیق به صورت آزمایشی می باشد. جامعه ی آماری ما در این تحقیق دانش آموزان دختر و پسر شهرهای شاهین دژ و محمودآباد می باشد که شامل 20 کلاس است و نمونه ی آماری را با توجه به جامعه ی آماری 8 کلاس انتخاب کردیم که 4 کلاس در شاهین دژ و 4 کلاس در محمودآباد می باشد که شیوه ی نمونه گیری به صورت خ ...

پژوهش حاضر با هدف اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با عنوان "تعیین میزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اجرای مدیریت کیفیت فراگیر از دیدگاه مدیرا ن دانشگاه" و پرسش های آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،برای اجرای مدیریت کیفیت فراگیر به مفهوم کلی و در هر یک از نشانه ها تا چه میزان است؟، سلسله مراتب نشانه های آمادگی برای TQM کدام است؟ وآیا میزان آمادگی برای اجرای مدیریت کیفیت فراگیر با ویژگی های فردی(جنسیت، مدرک و گروه تحصیلی، سن و تجربه خدمتی)مدیران مور ...

هدف از انجام این پژوهش به طور کلی تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی بر مبنای مکاتب فلسفی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان اردل می باشد. برای این منظور محتوای کتاب های درسی به عنوان مهم ترین چارچوب رسمی آموزش کشور به روش تجزیه وتحلیل محتوا مورد توجه قرار گرفته است جامعه آماری تمام معلمان ابتدایی شهرستان اردل در نظر گرفته شده است و با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردل تعداد معلمان ابتدایی این شهرستان 440 نفر می باشد که با استفاده از ج ...